اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان آذربایجان شرقی
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان آذربايجان کلانشهر تبريز

آذربایجان
1401/2/30 550/0 (تمام شده) 63 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان آذربايجان کلانشهر تبريز

بابک قالاسی
1401/2/24 400/400000 (تمام شده) 139 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه

اراک
1401/2/23 450/450000 (تمام شده) 199 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان آذربايجان کلانشهر تبريز

آذربایجان
1401/2/11 300/300000 (تمام شده) 151 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان

مسابقه مجمع ایزدخواست
1401/2/13 830/830000 (تمام شده) 46 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير

مسابقه مجمع ایزدخواست
1401/2/13 850/850000 (تمام شده) 26 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز

مسابقه نهایی
1401/2/10 480/0 (تمام شده) 63 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه

همدان
1401/2/13 325/325000 (تمام شده) 206 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه

بابارشانی بیجار
1401/2/1 250/250000 (تمام شده) 206 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز

تاکستان
1401/1/29 350/350000 (تمام شده) 836 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان آذربايجان کلانشهر تبريز

اورمو گولوم
1401/1/26 190/190000 (تمام شده) 228 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه

تکاب
1401/1/25 160/160000 (تمام شده) 210 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي قافلانکوه آذربايجان

اصفهان آچاچی
1401/1/22 620/0 (تمام شده) 34 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان

ازنا الیگودرز
1401/1/21 520/520000 (تمام شده) 625 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان آذربايجان کلانشهر تبريز

برادری ،اتحاد و همدلی
1401/1/22 120/120000 (تمام شده) 244 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير

ازنا الیگودرز
1401/1/16 550/550000 (تمام شده) 249 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي قافلانکوه آذربايجان

میمه آچاچی
1401/1/15 520/0 (تمام شده) 30 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز

سرعت زنجان
1401/1/14 230/0 (تمام شده) 984 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ( يامچي )

ازمایشی
1401/1/12 350/0 (تمام شده) 7 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي قافلانکوه آذربايجان

ضیاآباد آچاچی
1401/1/12 220/0 (تمام شده) 55 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان

جوکار همدان
1401/1/8 370/370000 (تمام شده) 623 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير

همدان
1401/1/8 340/340000 (تمام شده) 275 نمایش نقشه

باشکاه کبوتران مسابقه اي شهرستان ميانه

اصفهان میانه
1401/1/8 600/0 (تمام شده) 10 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير

بیجار
1400/12/28 200/200000 (تمام شده) 276 نمایش نقشه

باشکاه کبوتران مسابقه اي شهرستان ميانه

قم،میانه
1400/12/22 420/0 (تمام شده) 29 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير

تکاب_بناب و عجبشیر
1400/12/22 140/140000 (تمام شده) 243 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان

دلبران_ملکان
1400/12/22 270/270000 (تمام شده) 618 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان

بیجار_ملکان
1400/12/15 220/220000 (تمام شده) 549 نمایش نقشه

باشکاه کبوتران مسابقه اي شهرستان ميانه

ضیاآباد میانه
1400/12/14 220/0 (تمام شده) 46 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ( يامچي )

ازمایشی
1400/11/10 1200/12000 (تمام شده) 7 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير

مسابقه سوم مجمع آذربایجان(شهرکرد)
1400/2/19 720/720000 (تمام شده) 43 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان

مسابقه سوم مجمع آذربایجان(شهرکرد)
1400/2/19 690/690000 (تمام شده) 14 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرند

تاکستان به مرند
1400/2/14 455/455000 (تمام شده) 51 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرند

آزمایشی
1400/2/3 310/310000 (تمام شده) 125 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه

مسابقه دوم از سری اول 350 کیلومتر
1400/2/2 350/0 (تمام شده) 85 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان

مسابقه دوم مجمع آذربایجان
1400/1/28 510/510000 (تمام شده) 66 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير

مسابقه دوم مجمع آذربایجان
1400/1/28 550/550000 (تمام شده) 101 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرند

آزمایشی
1400/1/27 200/40 (تمام شده) 127 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز

مسابقه دوم
1400/1/27 350/0 (تمام شده) 242 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير

مسابقه اول مجمع آذربایجان
1400/1/17 400/400000 (تمام شده) 399 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان

مسابقه اول بهار 1400،مجمع آذربایجان
1400/1/17 350/350000 (تمام شده) 329 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه

مراغه،کلوپ رصد خانه. مراغه.مسابقه اول
1400/1/23 250/250000 (تمام شده) 83 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرند

آزمایشی
1400/1/20 110/40 (تمام شده) 129 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان

آزمایشی
1400/1/9 270/270000 (تمام شده) 324 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير

مسابقه سرعت
1400/1/7 300/300000 (تمام شده) 388 نمایش نقشه

باشکاه کبوتران مسابقه اي شهرستان ميانه

نهایی
1400/1/6 530/530000 (تمام شده) 69 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان

آزمایشی
1400/1/2 120/120000 (تمام شده) 324 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير

پیش مسابقه دوم(تست سامانه)
1399/12/27 180/180000 (تمام شده) 188 نمایش نقشه

باشکاه کبوتران مسابقه اي شهرستان ميانه

مسابقه اول
1399/12/25 300/300000 (تمام شده) 242 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير

پیش مسابقه اول(تست سامانه)
1399/12/19 140/14000 (تمام شده) 71 نمایش نقشه

باشکاه کبوتران مسابقه اي شهرستان ميانه

پیش مسابقه
1399/12/20 150/150000 (تمام شده) 4 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ( يامچي )

تستی
1400/1/11 200/0 (تمام شده) 15 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ( يامچي )

آزمایشی - ادمین
1399/11/4 200/0 (تمام شده) 5 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ( يامچي )

ازمایشی
1399/11/3 500/0 (تمام شده) 6 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 62