اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان خراسان جنوبی
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي  بيرجند

اصلی
1401/1/10 500/0 (تمام شده) 16 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي  بيرجند

اصلی
1400/12/27 285/0 (تمام شده) 78 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي  بيرجند

دیهوک طبس به بیرجند
1400/12/18 ۱۷۵/۱۷۵۰۰۰ (تمام شده) 78 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي  بيرجند

آزمایشی
1400/12/17 خوسف/0 (تمام شده) 80 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند

خور تا بیرجند
1400/11/8 70/70000 (تمام شده) 135 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند

دیهوک تا بیرجند
1399/12/14 160/160000 (تمام شده) 14 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند

ازمایشی
1399/12/11 120000/120000 (تمام شده) 11 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند

خور بیرجند
1399/11/24 65/6500 (تمام شده) 68 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 68