اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان خراسان جنوبی
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند

دیهوک تا بیرجند
1399/12/14 160/160000 (تمام شده) 14 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند

ازمایشی
1399/12/11 120000/120000 (تمام شده) 11 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند

خور بیرجند
1399/11/24 65/6500 (تمام شده) 68 نمایش نقشه

آمارگیر وبلاگ