اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان خراسان رضوی
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز

متوسط استقامتی 402
1402/2/16 590/0 (تمام شده) 59 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس

اصلی
1402/1/30 700/0 (تمام شده) 87 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد

700 کیلومتر
1402/1/30 700/0 (تمام شده) 314 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز

متوسط قدرتی1402
1402/1/26 470/470000 (تمام شده) 126 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد

اصلی
1402/1/16 470/0 (تمام شده) 152 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز

متوسط کوهستانی
1402/1/16 320/320000 (تمام شده) 125 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس

متوسط
1402/1/16 420/0 (تمام شده) 47 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد

متوسط
1402/1/15 420/0 (تمام شده) 352 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين

رکوردگیری
1402/1/14 520/0 (تمام شده) 14 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس

اصلی
1402/1/6 350/0 (تمام شده) 234 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد

گرماب اصلی
1402/1/5 360/0 (تمام شده) 155 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين

متوسط
1402/1/5 350/0 (تمام شده) 15 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد

سرعت
1402/1/4 320/0 (تمام شده) 351 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان رضوي

۵۲۰هوایی گرگان
1402/1/4 520/0 (تمام شده) 156 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز

سرعت کوهستانی
1402/1/13 55/55000 (تمام شده) 101 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس

اشخانه اصلی
1401/12/28 300/0 (تمام شده) 235 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي انابد

کوتاه سرعت
1401/12/28 250/25000 (تمام شده) 27 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد

تونل بابا امان
1401/12/23 260/0 (تمام شده) 157 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين

متوسط
1401/12/23 ۲۷۳/0 (تمام شده) 23 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس

پیش مسابقه ازمایشی
1401/12/21 240/0 (تمام شده) 236 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد

مسابقه سوم
1401/12/21 650/0 (تمام شده) 23 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد

سرعت
1401/12/21 ۲۱۰/ (تمام شده) 351 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان رضوي

مراوه تپه جنگل گلستان مسابقه دوم اصلی
1401/12/23 350/0 (تمام شده) 271 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

آخرین مسابقه حدفاصل دامغان به طرود
1401/12/21 465/0 (تمام شده) 45 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي تبادکان مشهد

استان گلستان مسابقه آخر شهرگرگان
1401/12/21 460/0 (تمام شده) 115 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد

ازمایشی
1401/12/17 ۴۰/۴۰۰۰ (تمام شده) 174 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد

سرعت
1401/12/15 205/0 (تمام شده) 157 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد

مسابقه دوم
1401/12/16 250/0 (تمام شده) 29 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان رضوي

پیش مسابقه تونل بابا امان
1401/12/17 260/0 (تمام شده) 268 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد

مسابقه اول
1401/12/12 140/14000 (تمام شده) 30 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان رضوي

مسابقه فاروچ
1401/12/12 180/0 (تمام شده) 254 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان کوير شهرستان خواف

چمن بید
1401/12/9 457/0 (تمام شده) 27 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

مسابقه دوم احمد اباد
1401/12/8 270/0 (تمام شده) 163 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي تبادکان مشهد

مراوه ثپه جنگل گلستان مسابقه دوم
1401/12/10 345/0 (تمام شده) 604 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز

همایش رهورد
1401/12/13 66/66000 (تمام شده) 115 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي تبادکان مشهد

سرعت تونل باباامان بجنورد
1401/12/3 220/0 (تمام شده) 603 نمایش نقشه

اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور

اصلی
1401/12/5 ۶۰۰/0 (تمام شده) 220 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهر سده

اولین عیدمبعث
1401/11/29 400/0 (تمام شده) 21 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان کوير شهرستان خواف

سبزوار
1401/11/29 305/0 (تمام شده) 41 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

کوتاه عید مبعث
1401/11/29 150/0 (تمام شده) 191 نمایش نقشه

اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور

سرعت
1401/11/22 470/0 (تمام شده) 282 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي انابد

سرعت
1401/12/19 150/150000 (تمام شده) 39 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي تبادکان مشهد

فاروج به مشهد
1401/11/30 150/20000000 (تمام شده) 641 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 74

طراح شده توسط شرکت پارس اسپاد زاگرس