اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان خراسان رضوی
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( قوچان ) 

مسابقه اصلی
1400/2/2 615/615000 (تمام شده) 70 نمایش نقشه

اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور

ساوه به نیشابور
1400/1/25 790/790000 (تمام شده) 34 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( قوچان ) 

مسابقه اول(اصلی)
1400/1/16 370/370000 (تمام شده) 104 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

مسابقه آخر
1400/1/10 400000/400 (تمام شده) 46 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( قوچان ) 

سرعت
1400/1/6 220/220000 (تمام شده) 100 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان فريمان وحومه

اصلی
1400/1/6 507/507000 (تمام شده) 18 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کاشمر

مسابقه دوم 365 کیلومتر
1400/1/6 365/365000 (تمام شده) 8 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد

اصلی
1400/1/3 320/320000 (تمام شده) 13 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

مسابقه سوم
1400/1/2 270000/270 (تمام شده) 123 نمایش نقشه

اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور

مسابقه اخر
1400/1/6 540/540000 (تمام شده) 138 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس

آزمایشی 220 کیلومتر
1399/12/28 220/0 (تمام شده) 134 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان فريمان وحومه

سرعت
1399/12/27 320/320000 (تمام شده) 32 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد

اصلی
1399/12/27 220/220000 (تمام شده) 21 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کاشمر

مسابقه اول
1399/12/25 230/230000 (تمام شده) 12 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

مسابقه دوم
1399/12/25 220/220000 (تمام شده) 141 نمایش نقشه

اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور

سرعت
1399/12/25 380/380000 (تمام شده) 281 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد

پیش مسابقه سرعت
1399/12/20 160/160000 (تمام شده) 28 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

مسابقه اول
1399/12/17 125/125000 (تمام شده) 165 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کاشمر

اصلی
1399/12/17 155/155000 (تمام شده) 32 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان سرخس

اصلی
1399/12/5 400/400000 (تمام شده) 16 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کاشمر

آزمایشی
1399/12/1 70/70000 (تمام شده) 34 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان سرخس

اصلی
1399/11/23 300/0 (تمام شده) 18 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان سرخس

اصلی
1399/11/23 300/0 (تمام شده) 18 نمایش نقشه

اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور

دوراول مسابق۱۳۹۹ و۱۴۰۰
1399/12/17 ۲۸۰/۲۸۰۰۰۰ (تمام شده) 379 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

آزمایشی4
1399/11/14 130/1300000 (تمام شده) 26 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

آموزشی 3
1399/11/10 75/75000 (تمام شده) 21 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

آزمایشی۲
1399/10/26 50000/50 (تمام شده) 24 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کاشمر

آزمایشی3 کیلومتر
1399/8/26 3 کیلومتر/3000 (تمام شده) 6 نمایش نقشه

اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور

ازمایشی
1399/11/10 35/35000 (تمام شده) 39 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

آزمایشی 1
1399/10/12 250000/25 (تمام شده) 34 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کاشمر

200 کیلومتر
1398/12/16 200/2000000 (تمام شده) 7 نمایش نقشه

آمارگیر وبلاگ