اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان خراسان رضوی
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي انابد

اصلی
1401/2/31 310/310000 (تمام شده) 3 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز

متوسط
1401/2/8 330/0 (تمام شده) 3 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( قوچان )

پایانی
1401/2/3 850/0 (تمام شده) 90 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس

اصلی
1401/1/25 600/0 (تمام شده) 3 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد

430 کیلومتر
1401/1/23 430/0 (تمام شده) 175 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( قوچان )

اصلی
1401/1/19 600/0 (تمام شده) 151 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي انابد

مسابقه اصلی
1401/1/17 200/2000 (تمام شده) 9 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس

اصلی
1401/1/15 400/0 (تمام شده) 11 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

مسابقه آخر
1401/1/15 470/470000 (تمام شده) 6 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان فريمان وحومه

بلند
1401/1/12 810/0 (تمام شده) 5 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد

سرعت
1401/1/10 300/0 (تمام شده) 242 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( قوچان )

اول اصلی
1401/1/7 380/0 (تمام شده) 302 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس

پیش مسابقه
1401/1/6 250/0 (تمام شده) 90 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان سرخس

بلند
1401/1/5 830/0 (تمام شده) 73 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد

سرعت
1401/1/4 200/0 (تمام شده) 309 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

مسابقه پنجم
1401/1/7 330/330000 (تمام شده) 111 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد

آزمایشی
1400/12/28 80 /0 (تمام شده) 300 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان فريمان وحومه

فتح شاهرود
1400/12/28 480/0 (تمام شده) 26 نمایش نقشه

اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور

متوسط
1401/1/6 720/720000 (تمام شده) 29 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد

متوسط_بلند
1401/1/7 500km/0 (تمام شده) 9 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( قوچان )

آزمایشی سرعت
1400/12/22 210/0 (تمام شده) 305 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

پیش مسابقه دوم
1400/12/27 210/210000 (تمام شده) 160 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان رضوي

قادر اباد دامغان استان سمنان
1400/12/29 450/ (تمام شده) 7 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد

رکورد گیری
1400/12/17 610000/0 (تمام شده) 4 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان رضوي

مسابقه میامی شاهرود330
1400/12/18 330/0 (تمام شده) 84 نمایش نقشه

اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور

متوسط
1400/12/21 540/540000 (تمام شده) 160 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد

متوسط
1400/12/14 320/320000 (تمام شده) 16 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان سرخس

اصلی
1400/12/10 530/530000 (تمام شده) 90 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان رضوي

سرعت
1400/12/10 240/240000 (تمام شده) 144 نمایش نقشه

اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور

سرعت 2
1400/12/10 380تا400/400000 (تمام شده) 427 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان رضوي

ازمایشی
1400/12/5 160/160000متر (تمام شده) 178 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد

متوسط بلند
1400/12/5 470/470000 (تمام شده) 50 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد

کوتاه
1400/12/6 200/ (تمام شده) 19 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد

اصلی
1400/11/29 320/320000 (تمام شده) 148 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان سرخس

متوسط
1400/11/28 350/350000 (تمام شده) 115 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

آموزشی آزمایشی
1400/11/29 30/300000 (تمام شده) 34 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان سرخس

آزمایشی
1400/11/20 200/200000 (تمام شده) 111 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد

سرعت
1400/11/20 230/230000 (تمام شده) 162 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان سرخس

آزمایشی
1400/11/19 25/250000 (تمام شده) 27 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد

آزمایشی
1400/11/15 120/1200 (تمام شده) 212 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهر سده

اصلی
1400/11/5 148000/148 (تمام شده) 17 نمایش نقشه

اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور

مسابقه سرعت 1
1400/11/30 260/260000 (تمام شده) 571 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( قوچان )

مسابقه اصلی
1400/2/2 615/615000 (تمام شده) 70 نمایش نقشه

اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور

ساوه به نیشابور
1400/1/25 790/790000 (تمام شده) 34 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( قوچان )

مسابقه اول(اصلی)
1400/1/16 370/370000 (تمام شده) 104 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

مسابقه آخر
1400/1/10 400000/400 (تمام شده) 46 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( قوچان )

سرعت
1400/1/6 220/220000 (تمام شده) 100 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان فريمان وحومه

اصلی
1400/1/6 507/507000 (تمام شده) 18 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کاشمر

مسابقه دوم 365 کیلومتر
1400/1/6 365/365000 (تمام شده) 8 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد

اصلی
1400/1/3 320/320000 (تمام شده) 13 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

مسابقه سوم
1400/1/2 270000/270 (تمام شده) 123 نمایش نقشه

اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور

مسابقه اخر
1400/1/6 540/540000 (تمام شده) 138 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس

آزمایشی 220 کیلومتر
1399/12/28 220/0 (تمام شده) 134 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان فريمان وحومه

سرعت
1399/12/27 320/320000 (تمام شده) 32 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد

اصلی
1399/12/27 220/220000 (تمام شده) 21 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کاشمر

مسابقه اول
1399/12/25 230/230000 (تمام شده) 12 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

مسابقه دوم
1399/12/25 220/220000 (تمام شده) 141 نمایش نقشه

اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور

سرعت
1399/12/25 380/380000 (تمام شده) 281 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد

پیش مسابقه سرعت
1399/12/20 160/160000 (تمام شده) 28 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

مسابقه اول
1399/12/17 125/125000 (تمام شده) 165 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کاشمر

اصلی
1399/12/17 155/155000 (تمام شده) 32 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان سرخس

اصلی
1399/12/5 400/400000 (تمام شده) 16 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کاشمر

آزمایشی
1399/12/1 70/70000 (تمام شده) 34 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان سرخس

اصلی
1399/11/23 300/0 (تمام شده) 18 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان سرخس

اصلی
1399/11/23 300/0 (تمام شده) 18 نمایش نقشه

اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور

دوراول مسابق۱۳۹۹ و۱۴۰۰
1399/12/17 ۲۸۰/۲۸۰۰۰۰ (تمام شده) 379 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

آزمایشی4
1399/11/14 130/1300000 (تمام شده) 26 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

آموزشی 3
1399/11/10 75/75000 (تمام شده) 21 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

آزمایشی۲
1399/10/26 50000/50 (تمام شده) 24 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کاشمر

آزمایشی3 کیلومتر
1399/8/26 3 کیلومتر/3000 (تمام شده) 6 نمایش نقشه

اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور

ازمایشی
1399/11/10 35/35000 (تمام شده) 39 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه

آزمایشی 1
1399/10/12 250000/25 (تمام شده) 34 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کاشمر

200 کیلومتر
1398/12/16 200/2000000 (تمام شده) 7 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 72