اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان خراسان شمالی
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي ايور

اصلی
1401/1/30 600/0 (تمام شده) 5 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بجنورد (خراسان شمالي)

مسابقه اصلی
1401/1/8 735/73500 (تمام شده) 73 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بجنورد (خراسان شمالي)

متوسط
1400/12/17 515/0 (تمام شده) 82 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ايور

مجمع
1400/12/22 280/0 (تمام شده) 48 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جاجرم

مجمع خراسان شمالی
1400/12/22 290/0 (تمام شده) 52 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بجنورد (خراسان شمالي)

اصلی
1400/12/6 317/317000 (تمام شده) 82 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان فاروج و حومه

کوتاه
1400/12/5 415/00 (تمام شده) 57 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان فاروج و حومه

ازمایشی
1400/11/26 245/06 (تمام شده) 81 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بجنورد (خراسان شمالي)

632 کیلومتر
1400/2/5 630/0 (تمام شده) 25 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بجنورد (خراسان شمالي)

متوسط
1400/1/26 420/420000 (تمام شده) 25 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بجنورد (خراسان شمالي)

آزمایشی
1400/1/24 10/10000 (تمام شده) 25 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي (درق )

آخرین
1400/1/11 440/440000 (تمام شده) 23 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي (درق )

سومین
1400/1/3 330/330000 (تمام شده) 30 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جاجرم

چهارمین
1400/1/3 450/450000 (تمام شده) 17 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي (درق )

دومین
1399/12/25 270/270000 (تمام شده) 52 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جاجرم

سومین
1399/12/25 350/350000 (تمام شده) 19 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي (درق )

اولین
1399/12/19 170/170000 (تمام شده) 38 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جاجرم

دومین
1399/12/17 280/280000 (تمام شده) 54 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جاجرم

سرعت
1399/12/9 ۱۸۰/۱۸۰۰۰۰ (تمام شده) 140 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 64