اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان خوزستان
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز

کوتاه
1401/6/28 10/0 (تمام شده) 7 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز

کوتاه
1401/6/27 10/0 (تمام شده) 4 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 59