اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان خوزستان
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد شهر سرداران

بلند
1401/1/28 940/0 (تمام شده) 179 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر

بلند
1401/1/28 940/0 (تمام شده) 22 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز

مرز بازرگان(ماراتون)
1401/1/28 980/98000 (تمام شده) 420 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شوشتر

بلند
1401/1/21 940/0 (تمام شده) 14 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک

بازرگان
1401/1/21 830/830000 (تمام شده) 1265 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي

مرز بازرگان به شهرستان باوی
1401/1/21 970/0 (تمام شده) 21 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرکزي شادگان

مسافت فوق بلند بازرگان
1401/1/28 1060/1060 (تمام شده) 86 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي منتخب ملاثاني

بلند شوط
1401/1/28 960/0 (تمام شده) 98 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده

بازرگان فوق بلند
1401/1/21 1100/1100000 (تمام شده) 1022 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي مرزنشينان اروندرود

بازرگان فوق بلند
1401/1/21 1100/1100000 (تمام شده) 832 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد ستارگان بندر ماهشهر و حومه

(ماکو) مسافت بلند(شرایط سخت)
1401/1/21 1070/1070000 (تمام شده) 797 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان منيوحي

آزربايجان غربی بازرگان به منیوحی
1401/1/21 1097/1097000 (تمام شده) 1641 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدين اهواز

ماراتن بازرگان
1401/1/12 980/0 (تمام شده) 2772 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اميديه

سرعت
1401/1/9 860/0 (تمام شده) 160 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد شهر سرداران

متوسط
1401/1/9 650/0 (تمام شده) 220 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر

متوسط
1401/1/9 650/0 (تمام شده) 183 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زيگورات خوزستان

بلند
1401/1/9 850/0 (تمام شده) 1555 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز

بانه(متوسط رو به بلند)
1401/1/8 600/60000 (تمام شده) 683 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه

مسابقه بازرگان 1400-1401
1401/1/8 950/950000 (تمام شده) 123 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي متحدين خرمشهر

بازرگان بلند
1401/1/8 1035/1035000 (تمام شده) 2806 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک

متوسط
1401/1/8 510/51000 (تمام شده) 1514 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي

مسابقه متوسط بانه به باوی
1400/12/27 600/0 (تمام شده) 275 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز

متوسط
1400/12/26 600/0 (تمام شده) 1000 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اميديه

سرعت
1400/12/24 525/0 (تمام شده) 195 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه

مریوان تا امیدیه
1400/12/26 630/630000 (تمام شده) 44 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرکزي شادگان

متوسط باشماق کردستان
1400/12/22 630/0 (تمام شده) 233 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( اتحاد ايذه )

اولین از ششمین دوره مسافتی ایذه
1400/12/22 180/0 (تمام شده) 144 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي قلعه لور

بلند
1400/12/22 715/0 (تمام شده) 298 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدين اهواز

متوسط
1400/12/22 640/0 (تمام شده) 3369 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده

پاوه وسط
1400/12/22 600/0 (تمام شده) 1054 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي مرزنشينان اروندرود

وسط
1400/12/22 600/0 (تمام شده) 854 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي متحدين خرمشهر

سرعت
1400/12/21 250/0 (تمام شده) 2805 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک

سرعت
1400/12/22 350/0 (تمام شده) 1454 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان منيوحي

پاوه کرمانشاه به منیوحی
1400/12/22 600/6000000 (تمام شده) 1690 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اميديه

سرعت
1400/12/8 365/365000 (تمام شده) 195 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه

مسابقه مسافتی بانه
1400/12/9 550/550000 (تمام شده) 323 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر

متوسط
1400/12/8 542/542000 (تمام شده) 149 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز

متوسط
1400/12/8 450/4500 (تمام شده) 849 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي باهنر اهواز

فوق بلند
1400/12/26 980/980000 (تمام شده) 88 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زيگورات خوزستان

متوسط
1400/12/4 510/510000 (تمام شده) 1577 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي

مسابقه کوتاه درب گنبد
1400/12/3 300/300000 (تمام شده) 736 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي قلعه لور

متوسط
1400/12/3 500/500000 (تمام شده) 311 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد ستارگان بندر ماهشهر و حومه

متوسط
1400/12/22 640000/640 (تمام شده) 985 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه

مسابقه جوانرود 1400
1400/11/27 400/400000 (تمام شده) 474 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدين اهواز

متوسط
1400/11/27 470/470000 (تمام شده) 3369 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز

آزمایشی
1400/11/24 320/320000 (تمام شده) 114 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي قلعه لور

کوتاه
1400/11/24 300/300000 (تمام شده) 313 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي باهنر اهواز

متوسط
1400/12/3 430/430000 (تمام شده) 170 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه

بلوران تا امیدیه
1400/12/8 380/380.000 (تمام شده) 222 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده

ایلام
1400/11/24 450/4500000 (تمام شده) 1051 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز

کوتاه
1400/11/24 350/350000 (تمام شده) 999 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اميديه

سرعت
1400/11/25 217/217000 (تمام شده) 202 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي متحدين خرمشهر

جوانرود
1400/11/24 520/2500000 (تمام شده) 2802 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي مرزنشينان اروندرود

ایلام
1400/11/24 430/4300000 (تمام شده) 896 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد ستارگان بندر ماهشهر و حومه

کوتاه
1400/11/25 430/430000 (تمام شده) 1030 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرکزي شادگان

مسابقه کوتاه ایلام
1400/11/18 400/400000 (تمام شده) 319 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه

اندیمشک
1400/11/18 230/00 (تمام شده) 327 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدين اهواز

پیش مسابقه
1400/11/18 280/28000 (تمام شده) 3134 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان منيوحي

اروندکنار به ایلام
1400/11/24 456/45600000 (تمام شده) 1689 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه

مسابقه مسافتی درب گنبد
1400/11/17 280/280000 (تمام شده) 1018 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد ستارگان بندر ماهشهر و حومه

« سرعت »
1400/11/17 300000/300 (تمام شده) 1029 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز

آزمایشی
1400/11/13 210/210000 (تمام شده) 167 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي قلعه لور

تست
1400/11/17 170/170000 (تمام شده) 33 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه

مسابقه مسافتی آبدانان
1400/11/09 180/180000 (تمام شده) 96 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي مرزنشينان اروندرود

اروندکنار ..دهلران
1400/11/9 320/32000000 (تمام شده) 910 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه

آموزشی ۳
1400/11/6 2/2000 (تمام شده) 15 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز

پیش مسابقه
1400/11/9 200/20000 (تمام شده) 800 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي قلعه لور

تست
1400/11/8 ۲۷/۲۷۰۰۰ (تمام شده) 71 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه

آزمایشی ۲
1400/11/3 1/1000 (تمام شده) 10 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه

آزمایش۱
1400/11/3 1/1000 (تمام شده) 5 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه

دشت عباس
1400/11/2 110/110000 (تمام شده) 100 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي متحدين خرمشهر

کوتاه
1400/11/1 310/3100000 (تمام شده) 2776 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي مرزنشينان اروندرود

اروندکنار شادگان
1400/11/3 70/70000 (تمام شده) 845 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي متحدين خرمشهر

رفیع خرمشهر
1400/10/25 132/1320000 (تمام شده) 2696 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان منيوحي

دهلران اروندکنار
1400/11/13 326/3260000 (تمام شده) 1640 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان منيوحي

شادگان اروندکنار
1400/10/22 80/80 (تمام شده) 179 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده

دهلران سرعت
1400/11/13 320/3200000 (تمام شده) 1019 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان منيوحي

شادگان اروندکنار
1400/10/20 86/86 (تمام شده) 30 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زيگورات خوزستان

کوتاه
1400/11/18 320/320000 (تمام شده) 1674 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان منيوحي

بوستان به منیوحی
1400/10/15 180/180 (تمام شده) 130 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده

ژتتژ
1400/10/19 500/5000 (تمام شده) 8 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد ستارگان بندر ماهشهر و حومه

رکورد 560 کیلو یه ضرب
1400/11/10 560/560000 (تمام شده) 215 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز

مسافت بلند
1400/1/15 980/98000 (تمام شده) 1203 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مغرب اهواز

مسافت بلند
1400/1/15 980/980000 (تمام شده) 2140 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي

مسابقه بلند جلفا به باوی
1400/1/8 860/86000 (تمام شده) 34 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر

بلند ارمنستان
1400/1/8 950/950000 (تمام شده) 482 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدين اهواز

بازرگان بلند
1400/1/8 980000/980 (تمام شده) 1445 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک

بلند
1400/1/8 850/850000 (تمام شده) 181 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زيگورات خوزستان

بلند
1399/12/23 880/880000 (تمام شده) 1171 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه

مسابقه اصلی بازرگان
1399/12/23 940/940000 (تمام شده) 39 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي شمال خوزستان

بلند
1399/12/23 850/850000 (تمام شده) 904 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان منيوحي

مسابقه بازرگان
1399/12/23 1100/1100000 (تمام شده) 10 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده

بازرگان
1399/12/23 1100/1100000 (تمام شده) 1512 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک

اصلی
1399/12/16 520/52000 (تمام شده) 1058 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدين اهواز

متوسط
1399/12/16 620/00000000 (تمام شده) 1578 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک

آزمایشی
1399/12/12 40/40000 (تمام شده) 613 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي

متوسط-زنجان
1399/12/10 570/57000 (تمام شده) 221 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهر سردشت زيدون

بانه سقز
1399/12/9 750/750000 (تمام شده) 289 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز

مجمع بانه
1399/12/23 600/600000 (تمام شده) 1203 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مغرب اهواز

بانه مجمع
1399/12/23 600/600000 (تمام شده) 2270 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه

نقده/ابوحمیظه
1399/12/6 660/660000 (تمام شده) 753 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه

جوانرود
1399/12/4 545/00 (تمام شده) 538 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي شمال خوزستان

متوسط
1399/12/4 480/480000 (تمام شده) 1719 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز

کوتاه
1399/12/4 360/000000 (تمام شده) 1163 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مغرب اهواز

مسافت کوتاه
1399/12/4 400/400000 (تمام شده) 2323 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز

مسابقه مسافت بلند(بندر چارک)
1399/11/28 730/730000 (تمام شده) 196 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بندر ماهشهر

دیواندره
1399/11/25 640/00 (تمام شده) 237 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه

مسابقه اصلی جوانرود
1399/11/25 400/400000 (تمام شده) 354 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدين اهواز

مسافت کوتاه
1399/11/25 460/0000000000 (تمام شده) 1795 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک

آزمازشی
1399/11/24 50/5000 (تمام شده) 36 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي

کوتاه همدان
1399/11/24 330/0 (تمام شده) 554 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز

آزمایشی دوره اول
1399/11/24 60/60000 (تمام شده) 73 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده

مسابقه مریوان
1399/11/25 655/655000 (تمام شده) 1578 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي شمال خوزستان

مسابقه سرعت
1399/11/22 300/30000 (تمام شده) 1596 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه

مورموری
1399/11/20 295/0 (تمام شده) 420 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک

آزمایشی
1399/11/19 50/5000 (تمام شده) 5 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زيگورات خوزستان

متوسط
1399/12/4 497000/497 (تمام شده) 1158 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مغرب اهواز

سرعت
1399/11/21 210/210000 (تمام شده) 2215 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بندر ماهشهر

مرحله اول
1399/11/14 265/0 (تمام شده) 251 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مغرب اهواز

کوتاه
1399/11/12 130/130000 (تمام شده) 2022 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز

متوسط
1399/11/16 510/5100 (تمام شده) 258 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مغرب اهواز

آزمایشی
1399/11/10 60/60000 (تمام شده) 61 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدين اهواز

سرعت
1399/11/13 280/0 (تمام شده) 241 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه

مسابقه مسافتی
1399/11/4 185/185000 (تمام شده) 796 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مغرب اهواز

چذابه2
1399/11/3 90/90000 (تمام شده) 42 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده

مسابقه ایلام
1399/11/13 460/460000 (تمام شده) 1622 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه

ازمایشی
1399/10/22 5/0 (تمام شده) 10 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه

سرعت
1399/11/12 210/0 (تمام شده) 539 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر

اصلی
1399/12/17 660/66000 (تمام شده) 901 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مغرب اهواز

کوتاه
1399/9/12 60/60000 (تمام شده) 10 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز

پیش مسابقه
1399/11/21 190/190000 (تمام شده) 1152 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مغرب اهواز

کوتاه
1399/8/26 60/600000 (تمام شده) 10 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک

کوتاه
1399/11/18 50/5000 (تمام شده) 5 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي شمال خوزستان

مسابقه سرعت
1399/11/15 180/18000 (تمام شده) 1426 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مغرب اهواز

چذابه
1399/8/12 80/80000 (تمام شده) 10 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده

آزمایشی
1399/8/9 200/200000 (تمام شده) 40 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهر حر

متوسط
1398/12/20 680/680000 (تمام شده) 135 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي شمال خوزستان

ارومیه
1398/12/18 640/640000 (تمام شده) 121 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي شمال خوزستان

سرعت
1398/12/8 470km/470000mt (تمام شده) 438 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهر حر

سرعت
1398/11/23 285000MT/285KM (تمام شده) 289 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدين اهواز

مسافت کوتاه
1398/12/9 455/45500 (تمام شده) 444 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي شمال خوزستان

پیش مسابقه
1398/11/25 300km/300000mt (تمام شده) 191 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدين اهواز

سرعت
1398/11/16 280/2800 (تمام شده) 602 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي شمال خوزستان

ازمایشی
1398/11/17 20km/20000mt (تمام شده) 5 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 65