اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان خوزستان
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسافتي متحدين خرمشهر

رفیع خرمشهر
1400/10/25 132/1320000 (تمام شده) 2696 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان منيوحي

شادگان اروندکنار
1400/10/22 80/80 (تمام شده) 179 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان منيوحي

شادگان اروندکنار
1400/10/20 86/86 (تمام شده) 30 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان منيوحي

بوستان به منیوحی
1400/10/15 180/180 (تمام شده) 130 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده

ژتتژ
1400/10/19 500/5000 (تمام شده) 8 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز

مسافت بلند
1400/1/15 980/98000 (تمام شده) 1203 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مغرب اهواز

مسافت بلند
1400/1/15 980/980000 (تمام شده) 2140 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي

مسابقه بلند جلفا به باوی
1400/1/8 860/86000 (تمام شده) 34 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر

بلند ارمنستان
1400/1/8 950/950000 (تمام شده) 482 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدين اهواز

بازرگان بلند
1400/1/8 980000/980 (تمام شده) 1445 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک

بلند
1400/1/8 850/850000 (تمام شده) 181 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زيگورات خوزستان

بلند
1399/12/23 880/880000 (تمام شده) 1171 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه

مسابقه اصلی بازرگان
1399/12/23 940/940000 (تمام شده) 39 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي شمال خوزستان

بلند
1399/12/23 850/850000 (تمام شده) 904 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان منيوحي

مسابقه بازرگان
1399/12/23 1100/1100000 (تمام شده) 10 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده

بازرگان
1399/12/23 1100/1100000 (تمام شده) 1512 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک

اصلی
1399/12/16 520/52000 (تمام شده) 1058 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدين اهواز

متوسط
1399/12/16 620/00000000 (تمام شده) 1578 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک

آزمایشی
1399/12/12 40/40000 (تمام شده) 613 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي

متوسط-زنجان
1399/12/10 570/57000 (تمام شده) 221 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهر سردشت زيدون

بانه سقز
1399/12/9 750/750000 (تمام شده) 289 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز

مجمع بانه
1399/12/23 600/600000 (تمام شده) 1203 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مغرب اهواز

بانه مجمع
1399/12/23 600/600000 (تمام شده) 2270 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه

نقده/ابوحمیظه
1399/12/6 660/660000 (تمام شده) 753 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه

جوانرود
1399/12/4 545/00 (تمام شده) 538 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي شمال خوزستان

متوسط
1399/12/4 480/480000 (تمام شده) 1719 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز

کوتاه
1399/12/4 360/000000 (تمام شده) 1163 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مغرب اهواز

مسافت کوتاه
1399/12/4 400/400000 (تمام شده) 2323 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز

مسابقه مسافت بلند(بندر چارک)
1399/11/28 730/730000 (تمام شده) 196 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بندر ماهشهر

دیواندره
1399/11/25 640/00 (تمام شده) 237 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه

مسابقه اصلی جوانرود
1399/11/25 400/400000 (تمام شده) 354 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدين اهواز

مسافت کوتاه
1399/11/25 460/0000000000 (تمام شده) 1795 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک

آزمازشی
1399/11/24 50/5000 (تمام شده) 36 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي

کوتاه همدان
1399/11/24 330/0 (تمام شده) 554 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز

آزمایشی دوره اول
1399/11/24 60/60000 (تمام شده) 73 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده

مسابقه مریوان
1399/11/25 655/655000 (تمام شده) 1578 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي شمال خوزستان

مسابقه سرعت
1399/11/22 300/30000 (تمام شده) 1596 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه

مورموری
1399/11/20 295/0 (تمام شده) 420 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک

آزمایشی
1399/11/19 50/5000 (تمام شده) 5 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زيگورات خوزستان

متوسط
1399/12/4 497000/497 (تمام شده) 1158 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مغرب اهواز

سرعت
1399/11/21 210/210000 (تمام شده) 2215 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بندر ماهشهر

مرحله اول
1399/11/14 265/0 (تمام شده) 251 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مغرب اهواز

کوتاه
1399/11/12 130/130000 (تمام شده) 2022 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز

متوسط
1399/11/16 510/5100 (تمام شده) 258 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مغرب اهواز

آزمایشی
1399/11/10 60/60000 (تمام شده) 61 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدين اهواز

سرعت
1399/11/13 280/0 (تمام شده) 241 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه

مسابقه مسافتی
1399/11/4 185/185000 (تمام شده) 796 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مغرب اهواز

چذابه2
1399/11/3 90/90000 (تمام شده) 42 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده

مسابقه ایلام
1399/11/13 460/460000 (تمام شده) 1622 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه

ازمایشی
1399/10/22 5/0 (تمام شده) 10 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه

سرعت
1399/11/12 210/0 (تمام شده) 539 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر

اصلی
1399/12/17 660/66000 (تمام شده) 901 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مغرب اهواز

کوتاه
1399/9/12 60/60000 (تمام شده) 10 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز

پیش مسابقه
1399/11/21 190/190000 (تمام شده) 1152 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مغرب اهواز

کوتاه
1399/8/26 60/600000 (تمام شده) 10 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک

کوتاه
1399/11/18 50/5000 (تمام شده) 5 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي شمال خوزستان

مسابقه سرعت
1399/11/15 180/18000 (تمام شده) 1426 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مغرب اهواز

چذابه
1399/8/12 80/80000 (تمام شده) 10 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده

آزمایشی
1399/8/9 200/200000 (تمام شده) 40 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهر حر

متوسط
1398/12/20 680/680000 (تمام شده) 135 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي شمال خوزستان

ارومیه
1398/12/18 640/640000 (تمام شده) 121 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي شمال خوزستان

سرعت
1398/12/8 470km/470000mt (تمام شده) 438 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهر حر

سرعت
1398/11/23 285000MT/285KM (تمام شده) 289 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدين اهواز

مسافت کوتاه
1398/12/9 455/45500 (تمام شده) 444 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي شمال خوزستان

پیش مسابقه
1398/11/25 300km/300000mt (تمام شده) 191 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدين اهواز

سرعت
1398/11/16 280/2800 (تمام شده) 602 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي شمال خوزستان

ازمایشی
1398/11/17 20km/20000mt (تمام شده) 5 نمایش نقشه

آمارگیر وبلاگ