اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان زنجان
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسافتي قيدار و حومه

میامی
1401/1/22 600/0 (تمام شده) 24 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي قيدار و حومه

ازمایشی
1401/1/9 400/0 (تمام شده) 102 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 56