اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان سمنان
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي شاهرود

مسابقه اسلام اباد غرب 800هوایی
1400/2/7 815/815000 (تمام شده) 64 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شاهرود

مسافت متوسط
1400/1/20 610/6100 (تمام شده) 100 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شاهرود

مسافت متوسط
1400/1/6 450/450000 (تمام شده) 93 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شاهرود

مسابقه اصلی
1399/12/24 300/300000 (تمام شده) 183 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شاهرود

ازمایشی
1399/12/22 100/100000 (تمام شده) 16 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شاهرود

ازمایشی
1399/12/21 50/5000 (تمام شده) 20 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شاهرود

سرعتی
1399/12/20 50/5000 (تمام شده) 17 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 73