اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان سیستان و بلوچستان
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خاش

پیش مسابقه
1400/10/22 108/1008 (تمام شده) 60 نمایش نقشه

باشکاه کبوتران مسابقه اي اسمان زاهدان

سفیدآبه به زاهدان
1400/10/16 130000/130 (تمام شده) 0 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زابل - (مجيد طالب نژاد)

قاین به مقصد زابل
1399/12/10 380000/380 (تمام شده) 385 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زابل - (مجيد طالب نژاد)

نازدشت سربیشه به مقصد زابل
1399/11/29 220/22000 (تمام شده) 473 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زابل - (مجيد طالب نژاد)

زابل . دوکوهانه
1399/11/22 120/12000 (تمام شده) 463 نمایش نقشه

آمارگیر وبلاگ