اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان سیستان و بلوچستان
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي زابل - (مجيد طالب نژاد)

سومین مسابقه 1400
1400/12/22 550هوای/55000 (تمام شده) 87 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي سيستان

آزمایشی
1400/12/14 20/0 (تمام شده) 21 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زابل - (مجيد طالب نژاد)

دومین مسابقه سال 1400
1400/12/9 340/34000 (تمام شده) 213 نمایش نقشه

حذف شده

مسابقه دوم
1400/11/30 210/210000 (تمام شده) 95 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي سيستان

رکوردگیری
1400/11/30 500/500000 (تمام شده) 5 نمایش نقشه

حذف شده

اول
1400/11/20 135/135000 (تمام شده) 171 نمایش نقشه

حذف شده

آزمایشی
1400/11/16 70/70000 (تمام شده) 7 نمایش نقشه

حذف شده

پیش مسابقه
1400/11/15 95/95000 (تمام شده) 137 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي سيستان

سومین مسابقه
1400/11/19 370/370000 (تمام شده) 40 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي سيستان

دومین مسابقه
1400/11/11 220/220000 (تمام شده) 126 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خاش

پیش مسابقه
1400/11/5 160/160000 (تمام شده) 0 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي سيستان

پیش مسابقه
1400/11/7 120/120000 (تمام شده) 198 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خاش

پیش مسابقه
1400/10/22 108/1008 (تمام شده) 60 نمایش نقشه

حذف شده

سفیدآبه به زاهدان
1400/10/16 130000/130 (تمام شده) 0 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زابل - (مجيد طالب نژاد)

اولین مسابقه
1400/11/29 220/220000 (تمام شده) 624 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زابل - (مجيد طالب نژاد)

قاین به مقصد زابل
1399/12/10 380000/380 (تمام شده) 385 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زابل - (مجيد طالب نژاد)

نازدشت سربیشه به مقصد زابل
1399/11/29 220/22000 (تمام شده) 473 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زابل - (مجيد طالب نژاد)

زابل . دوکوهانه
1399/11/22 120/12000 (تمام شده) 463 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 72