اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان سیستان و بلوچستان
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي زابل - (مجيد طالب نژاد)

سومین مسابقه
1401/12/3 570/57000 (تمام شده) 133 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي سيستان

رکوردگیری
1401/12/1 540/540000 (تمام شده) 51 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي سيستان

سومین
1401/11/23 330/330000 (تمام شده) 213 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زابل - (مجيد طالب نژاد)

دوم مسابقه
1401/11/23 360/36000 (تمام شده) 378 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي سيستان

نازدشت سربیشه
1401/11/15 230/230000 (تمام شده) 365 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زابل - (مجيد طالب نژاد)

مسابقه سرعت
1401/11/14 235/235000 (تمام شده) 603 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پيشتازان شرق زاهدان

نهبندان
1401/11/10 220/0 (تمام شده) 26 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان

نهبندان
1401/11/10 220/0 (تمام شده) 33 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زابل - (مجيد طالب نژاد)

پیش مسابقه
1401/11/9 12000/120 (تمام شده) 827 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خاش

اصلی
1401/11/6 2400000/0 (تمام شده) 17 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي سيستان

پیش مسابقه
1401/11/10 120/120000 (تمام شده) 419 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان

سرعت
1401/10/29 160/160000 (تمام شده) 74 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پيشتازان شرق زاهدان

سرعت
1401/10/29 160/160000 (تمام شده) 75 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خاش

کوتاه
1401/10/23 160/0 (تمام شده) 46 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان

پیش مسابقه
1401/10/27 95/0 (تمام شده) 36 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 76

طراح شده توسط شرکت پارس اسپاد زاگرس