اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان فارس
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي تنگ شول

مسابقه اراک 520 کیلومتر
1401/2/3 520/0 (تمام شده) 4 نمایش نقشه

باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت

مسافت بلند
1401/1/29 900/0 (تمام شده) 12 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ليدوما

بلند
1401/1/29 850/0 (تمام شده) 151 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد دهکويه

مسابقه بلند
1401/1/17 700/0 (تمام شده) 1 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستاره هاي اوز

متوسط
1401/1/17 750/0 (تمام شده) 19 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شيران آز

رکوردگیری
1401/1/12 900/0 (تمام شده) 16 نمایش نقشه

باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت

مسافت متوسط
1401/1/9 500/0 (تمام شده) 48 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران (مسافتي اباده)

سنندج
1401/1/17 62000/620 (تمام شده) 2 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نيريز

رکوردگیری۶۲۰
1401/1/9 620/0 (تمام شده) 40 نمایش نقشه

باشگاه نگين فارس اقليد

رکوردگیری ۵۰۰
1401/1/8 500/0 (تمام شده) 16 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان پارس

اشتیان به کوهچنار
1401/1/9 5800/580 (تمام شده) 203 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شيراز

متوسط 420 کیلومتر
1400/12/28 420/0 (تمام شده) 592 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان خفر ( مرکزي)

مسابقه سرعت
1400/12/28 170/0 (تمام شده) 42 نمایش نقشه

باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت

کوتاه
1400/12/28 350/0 (تمام شده) 280 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي تنگ شول

مسابقه چادگان
1400/12/27 320/0 (تمام شده) 58 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي فيروزآباد

متوسط
1400/12/27 600/670/0 (تمام شده) 155 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران (مسافتي اباده)

استانه اراک
1400/12/28 420/420000 (تمام شده) 38 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان پارس

مسابقه ۳۰۰
1400/12/28 300/0 (تمام شده) 312 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ليدوما

متوسط
1400/12/28 560/0 (تمام شده) 199 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نيريز

متوسط 450
1400/12/27 450/450000 (تمام شده) 57 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شيران آز

مجمع خشت وکنارتخته با رستم
1400/12/26 550/5500 (تمام شده) 25 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان رستم

مجمع دوم (دهلران)
1400/12/26 500/0 (تمام شده) 46 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان زرين دشت

مرحله دوم (کوتاه)
1400/12/23 440/440000 (تمام شده) 75 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستاره هاي اوز

مجمع جنوب فارس اوز و دهکویه
1400/12/27 550/0 (تمام شده) 79 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد لارستان

حنا - اصفهان
1400/12/15 465/0 (تمام شده) 322 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد دهکويه

مجمع بروجن
1400/12/27 550/0 (تمام شده) 28 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شيران آز

متوسط
1400/12/15 380/3800 (تمام شده) 46 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان رستم

مجمع
1400/12/15 380/0 (تمام شده) 69 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جهرم

مسابقه بروجن به جهرم
1400/12/15 450/0 (تمام شده) 136 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي تنگ شول

مسابقه اول
1400/12/10 200/200000 (تمام شده) 78 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ليدوما

سرعت
1400/12/10 350/350000 (تمام شده) 354 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شيراز

مسابق 300
1400/12/10 300/300000 (تمام شده) 701 نمایش نقشه

باشگاه نگين فارس اقليد

اصلی
1400/12/10 350/350000 (تمام شده) 52 نمایش نقشه

باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت

کوتاه
1400/12/9 235/235000 (تمام شده) 284 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران (مسافتي اباده)

گنهران اصفهان
1400/12/10 285/285000 (تمام شده) 83 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي داراب

مسابقه متوسط( 520شهرکرد)
1400/12/27 520/520000 (تمام شده) 41 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي بيشابور

رکوردگیری ۸۵۰ مریوان
1400/12/8 850/850000 (تمام شده) 19 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد لارستان

شیراز
1400/12/5 270/270000 (تمام شده) 63 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي تنگ شول

پیش مسابقه
1400/12/5 140/140000 (تمام شده) 77 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد دهکويه

سرعت مجمع جنوب استان فارس اوز، دهکویه
1400/12/5 350/350000 (تمام شده) 68 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستاره هاي اوز

سرعت ۳۶۰ کیلومتر هوایی
1400/12/5 360/360000 (تمام شده) 128 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي فيروزآباد

متوسط
1400/12/5 400/40000 (تمام شده) 169 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شيران آز

سرعت
1400/12/4 280/280000 (تمام شده) 104 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نيريز

اباده شورجستان 300هوایی
1400/12/5 300/300000 (تمام شده) 147 نمایش نقشه

باشگاه نگين فارس اقليد

مسابقه اول
1400/12/4 190/190000 (تمام شده) 169 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان زرين دشت

سرعت
1400/12/3 320/320000 (تمام شده) 76 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جهرم

دژکرد به جهرم
1400/12/4 300/300000 (تمام شده) 235 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان رستم

پیش مسابقه
1400/12/4 230/2300 (تمام شده) 109 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد لارستان

پیش مسابقه
1400/11/30 171/171000 (تمام شده) 118 نمایش نقشه

باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت

کوتاه
1400/11/30 170/170000 (تمام شده) 261 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان پارس

مسابقه لردگان
1400/12/9 200/2000 (تمام شده) 310 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد دهکويه

مجمع اتحاد دهکویه و ستارگان اوز
1400/11/28 260/260000 (تمام شده) 91 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران (مسافتي اباده)

زرین شهر پیش مسابقه
1400/12/4 180/180000 (تمام شده) 150 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي فيروزآباد

سرعت
1400/11/27 220/220000 (تمام شده) 335 نمایش نقشه

باشگاه نگين فارس اقليد

پیش مسابقه
1400/11/28 110/10010 (تمام شده) 218 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شيراز

پیش مسابقه سمیرم
1400/11/26 220/220000 (تمام شده) 1084 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستاره هاي اوز

مجمع جنوب فارس اوز.دهکویه
1400/11/28 240/240000 (تمام شده) 186 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي بيشابور

دهلران کازرون
1400/11/25 550/550000 (تمام شده) 50 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شيراز

خیلی کوتاه
1400/11/24 0/0 (تمام شده) 986 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جهرم

پیش مسابقه بیضا به جهرم
1400/11/26 200/200000 (تمام شده) 285 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد دهکويه

پیش مسابقه خاوران
1400/11/22 160/160000 (تمام شده) 121 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستاره هاي اوز

پیش مسابقه
1400/11/22 150/ (تمام شده) 238 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نيريز

مسابقه سرعت
1400/11/28 205/205000 (تمام شده) 148 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان زرين دشت

پیش مسابقه
1400/11/20 186/18600 (تمام شده) 84 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستاره هاي اوز

یادگیری و آشنایی مربیان با سامانه
1400/11/19 2/2000 (تمام شده) 27 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي فيروزآباد

پیش مسابقه
1400/11/20 115/1150 (تمام شده) 337 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي بيشابور

ملاثانی
1400/11/17 360/360000 (تمام شده) 94 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي بيشابور

پیش مسابقه
1400/11/9 230/230000 (تمام شده) 100 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جهرم

مسابقه 830 ملایر
1400/1/16 830/830000 (تمام شده) 25 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شيراز

گلپایگان به شیراز
1400/1/10 450/450000 (تمام شده) 44 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نيريز

750.شازند.توابع لرستان.(اراک)
1400/1/8 700/700000 (تمام شده) 4 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ليدوما

مجمع لیدوما و کوهچنار
1400/1/8 750/7500 (تمام شده) 99 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان پارس

مجمع لیدوما و کوهچنار
1400/1/8 750/7500 (تمام شده) 147 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران (مسافتي اباده)

امان اباد اراک400km
1399/12/24 410/410000 (تمام شده) 25 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي داراب

پیش مسابقه (سرعت)
1400/11/29 360/360000 (تمام شده) 77 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جهرم

مسابقه 670 کیلومتر الیگودرز
1399/12/24 670/670000 (تمام شده) 55 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نيريز

550چهارمحال بختیاری
1399/12/24 550/55000 (تمام شده) 10 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شيراز

مسابقه بروجن به شیراز
1399/12/17 300/300000 (تمام شده) 314 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران (مسافتي اباده)

کوتاه
1399/12/17 240000/240 (تمام شده) 59 نمایش نقشه

باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت

مسافت متوسط
1399/12/16 630/630000 (تمام شده) 14 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان رستم

نهایی
1399/12/12 630/6300 (تمام شده) 20 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران (مسافتي اباده)

پیش مسابقه
1399/12/13 160/160000 (تمام شده) 0 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي فيروزآباد

مسابقه اصفهان به فیروزآباد
1399/12/9 400/4000 (تمام شده) 22 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شيران آز

مسابقه دهلران
1399/12/9 550/5500 (تمام شده) 34 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ليدوما

مجمع بزرگ غرب فارس
1399/12/16 550/5500 (تمام شده) 226 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان پارس

مجمع بزرگ غرب فارس
1399/12/16 550/5500 (تمام شده) 317 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي داراب

مرحله دوم (کوتاه)
1399/12/16 550/550000 (تمام شده) 20 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جهرم

دومین مرحله از 5 دوره مسابقات جهرم
1399/12/10 470/470000 (تمام شده) 106 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نيريز

360سمیرم اصفهان.
1399/12/10 360/3600000 (تمام شده) 78 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان پارس

مسابقه اول ۳۰۰کیلومتر هوای
1399/12/4 300/3000 (تمام شده) 487 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پل فهليان و حومه

دهلران ایلام 560 کیلومتر هوایی
1399/12/17 560/560000 (تمام شده) 14 نمایش نقشه

باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت

کوتاه
1399/12/3 340/340000 (تمام شده) 193 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي داراب

مسابقه مرحله اول (سرعت)
1399/12/3 350/350000 (تمام شده) 38 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان رستم

مسابقه ۴۰۰کیلومتر هوایی
1399/12/2 420کیلومتر/4200 (تمام شده) 78 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد دهکويه

مسابقه الیکوه شهرکرد
1399/11/28 612/612000 (تمام شده) 43 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستاره هاي اوز

مرحله دوم
1399/11/27 0000/395 (تمام شده) 66 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان زرين دشت

مسابقه دوم
1399/11/26 630/6300 (تمام شده) 13 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي فيروزآباد

مسابقه ایزدخواست به فیروزآباد
1399/11/25 300/3000 (تمام شده) 66 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پل فهليان و حومه

مسابقه دوم : شوشتر
1399/11/27 370/370000 (تمام شده) 73 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد لارستان

یاسوج
1399/11/25 400/400000 (تمام شده) 24 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان رستم

پیش مسابقه
1399/11/25 250/250000 (تمام شده) 149 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نيريز

پیش مسابقه
1399/11/29 250000/250 (تمام شده) 198 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شيران آز

رامشیر کنارتخته
1399/11/21 250/2500 (تمام شده) 91 نمایش نقشه

باشگاه نگين فارس اقليد

اصفهان اقلید 250
1399/11/21 300/3000 (تمام شده) 12 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد دهکويه

مسابقه یاسوج
1399/11/17 410/410000 (تمام شده) 80 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستاره هاي اوز

350 اردکان
1399/11/26 35000/350 (تمام شده) 69 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان زرين دشت

مسابقه اول
1399/11/14 307/3007000 (تمام شده) 12 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد لارستان

سرعت
1399/11/14 270/27000 (تمام شده) 48 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد دهکويه

شیراز
1399/11/10 260/26000 (تمام شده) 112 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد لارستان

خاوران
1399/11/7 175/175000 (تمام شده) 108 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد دهکويه

پیش مسابقه
1399/11/6 160/160000 (تمام شده) 126 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستاره هاي اوز

حمایت از محیط زیست
1399/11/7 150/150000 (تمام شده) 214 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جهرم

مسابقه اول
1399/11/21 300000/300 (تمام شده) 332 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پل فهليان و حومه

مسابقه اول
1399/11/21 220/220000 (تمام شده) 96 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نيريز

آزمایشی
1399/10/26 100/100000 (تمام شده) 10 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستاره هاي اوز

آشنایی مربیان با سامانه
1399/8/25 2/ (تمام شده) 52 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران (مسافتي اباده)

کوتاه
1399/12/1 500/50000 (تمام شده) 0 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان پارس

پیش مسابقه 200
1399/11/27 1200/120 (تمام شده) 529 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پل فهليان و حومه

700 کیلومتر هوایی
1398/12/13 700/700000 (تمام شده) 0 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد لارستان

مسافت كوناه
1398/12/4 260/26000 (تمام شده) 49 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد لارستان

تست
1398/12/2 15/15000 (تمام شده) 4 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ليدوما

مسابقه شهرکرد به نوراباد
1399/12/2 3000/300 (تمام شده) 263 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پل فهليان و حومه

760 کیلومتر هوایی
1398/11/16 760/760000 (تمام شده) 20 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستاره هاي اوز

آزمایشی
1399/8/22 18/50 (تمام شده) 56 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 69