اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان فارس
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي جهرم

مسابقه 830 ملایر
1400/1/16 830/830000 (تمام شده) 25 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شيراز

گلپایگان به شیراز
1400/1/10 450/450000 (تمام شده) 44 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نيريز

750.شازند.توابع لرستان.(اراک)
1400/1/8 700/700000 (تمام شده) 4 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ليدوما

مجمع لیدوما و کوهچنار
1400/1/8 750/7500 (تمام شده) 99 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کوهچنار

مجمع لیدوما و کوهچنار
1400/1/8 750/7500 (تمام شده) 147 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران (مسافتي اباده)

امان اباد اراک400km
1399/12/24 410/410000 (تمام شده) 25 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جهرم

مسابقه 670 کیلومتر الیگودرز
1399/12/24 670/670000 (تمام شده) 55 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نيريز

550چهارمحال بختیاری
1399/12/24 550/55000 (تمام شده) 10 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شيراز

مسابقه بروجن به شیراز
1399/12/17 300/300000 (تمام شده) 314 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران (مسافتي اباده)

کوتاه
1399/12/17 240000/240 (تمام شده) 59 نمایش نقشه

باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت

مسافت متوسط
1399/12/16 630/630000 (تمام شده) 14 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان رستم

نهایی
1399/12/12 630/6300 (تمام شده) 20 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران (مسافتي اباده)

پیش مسابقه
1399/12/13 160/160000 (تمام شده) 0 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي فيروزآباد

مسابقه اصفهان به فیروزآباد
1399/12/9 400/4000 (تمام شده) 22 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شيران آز

مسابقه دهلران
1399/12/9 550/5500 (تمام شده) 34 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ليدوما

مجمع بزرگ غرب فارس
1399/12/16 550/5500 (تمام شده) 226 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کوهچنار

مجمع بزرگ غرب فارس
1399/12/16 550/5500 (تمام شده) 317 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي داراب

مرحله دوم (کوتاه)
1399/12/16 550/550000 (تمام شده) 20 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جهرم

دومین مرحله از 5 دوره مسابقات جهرم
1399/12/10 470/470000 (تمام شده) 106 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نيريز

360سمیرم اصفهان.
1399/12/10 360/3600000 (تمام شده) 78 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کوهچنار

مسابقه اول ۳۰۰کیلومتر هوای
1399/12/4 300/3000 (تمام شده) 487 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پل فهليان و حومه

دهلران ایلام 560 کیلومتر هوایی
1399/12/17 560/560000 (تمام شده) 14 نمایش نقشه

باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت

کوتاه
1399/12/3 340/340000 (تمام شده) 193 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي داراب

مسابقه مرحله اول (سرعت)
1399/12/3 350/350000 (تمام شده) 38 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان رستم

مسابقه ۴۰۰کیلومتر هوایی
1399/12/2 420کیلومتر/4200 (تمام شده) 78 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد دهکويه

مسابقه الیکوه شهرکرد
1399/11/28 612/612000 (تمام شده) 43 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستاره هاي اوز

مرحله دوم
1399/11/27 0000/395 (تمام شده) 66 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان زرين دشت

مسابقه دوم
1399/11/26 630/6300 (تمام شده) 13 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي فيروزآباد

مسابقه ایزدخواست به فیروزآباد
1399/11/25 300/3000 (تمام شده) 66 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پل فهليان و حومه

مسابقه دوم : شوشتر
1399/11/27 370/370000 (تمام شده) 73 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد لارستان

یاسوج
1399/11/25 400/400000 (تمام شده) 24 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان رستم

پیش مسابقه
1399/11/25 250/250000 (تمام شده) 149 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نيريز

پیش مسابقه
1399/11/29 250000/250 (تمام شده) 198 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شيران آز

رامشیر کنارتخته
1399/11/21 250/2500 (تمام شده) 91 نمایش نقشه

باشگاه نگين فارس اقليد 

اصفهان اقلید 250
1399/11/21 300/3000 (تمام شده) 12 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد دهکويه

مسابقه یاسوج
1399/11/17 410/410000 (تمام شده) 80 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستاره هاي اوز

350 اردکان
1399/11/26 35000/350 (تمام شده) 69 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان زرين دشت

مسابقه اول
1399/11/14 307/3007000 (تمام شده) 12 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد لارستان

سرعت
1399/11/14 270/27000 (تمام شده) 48 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد دهکويه

شیراز
1399/11/10 260/26000 (تمام شده) 112 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد لارستان

خاوران
1399/11/7 175/175000 (تمام شده) 108 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد دهکويه

پیش مسابقه
1399/11/6 160/160000 (تمام شده) 126 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستاره هاي اوز

حمایت از محیط زیست
1399/11/7 150/150000 (تمام شده) 214 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جهرم

مسابقه اول
1399/11/21 300000/300 (تمام شده) 332 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پل فهليان و حومه

مسابقه اول
1399/11/21 220/220000 (تمام شده) 96 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نيريز

آزمایشی
1399/10/26 100/100000 (تمام شده) 10 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستاره هاي اوز

آشنایی مربیان با سامانه
1399/8/25 2/ (تمام شده) 52 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران (مسافتي اباده)

کوتاه
1399/12/1 500/50000 (تمام شده) 0 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کوهچنار

پیش مسابقه 200
1399/11/27 1200/120 (تمام شده) 529 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پل فهليان و حومه

700 کیلومتر هوایی
1398/12/13 700/700000 (تمام شده) 0 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد لارستان

مسافت كوناه
1398/12/4 260/26000 (تمام شده) 49 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد لارستان

تست
1398/12/2 15/15000 (تمام شده) 4 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ليدوما

مسابقه شهرکرد به نوراباد
1399/12/2 3000/300 (تمام شده) 263 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پل فهليان و حومه

760 کیلومتر هوایی
1398/11/16 760/760000 (تمام شده) 20 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستاره هاي اوز

آزمایشی
1399/8/22 18/50 (تمام شده) 56 نمایش نقشه

آمارگیر وبلاگ