اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان قم
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم

مسافت بلند
1401/1/14 780/0 (تمام شده) 19 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم

متوسط
1400/12/22 520/520000 (تمام شده) 106 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم

کوتاه
1400/11/30 350/350000 (تمام شده) 172 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم

سرعت
1400/11/19 200/200000 (تمام شده) 259 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم

پیش مسابقه
1400/11/13 120/120000 (تمام شده) 296 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم

مسابقه چالدران
1400/1/15 780/780000 (تمام شده) 32 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم

مسابقه متوسط
1400/1/1 510/510000 (تمام شده) 59 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم

مسابقه دوم
1399/12/17 350/350000 (تمام شده) 76 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم

مسابقه سرعت
1399/12/10 200/200000 (تمام شده) 101 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم

پیش مسابقه
1399/12/5 120/12000 (تمام شده) 100 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 60