اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان قم
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم

مسابقه چالدران
1400/1/15 780/780000 (تمام شده) 32 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم

مسابقه متوسط
1400/1/1 510/510000 (تمام شده) 59 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم

مسابقه دوم
1399/12/17 350/350000 (تمام شده) 76 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم

مسابقه سرعت
1399/12/10 200/200000 (تمام شده) 101 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم

پیش مسابقه
1399/12/5 120/12000 (تمام شده) 100 نمایش نقشه

آمارگیر وبلاگ