اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان آذربایجان غربی
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه

مسابقه مجمع ایزدخواست
1401/2/13 820/820000 (تمام شده) 90 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه

ازنا الیگودرز
1401/1/27 500/500000 (تمام شده) 1071 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه

هارون آباد همدان
1401/1/12 300/300000 (تمام شده) 1071 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه

گل تپه همدان
1401/1/4 270/270000 (تمام شده) 1072 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه

بابارشانی بیجار
1400/12/23 210/0 (تمام شده) 1079 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان مياندواب

اصلی
1400/12/23 520/0 (تمام شده) 129 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان مياندواب

ساوه_میاندوآب
1400/12/9 400/400000 (تمام شده) 128 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه

دیواندره_میاندوآب
1400/12/9 150/150000 (تمام شده) 972 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان مياندواب

پیش مسابقه
1400/12/3 250/2500 (تمام شده) 130 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان مياندواب

ازمایشی
1400/11/24 200/200000 (تمام شده) 28 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه

مسابقه سوم مجمع آذربایجان(شهرکرد)
1400/2/19 680/680000 (تمام شده) 35 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه

مسابقه دوم مجمع آذربایجان
1400/1/28 500/500000 (تمام شده) 98 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه

مسابقه اول بهار1400.مجمع آذربایجان
1400/1/17 350/350000 (تمام شده) 664 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه

مسابقه مسیر سمنان میاندوآب
1400/1/9 320/320000 (تمام شده) 73 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه

مسابقه پرپریان
1398/12/2 150/0 (تمام شده) 0 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه

بارسلون
1398/12/2 500/0 (تمام شده) 5 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه

مسابقه آزمایشی
1398/11/29 250/0 (تمام شده) 4 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه

مسابقه بال طلایی
1398/11/28 1200/20 (تمام شده) 0 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه

مسابقه آزمایشی2
1398/11/26 500/0 (تمام شده) 0 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه

مسابقه بال نقره ایی گنبد کاووس
1398/11/25 1200/50 (تمام شده) 0 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه

مسابقه آزمایشی
1398/11/14 500/0 (تمام شده) 0 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه

مسابقه آزمایشی xx1
1398/11/6 500/0 (تمام شده) 0 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه

مسابقه بال طلایی
1398/11/6 1200/0 (تمام شده) 1 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 68