اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان کردستان
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد مريوان

میامی
1401/1/13 850/0 (تمام شده) 439 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد مريوان

گرمسار
1400/12/22 550/0 (تمام شده) 751 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي آبيدر سنندج

بلند
1400/12/27 720/0 (تمام شده) 74 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي آبيدر سنندج

گرمسار
1400/12/9 460/..... (تمام شده) 89 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد مريوان

مسابقه اول 350 کیلومتر ساوه
1400/12/9 350/350000 (تمام شده) 749 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي زريبار مريوان

متوسط
1400/1/9 600/60000 (تمام شده) 1168 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي آبيدر سنندج

اصلی مسابقه دوم
1399/12/16 550/550000 (تمام شده) 150 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي زريبار مريوان

مسابقه دوم
1399/12/24 400/400000 (تمام شده) 1173 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي زريبار مريوان

همدان - 200
1399/12/9 200/0 (تمام شده) 1140 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي آبيدر سنندج

کرج سنندج
1399/12/6 330/330000 (تمام شده) 147 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي آبيدر سنندج

پیش مسابقه
1399/12/2 ۳۲۰/۳۲۰۰۰۰ (تمام شده) 6 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 64