اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان کرمان
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه ايي اتحاد زرند کرمان

متوسط
1401/1/7 400/40000 (تمام شده) 121 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي اتحاد زرند کرمان

کوتاه
1400/12/28 270/۲۷۰۰۰ (تمام شده) 204 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب

متوسط
1400/12/28 600/0 (تمام شده) 28 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي شهرستان کرمان

کوتاه
1400/12/27 350/35000 (تمام شده) 244 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق

مسابقه متوسط نایین
1400/12/27 700/0 (تمام شده) 1010 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي مرکزي شهرستان منوجان

اصلی
1400/12/16 500/5000000 (تمام شده) 20 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي اتحاد زرند کرمان

سرعت
1400/12/10 140/140000 (تمام شده) 245 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب

کوتا روبه متوسط ۱۴۰۰
1400/12/10 410/4100000 (تمام شده) 248 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي شهرستان کرمان

کوتاه
1400/12/9 230/230000 (تمام شده) 238 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ريگان

مسابقه اصفهان
1400/12/10 750/750000 (تمام شده) 65 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي اتحاد زرند کرمان

کوتاه
1400/12/8 70/70000 (تمام شده) 49 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق

متوسط مهریز
1400/12/5 480/480000 (تمام شده) 1087 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت

مسافت بلند
1400/12/5 810/810000 (تمام شده) 184 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي سيرجان

دوم
1400/12/3 315/3150 (تمام شده) 47 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي مرکزي شهرستان منوجان

سرعت
1400/12/3 250/25000000 (تمام شده) 69 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق

مسابقه پنجم
1400/12/4 660/66000 (تمام شده) 392 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان بم

مسابقه چهارم
1400/12/4 650/650000 (تمام شده) 253 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب

کوتا سیرجان
1400/12/3 240/240000 (تمام شده) 233 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

مسابقه پنجم
1400/12/4 700/700000 (تمام شده) 677 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بم

متوسط
1400/11/30 450/450000 (تمام شده) 547 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فهرج

متوسط
1400/11/30 550/550000 (تمام شده) 185 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ريگان

متوسط
1400/11/26 550/55000000 (تمام شده) 231 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق

متوسط سرعت
1400/11/26 370/370000 (تمام شده) 1142 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب

کوتا بافت
1400/11/26 190/1900000 (تمام شده) 243 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي مرکزي شهرستان منوجان

دوم
1400/11/25 250/250000 (تمام شده) 69 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت

متوسط ابركوه
1400/11/25 552/552000 (تمام شده) 247 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق

مسابقه چهارم
1400/11/26 480/4800000 (تمام شده) 599 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب

سرعت
1400/11/20 135/1350000 (تمام شده) 134 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان بم

سومین
1400/11/20 470/470000 (تمام شده) 289 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق

مسابقه سرعت
1400/11/20 220/220000 (تمام شده) 1150 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

مسابقه سوم متوسط
1400/11/19 500/5000000 (تمام شده) 798 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي مرکزي شهرستان منوجان

پیش مسابقه
1400/11/18 150/150000 (تمام شده) 69 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بم

کوتاه
1400/11/18 320/320000 (تمام شده) 549 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق

مسابقه سوم
1400/11/18 370/37000000 (تمام شده) 827 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي مرکزي شهرستان منوجان

آزمایشی
1400/11/17 140/140000 (تمام شده) 68 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ريگان

رسمی
1400/11/14 390/3900000 (تمام شده) 231 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فهرج

کوتاه
1400/11/19 350/3500000 (تمام شده) 196 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت

کوتاه
1400/11/14 350/0 (تمام شده) 247 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق

ازمایشی
1400/11/14 220/220000 (تمام شده) 1142 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ديار کريمان

مسابقه سوم
1400/11/13 37000/370کیلومتر (تمام شده) 31 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي سبزواران

متوسط یادواره شهید سلیمانی
1400/11/13 550/550000 (تمام شده) 150 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان عنبراباد

متوسط ابرکوه
1400/11/13 560/56000 (تمام شده) 101 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بم

رسمی
1400/11/11 230/ (تمام شده) 549 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان بم

دومین مسابقه
1400/11/14 ۳۳۰/ (تمام شده) 290 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق

سرعت
1400/11/11 250/250000 (تمام شده) 837 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

مسابقه سوم
1400/11/11 395000/395 (تمام شده) 794 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فهرج

کوتاه
1400/11/11 280/28000000 (تمام شده) 222 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت

مسابقه دوم سرعت
1400/11/10 200/20000 (تمام شده) 270 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق

کوتاه
1400/11/10 250/250000 (تمام شده) 691 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان بم

اولین مسابقه
1400/11/7 230/ (تمام شده) 297 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ديار کريمان

مسابقه دوم
1400/11/6 23000/230کیلومتر (تمام شده) 31 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ريگان

کوتاه
1400/11/6 240/2400000 (تمام شده) 231 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

مسابقه دوم
1400/11/5 280000/280 (تمام شده) 808 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق

مسابقه اول
1400/11/5 190/190000 (تمام شده) 880 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان کهنوج

سرعت
1400/11/4 230/230000 (تمام شده) 47 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق

ازمایش
1400/11/3 20/20000 (تمام شده) 41 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فهرج

سرعت
1400/11/3 180/180000 (تمام شده) 222 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان بم

ازمایشی
1400/11/3 197/ (تمام شده) 155 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت

مسابقه اول سرعت
1400/11/2 140/0000000 (تمام شده) 294 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان عنبراباد

کوتا
1400/11/2 350/350000 (تمام شده) 64 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي سبزواران

متوسط یادواره شهید سلیمانی
1400/11/2 350/350000 (تمام شده) 217 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ريگان

سرعت
1400/10/30 150/150000 (تمام شده) 256 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

مسابقه اول
1400/10/30 2000000/200کیلومتر (تمام شده) 818 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي سبزواران

یادواره شهید سلیمانی
1400/10/22 180/18000 (تمام شده) 235 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي سبزواران

یادواره سردار سلیمانی
1400/10/21 180/180000 (تمام شده) 42 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان عنبراباد

کوتا
1400/10/22 200/20000 (تمام شده) 101 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان عنبراباد

آزمایشی
1400/10/20 5/5000 (تمام شده) 101 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اسمان کويرمنطقه نوق رفسنجان

کوتاه
1400/10/7 150/15000 (تمام شده) 16 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت

آزمایشی
1400/10/13 5/ (تمام شده) 278 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ديار کريمان

مسابقه اول
1400/10/29 160/1600000 (تمام شده) 46 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اسمان کويرمنطقه نوق رفسنجان

مسافت کوتاه
1400/9/15 60/6000 (تمام شده) 30 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان بم

ازمایشی
1400/11/2 170/ (تمام شده) 59 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بم

آزمایشی
1400/11/2 106/55455886 (تمام شده) 104 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب

متوسط
1400/1/2 600/600000 (تمام شده) 16 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بم

چهارمین مسابقه
1399/12/25 550/ (تمام شده) 115 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب

کوتا رو به متوسط
1399/12/21 410/41000 (تمام شده) 27 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بم

متوسط
1399/12/16 460/460000 (تمام شده) 303 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق

متوسط
1399/12/17 700/70000 (تمام شده) 13 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

مسابقه چهارم ...متوسط
1399/12/17 690/ (تمام شده) 6 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت

متوسط . یادواره شهدای سلامت
1399/12/16 551/551000 (تمام شده) 361 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب

کوتا
1399/12/14 350/35000000 (تمام شده) 43 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق

متوسط
1399/12/9 600/600000 (تمام شده) 831 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فهرج

انار به فهرج
1399/12/9 450/4500000 (تمام شده) 166 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بم

کوتاه
1399/12/9 310/ (تمام شده) 337 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت

متوسط شهربابک
1399/12/5 350/350000 (تمام شده) 382 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب

کوتا
1399/12/5 270/270000 (تمام شده) 41 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان کهنوج

اصلی
1399/11/29 3500/350000 (تمام شده) 34 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق

یادواره مرحوم حاج امید صفایی پور
1399/11/28 420/420000 (تمام شده) 772 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق

متوسط
1399/11/27 500/50000 (تمام شده) 355 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

مسابقه سوم
1399/11/27 510/51000000 (تمام شده) 250 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فهرج

دومین مسابقه
1399/11/26 270/270000 (تمام شده) 210 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت

سرعت
1399/11/27 280/280000 (تمام شده) 385 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بم

سرعت
1399/11/22 215/215000 (تمام شده) 344 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي شهرستان کرمان

اصلی
1399/11/21 450/450000 (تمام شده) 4 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي اتحاد زرند کرمان

اصلی
1399/11/21 400/40000 (تمام شده) 5 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان کهنوج

اصلی
1399/11/21 240/24000000 (تمام شده) 27 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رفسنجان

مسابقات سال ۹۹
1399/11/24 150/150000 (تمام شده) 64 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فهرج

سرعت
1399/11/20 220/2200000 (تمام شده) 213 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي سيرجان

اباده شیراز به سیرجان
1399/11/25 300/300000 (تمام شده) 0 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق

مسابقه سرعت
1399/11/21 300000/300 (تمام شده) 870 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

مسابقه دوم
1399/11/18 360/3600000 (تمام شده) 257 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق

مسابقه سرعت
1399/11/18 360/36000 (تمام شده) 395 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت

سرعت
1399/11/18 200/.... (تمام شده) 339 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحد بروات

سومین مسابقه
1399/11/15 470/470000 (تمام شده) 19 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي اتحاد زرند کرمان

اصلی
1399/11/14 200/20000 (تمام شده) 58 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق

پیش مسابقه
1399/11/14 200/200000 (تمام شده) 306 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي سيرجان

Heradarja به سیرجان
1399/11/16 183/183000 (تمام شده) 0 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان کهنوج

...
1399/11/10 170/1700 (تمام شده) 82 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت

...
1399/11/10 135/0 (تمام شده) 336 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق

مسابق اول
1399/11/10 250/250000 (تمام شده) 395 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق

مسابقه اول
1399/11/9 250/00 (تمام شده) 394 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي اتحاد زرند کرمان

آزمایشی
1399/11/9 100/100000 (تمام شده) 56 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

مسابقه اول
1399/11/10 260/260000 (تمام شده) 258 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي اتحاد زرند کرمان

ازمایشی
1399/11/8 10/10000 (تمام شده) 57 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت

آزمایشی
1399/11/7 22/22000 (تمام شده) 26 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي شهرستان کرمان

دوم
1399/11/07 320/320000 (تمام شده) 121 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق

ازمایشی
1399/11/9 70/7000 (تمام شده) 41 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان کهنوج

پیش مسابقه
1399/11/5 100/0 (تمام شده) 82 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق

کوتا
1399/11/5 ۰۰/200 (تمام شده) 369 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحد بروات

دومین مسابقه
1399/11/5 312/ (تمام شده) 36 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

دوره اول
1399/11/4 200/200000 (تمام شده) 285 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي شهرستان کرمان

آزمایشی
1399/11/7 ۲۰۰/۲۰۰۰۰۰ (تمام شده) 84 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بم

آزمایشی
1399/11/2 65/0 (تمام شده) 59 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

ازمایشی
1399/9/10 1000/10 (تمام شده) 20 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق

کوتاه
1399/9/6 7/7000 (تمام شده) 18 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فهرج

تستی
1399/11/19 20کیلومتر/200000هزار (تمام شده) 5 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رفسنجان

یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
1399/11/17 111/111000 (تمام شده) 84 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

ازمایشی
1399/9/4 1000/10 (تمام شده) 33 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب

مسابقه کوتاه
1399/11/26 220/22000 (تمام شده) 221 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب

متوسط
1398/12/4 400/40000 (تمام شده) 15 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب

مسابقه کوتاه
1398/11/24 270/27000 (تمام شده) 71 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب

مسابقه کوتا
1398/11/16 190/1900 (تمام شده) 107 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 70