اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان کرمان
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي سبزواران

یادواره شهید سلیمانی
1400/10/22 180/18000 (تمام شده) 235 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي سبزواران

یادواره سردار سلیمانی
1400/10/21 180/180000 (تمام شده) 42 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان عنبراباد

کوتا
1400/10/22 200/20000 (تمام شده) 101 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان عنبراباد

آزمایشی
1400/10/20 5/5000 (تمام شده) 101 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اسمان کويرمنطقه نوق رفسنجان

کوتاه
1400/10/7 150/15000 (تمام شده) 16 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت

آزمایشی
1400/10/13 5/ (تمام شده) 278 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اسمان کويرمنطقه نوق رفسنجان

مسافت کوتاه
1400/9/15 60/6000 (تمام شده) 30 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب

متوسط
1400/1/2 600/600000 (تمام شده) 16 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بم

چهارمین مسابقه
1399/12/25 550/ (تمام شده) 115 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب

کوتا رو به متوسط
1399/12/21 410/41000 (تمام شده) 27 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بم

متوسط
1399/12/16 460/460000 (تمام شده) 303 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق

متوسط
1399/12/17 700/70000 (تمام شده) 13 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

مسابقه چهارم ...متوسط
1399/12/17 690/ (تمام شده) 6 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت

متوسط . یادواره شهدای سلامت
1399/12/16 551/551000 (تمام شده) 361 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب

کوتا
1399/12/14 350/35000000 (تمام شده) 43 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق

متوسط
1399/12/9 600/600000 (تمام شده) 831 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فهرج

انار به فهرج
1399/12/9 450/4500000 (تمام شده) 166 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بم

کوتاه
1399/12/9 310/ (تمام شده) 337 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت

متوسط شهربابک
1399/12/5 350/350000 (تمام شده) 382 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب

کوتا
1399/12/5 270/270000 (تمام شده) 41 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان کهنوج

اصلی
1399/11/29 3500/350000 (تمام شده) 34 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق

یادواره مرحوم حاج امید صفایی پور
1399/11/28 420/420000 (تمام شده) 772 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق

متوسط
1399/11/27 500/50000 (تمام شده) 355 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

مسابقه سوم
1399/11/27 510/51000000 (تمام شده) 250 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فهرج

دومین مسابقه
1399/11/26 270/270000 (تمام شده) 210 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت

سرعت
1399/11/27 280/280000 (تمام شده) 385 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بم

سرعت
1399/11/22 215/215000 (تمام شده) 344 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان کرمان

اصلی
1399/11/21 450/450000 (تمام شده) 4 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي اتحاد زرند کرمان

اصلی
1399/11/21 400/40000 (تمام شده) 5 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان کهنوج

اصلی
1399/11/21 240/24000000 (تمام شده) 27 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رفسنجان

مسابقات سال ۹۹
1399/11/24 150/150000 (تمام شده) 64 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فهرج

سرعت
1399/11/20 220/2200000 (تمام شده) 213 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي سيرجان

اباده شیراز به سیرجان
1399/11/25 300/300000 (تمام شده) 27 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق

مسابقه سرعت
1399/11/21 300000/300 (تمام شده) 870 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

مسابقه دوم
1399/11/18 360/3600000 (تمام شده) 257 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق

مسابقه سرعت
1399/11/18 360/36000 (تمام شده) 395 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت

سرعت
1399/11/18 200/.... (تمام شده) 339 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحد بروات

سومین مسابقه
1399/11/15 470/470000 (تمام شده) 19 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي اتحاد زرند کرمان

اصلی
1399/11/14 200/20000 (تمام شده) 58 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق

پیش مسابقه
1399/11/14 200/200000 (تمام شده) 306 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي سيرجان

Heradarja به سیرجان
1399/11/16 183/183000 (تمام شده) 58 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان کهنوج

...
1399/11/10 170/1700 (تمام شده) 82 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت

...
1399/11/10 135/0 (تمام شده) 336 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق

مسابق اول
1399/11/10 250/250000 (تمام شده) 395 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق

مسابقه اول
1399/11/9 250/00 (تمام شده) 394 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي اتحاد زرند کرمان

آزمایشی
1399/11/9 100/100000 (تمام شده) 56 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

مسابقه اول
1399/11/10 260/260000 (تمام شده) 258 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي اتحاد زرند کرمان

ازمایشی
1399/11/8 10/10000 (تمام شده) 57 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت

آزمایشی
1399/11/7 22/22000 (تمام شده) 26 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان کرمان

دوم
1399/11/07 320/320000 (تمام شده) 121 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق

ازمایشی
1399/11/9 70/7000 (تمام شده) 41 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان کهنوج

پیش مسابقه
1399/11/5 100/0 (تمام شده) 82 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق

کوتا
1399/11/5 ۰۰/200 (تمام شده) 369 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحد بروات

دومین مسابقه
1399/11/5 312/ (تمام شده) 36 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

دوره اول
1399/11/4 200/200000 (تمام شده) 285 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان کرمان

آزمایشی
1399/11/7 ۲۰۰/۲۰۰۰۰۰ (تمام شده) 84 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي بم

آزمایشی
1399/11/2 65/0 (تمام شده) 59 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

ازمایشی
1399/9/10 1000/10 (تمام شده) 20 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق

کوتاه
1399/9/6 7/7000 (تمام شده) 18 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فهرج

تستی
1399/11/19 20کیلومتر/200000هزار (تمام شده) 5 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رفسنجان

یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
1399/11/17 111/111000 (تمام شده) 84 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

ازمایشی
1399/9/4 1000/10 (تمام شده) 33 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب

مسابقه کوتاه
1399/11/26 220/22000 (تمام شده) 221 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب

متوسط
1398/12/4 400/40000 (تمام شده) 15 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب

مسابقه کوتاه
1398/11/24 270/27000 (تمام شده) 71 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب

مسابقه کوتا
1398/11/16 190/1900 (تمام شده) 107 نمایش نقشه

آمارگیر وبلاگ