اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان کرمان
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

عشقی
1401/8/4 200000/0 (تمام شده) 3 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

پیش مسابقه
1401/8/4 1000000/0 (تمام شده) 6 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير

ازمایشی
1401/7/7 5کیلومتر/0 (تمام شده) 4 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 68