اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان کرمانشاه
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

تست
1401/7/26 65/0 (تمام شده) 5 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

آزمون
1401/7/26 43/0 (تمام شده) 5 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

ازمایشی
1401/7/26 25/0 (تمام شده) 5 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

ازمایشی
1401/7/25 64/0 (تمام شده) 5 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

تست
1401/7/24 56/0 (تمام شده) 3 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

سبات
1401/7/24 345/0 (تمام شده) 3 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

آزمایشی
1401/7/24 45/0 (تمام شده) 3 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

همدان 200هوایی
1401/7/24 200هوایی/0 (تمام شده) 3 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

ازمایشی
1401/7/22 43/0 (تمام شده) 3 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

ازمایش
1401/7/22 45/0 (تمام شده) 3 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

تست ساعت
1401/7/22 23/0 (تمام شده) 3 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

ازمایشی
1401/7/22 25/0 (تمام شده) 5 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

ازمایشی
1401/7/22 30/0 (تمام شده) 2 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

آزمایشی
1401/7/22 30/0 (تمام شده) 2 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

تست
1401/7/22 30/0 (تمام شده) 2 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

ازمایشی
1401/7/22 30/0 (تمام شده) 4 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

آزمایشی
1401/7/17 23/0 (تمام شده) 7 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

آزمایشی
1401/6/30 5/0 (تمام شده) 8 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

آزمایشی
1401/6/29 5/0 (تمام شده) 11 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

آزمایشی
1401/6/29 4/0 (تمام شده) 8 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

آزمایشی
1401/6/29 30/0 (تمام شده) 8 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

آزمایشی
1401/6/28 120/0 (تمام شده) 6 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

ساعت و سامانه
1401/6/28 2/0 (تمام شده) 6 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

ساعت و سامانه
1401/6/27 10/0 (تمام شده) 6 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

تست پیوایس و سامانه
1401/6/27 20/0 (تمام شده) 6 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

آزمایش پیوایس
1401/6/26 2/0 (تمام شده) 3 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

آزمایشی ساعت پیوایس
1401/6/26 2/0 (تمام شده) 3 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

آزمایشی
1401/6/26 5/0 (تمام شده) 3 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 51