اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان کرمانشاه
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

تهران 650
1401/4/24 600/0 (تمام شده) 6 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه

مجمع باشگاه های کرمانشاه750شاهرود
1401/2/21 750/0 (تمام شده) 4 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

مجمع کرمانشاه،شاهرود750
1401/2/21 750/0 (تمام شده) 17 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

530 حد فاصل گرمسار و سمنان
1401/1/30 530/0 (تمام شده) 64 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه

گرمسار530
1401/1/30 530/0 (تمام شده) 28 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه

مجمع باشگاه های کرمانشاه
1400/12/29 330000/330 (تمام شده) 845 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کلهر اسلام آباد

متوسط
1400/12/27 500/500000متر (تمام شده) 264 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

مجمع330 کرمانشاه
1400/12/29 330000/330 (تمام شده) 487 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کلهر اسلام آباد

ساوه 350
1400/12/17 350/0 (تمام شده) 449 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

ازمایشی
1400/12/15 106/0106000 (تمام شده) 3 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کلهر اسلام آباد

پیش مسابقه
1400/12/10 200/20000 (تمام شده) 261 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه‌اي کنگاور

اصلی
1400/11/19 250/250000 (تمام شده) 185 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

آزمایشی
1400/10/23 70/70000 (تمام شده) 26 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

رکرد گیری،سبزوار،1000هوایی
1400/2/13 1000/1000000 (تمام شده) 4 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کلهر اسلام آباد

مسابقه نهایی
1400/1/31 400/400000 (تمام شده) 133 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

جام شهدای سلامت .مسابقه سوم شاهرود
1400/1/26 730/730000 (تمام شده) 122 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کلهر اسلام آباد

پیش مسابقه
1400/1/18 200/200000 (تمام شده) 155 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه

گرمسار .دومین مسابقه ۴۷۰
1400/1/9 470/47000 (تمام شده) 334 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

جام شهدای سلامت .مسابقه دوم گرمسار
1400/1/9 480/480000 (تمام شده) 748 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه

مسابقه اول
1399/12/24 330/330000 (تمام شده) 472 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه

مسابقه آزمایشی
1399/12/16 220/220000 (تمام شده) 464 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

جام شهدای سلامت.اولین مسابقه
1399/12/24 330/330000 (تمام شده) 757 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

سومین مسابقه
1399/2/26 630/630000 (تمام شده) 39 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

مسابقه دوم
1399/2/12 470/470000 (تمام شده) 147 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

اولین مسابقه
1399/1/25 330/330000 (تمام شده) 260 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه

سمنان
1399/1/31 ۶۲۰/۶۲۰۰۰۰ (تمام شده) 12 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه

ورامین
1399/1/15 ۶۴۲۰/۴۲۰۰۰۰ (تمام شده) 282 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 56