اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان گلستان
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( دلند گلستان )

بلند
1401/2/2 830/0 (تمام شده) 87 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

930کیلومتر km
1401/1/22 930/930000 (تمام شده) 1092 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( دلند گلستان )

متوسط
1401/1/14 510/0 (تمام شده) 173 نمایش نقشه

اتحاد باشگاه آزادشهر و حومه (گلستان)

مسابقه بلند
1401/1/15 850/0 (تمام شده) 354 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان گرگان

جام کوهستان
1401/1/12 670/0 (تمام شده) 284 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( دلند گلستان )

سواحل طلای
1401/1/13 510/0 (تمام شده) 173 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد غرب گنبدکاووس

کردکندی
1401/1/15 720/0 (تمام شده) 54 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( دلند گلستان )

ازمایشی
1401/1/7 25/2500 (تمام شده) 173 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( عطالر )

مسافت بلند 930
1401/1/15 930/0 (تمام شده) 730 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

500 km
1400/12/27 500/0 (تمام شده) 1927 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( عطالر )

متوسط2
1400/12/27 505/505000 (تمام شده) 871 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان گرگان

متوسط
1400/12/27 ۴۲۰/۴۲۰۰۰۰ (تمام شده) 427 نمایش نقشه

اتحاد باشگاه آزادشهر و حومه (گلستان)

متوسط
1400/12/17 570000/0 (تمام شده) 1591 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد غرب گنبدکاووس

گیلان
1400/12/14 530/0 (تمام شده) 543 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( عطالر )

متوسط ۱
1400/12/14 420/0 (تمام شده) 871 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

متوسط ۴۰۰ کیلومتر
1400/12/14 400/0 (تمام شده) 2024 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان گرگان

سرعت
1400/12/10 300/300000 (تمام شده) 412 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( عطالر )

متوسط ۱
1400/12/11 415/515000 (تمام شده) 0 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( دلند گلستان )

سرعت
1400/12/10 350/350000 (تمام شده) 211 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کمالان ( گلستان )

متوسط
1400/12/5 500/500000 (تمام شده) 68 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد غرب گنبدکاووس

رامسر
1400/11/29 420/42000 (تمام شده) 543 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

سرعت ۳۲۰
1400/11/29 320/320000 (تمام شده) 2170 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( عطالر )

سرعت ۳
1400/11/30 322/322000 (تمام شده) 799 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کمالان ( گلستان )

متوسط
1400/11/26 350/350000 (تمام شده) 123 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد غرب گنبدکاووس

سرعت
1400/11/20 310/310000 (تمام شده) 20 نمایش نقشه

اتحاد باشگاه آزادشهر و حومه (گلستان)

مسابقه مجمع
1400/11/20 365/365000 (تمام شده) 765 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان گرگان

اصلی
1400/11/20 250/250000 (تمام شده) 89 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد غرب گنبدکاووس

چلندر
1400/11/19 310/310000 (تمام شده) 543 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان گرگان

ازمایشی
1400/11/16 35/3500 (تمام شده) 71 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد ( سيمين شهر گلستان )

مجمع جوانه های گلستان
1400/11/20 250/250000 (تمام شده) 31 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کمالان ( گلستان )

مسابقه مجمع
1400/11/20 270/270000 (تمام شده) 40 نمایش نقشه

اتحاد باشگاه آزادشهر و حومه (گلستان)

سواحل طلای
1400/11/19 350/350000 (تمام شده) 1556 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( بندر ترکمن)

سومین مرحله سرعت جوانه ها
1400/11/20 215/215000 (تمام شده) 40 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

سرعت جوانها
1400/11/20 320/320000 (تمام شده) 723 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( عطالر )

مجمع جوانه های 2021
1400/11/20 334/334000 (تمام شده) 207 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کمالان ( گلستان )

مسابقه سرعت
1400/11/14 250/250000 (تمام شده) 161 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( عطالر )

سرعت2
1400/11/13 240/240000 (تمام شده) 756 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

سرعت 280km
1400/11/13 280/280000 (تمام شده) 2036 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( بندر ترکمن)

دومین مرحله سرعت
1400/11/11 185/185000 (تمام شده) 129 نمایش نقشه

اتحاد باشگاه آزادشهر و حومه (گلستان)

مسابقه سرعت
1400/11/10 200/20000 (تمام شده) 1532 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد غرب گنبدکاووس

سرعت ۲
1400/11/11 240/24000 (تمام شده) 542 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کمالان ( گلستان )

آزمایشی
1400/11/12 75/75000 (تمام شده) 148 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

سرعت ۲
1400/11/5 240/240000 (تمام شده) 2204 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( بندر ترکمن)

مسابقه سرعت
1400/11/4 160/160000 (تمام شده) 131 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد غرب گنبدکاووس

سرعت
1400/11/3 150/150000 (تمام شده) 554 نمایش نقشه

اتحاد باشگاه آزادشهر و حومه (گلستان)

آزمایشی
1400/11/1 40/40000 (تمام شده) 832 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( عطالر )

سرعت
1400/11/9 172/172000 (تمام شده) 729 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

سرعت *
1400/10/29 150/150000 (تمام شده) 2193 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

جام رمضان
1400/2/5 200/200000 (تمام شده) 595 نمایش نقشه

کبوتران مسابقه اي نگين شهر ( گلستان )

فینال طلایی مجمع گلستان
1400/1/29 950/950000 (تمام شده) 54 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( عطالر )

بلند 1000
1400/1/29 1000/1000000 (تمام شده) 16 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد غرب گنبدکاووس

فینال طلایی مجمع گلستان
1400/1/29 950/950000 (تمام شده) 14 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

فینال طلایی مجمع گلستان
1400/1/29 950/950000 (تمام شده) 20 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رضا آباد و بلوچ آباد

فینال طلایی مجمع استان گلستان
1400/1/29 930/930000 (تمام شده) 40 نمایش نقشه

اتحاد باشگاه آزادشهر و حومه (گلستان)

مسابقه سوم
1400/1/17 800/800000 (تمام شده) 887 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد غرب گنبدکاووس

سهند تبریز
1400/1/18 800/800000 (تمام شده) 348 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد ( سيمين شهر گلستان )

فینال طلایی مجمع استان گلستان
1400/1/29 900/900000 (تمام شده) 6 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان گرگان

اردبیل
1400/1/12 520/36 (تمام شده) 177 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( دلند گلستان )

اتحاد ستارگان
1400/1/12 570/570000 (تمام شده) 131 نمایش نقشه

کبوتران مسابقه اي نگين شهر ( گلستان )

جام کوهستان
1400/1/12 600/600000 (تمام شده) 126 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کمالان ( گلستان )

ارتفاعات پونل به فاضل آباد
1400/1/12 540/540000 (تمام شده) 80 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( عطالر )

کردکندی 750
1400/1/9 750/750000 (تمام شده) 384 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

600km
1400/1/16 600/600000 (تمام شده) 1003 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد ( سيمين شهر گلستان )

چهارمین مسابقه رسمی 1400-1399 اردبیل
1400/1/6 550/550000 (تمام شده) 183 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان گرگان

کفتر رود
1399/12/25 438/12 (تمام شده) 138 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کمالان ( گلستان )

متوسط
1399/12/25 480/480000 (تمام شده) 97 نمایش نقشه

کبوتران مسابقه اي نگين شهر ( گلستان )

جام طلایی
1399/12/28 500/500000 (تمام شده) 247 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رضا آباد و بلوچ آباد

اصلی
1399/12/25 520/520000 (تمام شده) 103 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد ( سيمين شهر گلستان )

سومین مسابقه رسمی ۱۳۹۹ بندرانزلی
1399/12/25 420/420000 (تمام شده) 150 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد غرب گنبدکاووس

گیلان رضوانشهر
1399/12/26 530/530000 (تمام شده) 549 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

مسابقه 500کیلومتر
1399/12/28 520/520000 (تمام شده) 1410 نمایش نقشه

اتحاد باشگاه آزادشهر و حومه (گلستان)

مسابقه دوم
1399/12/28 570/570000 (تمام شده) 1002 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( عطالر )

550 پره سر
1399/12/24 550/550000 (تمام شده) 512 نمایش نقشه

کبوتران مسابقه اي نگين شهر ( گلستان )

کوتاه
1399/12/13 270000/270 (تمام شده) 272 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( دلند گلستان )

جام طلایی
1399/12/25 ۵۰۰/۵۰۰۰۰ (تمام شده) 166 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

400 km هوایی
1399/12/16 400/400000 (تمام شده) 1417 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رضا آباد و بلوچ آباد

متوسط
1399/12/10 350/350000 (تمام شده) 166 نمایش نقشه

اتحاد باشگاه آزادشهر و حومه (گلستان)

مسابقه اول
1399/12/10 350/350000 (تمام شده) 1371 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد ( سيمين شهر گلستان )

دومین مسابقه سال ۱۳۹۹_۱۴۰۰تنکابن
1399/12/11 300/300000 (تمام شده) 132 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان گرگان

چالوس
1399/12/9 290/ (تمام شده) 139 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان گرگان

آزمایشی
1399/12/8 ۱۰/56 (تمام شده) 33 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد غرب گنبدکاووس

مسابقه چهارم رامسر
1399/12/16 400/400000 (تمام شده) 561 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( دلند گلستان )

نبرد سخت
1399/12/9 350/350000 (تمام شده) 231 نمایش نقشه

کبوتران مسابقه اي نگين شهر ( گلستان )

آزمایشی
1399/12/11 12/12000 (تمام شده) 34 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

سرعت 320km
1399/12/9 320/320000 (تمام شده) 1422 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رضا آباد و بلوچ آباد

آمل به رضاآباد
1399/12/5 250/250000 (تمام شده) 183 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کمالان ( گلستان )

چالوس به فاضل آباد
1399/12/9 320/320000 (تمام شده) 97 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد غرب گنبدکاووس

مسابقه سوم چلندر
1399/12/5 310/310000 (تمام شده) 571 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد ( سيمين شهر گلستان )

رسمی
1399/12/5 230/230000 (تمام شده) 167 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( عطالر )

مسابقه سوم420
1399/12/9 420/420000 (تمام شده) 523 نمایش نقشه

اتحاد باشگاه آزادشهر و حومه (گلستان)

تست نهایی
1399/12/8 30/30000 (تمام شده) 76 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

مسابقه دوم 240km
1399/12/2 240/240000 (تمام شده) 1441 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کمالان ( گلستان )

پیش مسابقه
1399/11/25 220/22000 (تمام شده) 103 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( دلند گلستان )

اصلی سرعت
1399/11/25 250/25000 (تمام شده) 309 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد غرب گنبدکاووس

سرعت
1399/11/25 240/240000 (تمام شده) 591 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( عطالر )

مسابقه دوم
1399/11/27 320/320000 (تمام شده) 523 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

سرعت جوانهای 2020
1399/11/24 240/240000 (تمام شده) 348 نمایش نقشه

اتحاد باشگاه آزادشهر و حومه (گلستان)

تست کلی
1399/11/22 100/100000 (تمام شده) 76 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد غرب گنبدکاووس

سرعت (جام فجر)
1399/11/24 237/23700 (تمام شده) 276 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کمالان ( گلستان )

گرگان به فاضل آباد
1399/11/18 30/30000 (تمام شده) 22 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کمالان ( گلستان )

آمل به فاضل آباد
1399/11/17 230/2300 (تمام شده) 18 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد ( سيمين شهر گلستان )

آزمایشی سال 1399 - 2021
1399/11/17 120/120000 (تمام شده) 162 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رضا آباد و بلوچ آباد

دوستانه
1399/11/30 ۷۰/۷۰۰۰۰ (تمام شده) 23 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( دلند گلستان )

جام اطلس
1399/11/7 1/1000 (تمام شده) 6 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( دلند گلستان )

جام طلایی
1399/11/7 60/60000 (تمام شده) 18 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( دلند گلستان )

فاضل آباد به دلند
1399/11/3 30/30000 (تمام شده) 26 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( دلند گلستان )

فاضل آباد،دلند
1399,11,03 30/300000 (تمام شده) 0 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي رضا آباد و بلوچ آباد

آزمایشی
1399/10/26 1/1000 (تمام شده) 0 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد غرب گنبدکاووس

مسابقه اول
1399/11/15 150/150000 (تمام شده) 587 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( عطالر )

سرعت
1399/11/21 250/25000 (تمام شده) 525 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

اولین مسابقه ( ساری )
1399/11/20 170/170000 (تمام شده) 1360 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( عطالر )

مسابقه دوم جوانه های ۲۰۲۰
1399/10/7 350/350000 (تمام شده) 297 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( عطالر )

مسابقه اول جوانه های ۲۰۲۰
1399/9/30 250/250000 (تمام شده) 381 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

چهارمین مسابقه
1398/12/24 530/530000 (تمام شده) 383 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

سومین مسابقه
1398/12/8 402/402000 (تمام شده) 514 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد ( سيمين شهر گلستان )

سومین مسابقه رسمی اسفند ماه 1398
1398/12/8 540/540000 (تمام شده) 94 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( عطالر )

مسابقه چهارم
1398/12/10 550/550000 (تمام شده) 106 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

مسابقه دوم
1398/12/2 330/330000 (تمام شده) 546 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

آزمایشی
1398/12/1 100000/100 (تمام شده) 61 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

آزمایشی 2
1398/11/30 100000/100 (تمام شده) 6 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

آزمایشی ۱
1398/11/30 100000/100 (تمام شده) 14 نمایش نقشه

کبوتران مسابقه اي نگين شهر ( گلستان )

آزمایشی
1398/11/27 5/5000 (تمام شده) 8 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( عطالر )

مسابقه سوم
1398/12/2 450/450000 (تمام شده) 161 نمایش نقشه

کبوتران مسابقه اي نگين شهر ( گلستان )

آزمایشی
1398/11/26 50 /5000 (تمام شده) 28 نمایش نقشه

کبوتران مسابقه اي نگين شهر ( گلستان )

ازمایشی
1398/11/25 5/5000 (تمام شده) 31 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

مسابقه دوم
1398/11/30 320/320000 (تمام شده) 579 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد ( سيمين شهر گلستان )

دومین مسابقه رسمی بهمن ماه سال 1398
1398/11/26 430/430000 (تمام شده) 136 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( عطالر )

مسابقه دوم
1398/11/23 330/330000 (تمام شده) 336 نمایش نقشه

اتحاد باشگاه آزادشهر و حومه (گلستان)

آزمایشی
1399/11/8 95/95000 (تمام شده) 29 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( عطالر )

مسابقه اول
1398/11/18 220/220000 (تمام شده) 344 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ( عطالر )

آزمایشی ۱
1398/11/15 50/50000 (تمام شده) 43 نمایش نقشه

باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان

مسابقه اول
1398/11/24 240/240000 (تمام شده) 593 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد ( سيمين شهر گلستان )

اولین مسابقه رسمی بهمن ماه سال 1398
1398/11/9 315/315000 (تمام شده) 136 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد ( سيمين شهر گلستان )

آزمایشی 2
1398/11/6 15/15000 (تمام شده) 9 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد ( سيمين شهر گلستان )

آزمایشی
1398/11/4 200/20000 (تمام شده) 107 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 69