اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان گیلان
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش

اصلی سرعتی. (700)
1402/1/29 700/8560 (تمام شده) 229 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش

اصلی
1402/1/14 ۴۹۵/0 (تمام شده) 230 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش

اصلی
1402/1/4 360/0 (تمام شده) 229 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش

اصلی
1401/12/27 250/350 (تمام شده) 225 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش

اصلی
1401/11/12 300/3800 (تمام شده) 29 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش

آزمایشی
1401/10/14 250/0 (تمام شده) 12 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 81

طراح شده توسط شرکت پارس اسپاد زاگرس