اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان گیلان
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش

اصلی
1401/2/3 300/380 (تمام شده) 59 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش

اصلی
1401/1/28 200/270 (تمام شده) 59 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 70