اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان لرستان
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز

متوسط،آواجیق به الیگودرز
1400/2/19 840/840000 (تمام شده) 4 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي گهر دورود

میامی به درود لرستان
1400/2/14 715/715000 (تمام شده) 94 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي گهر دورود

متوسط
1400/1/28 550/550000 (تمام شده) 53 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي خرم دژ - ( حذف شده است )

متوسط
1400/1/28 750/750000 (تمام شده) 16 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز

مراغه الیگودرز
1400/1/27 500/500000 (تمام شده) 8 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز

بیجار الیگودرز
1400/1/15 350/350000 (تمام شده) 14 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي (بروجرد)

خورشید خراسان ،نیشابور،950
1400/1/29 950/950000 (تمام شده) 43 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي گهر دورود

مرحله دوم
1400/1/10 440/440000 (تمام شده) 62 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي خرم دژ - ( حذف شده است )

متوسط
1400/1/9 500/50000 (تمام شده) 164 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس خرم آباد

متوسط
1400/1/9 750/750000 (تمام شده) 32 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي شاپور خواست خرم آباد

بلند
1400/1/28 1000/1000000 (تمام شده) 6 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز

گل تپه همدان الیگودرز
1400/1/8 250/250000 (تمام شده) 25 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي شاپور خواست خرم آباد

متوسط
1400/1/1 750/750000 (تمام شده) 132 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي (بروجرد)

جام شهید خلبان عباس دوران
1400/1/1 660/6600 (تمام شده) 53 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس خرم آباد

متوسط
1399/12/24 500/500000 (تمام شده) 252 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي خرم دژ - ( حذف شده است )

کوتاه
1399/12/24 370/370000 (تمام شده) 142 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي گهر دورود

مسابقه اول
1400/1/1 330/330000 (تمام شده) 235 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي شاپور خواست خرم آباد

مسابقه اول
1399/12/14 500/500000 (تمام شده) 612 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي (بروجرد)

جام شهید خلبان علی اقبالی
1399/12/17 510/51000 (تمام شده) 202 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي خرم دژ - ( حذف شده است )

پیش مسابقه
1399/12/6 250/250000 (تمام شده) 455 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس خرم آباد

پیش مسابقه
1399/11/26 250/2500000 (تمام شده) 246 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي (بروجرد)

جام شهیدخلبان علی اکبر شیرودی
1399/12/2 350/3500 (تمام شده) 477 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي شاپور خواست خرم آباد

آزمایشی
1399/12/10 450/45000 (تمام شده) 60 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي (بروجرد)

جام شهیدخلبان احمد کشوری
1399/11/21 250/25000 (تمام شده) 1014 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز

آزمایشی پیش مسابقه
1399/12/24 150/150000 (تمام شده) 35 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خرم آباد

رکوردگیری
1399/2/17 1060/00 (تمام شده) 10 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خرم آباد

میامی
1399/1/28 740/00 (تمام شده) 11 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خرم آباد

متوسط
1399/1/17 500/00 (تمام شده) 42 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خرم آباد

کوتاه
1399/1/5 350/01 (تمام شده) 71 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خرم آباد

آزمایشی
1398/12/20 230/06 (تمام شده) 207 نمایش نقشه

آمارگیر وبلاگ