اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان مازندران
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي ساري مازندران

سرعت
1400/11/30 280000/280 (تمام شده) 65 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ساري مازندران

سرعت
1400/11/20 165/165000 (تمام شده) 71 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ساري مازندران

ازمایشی
1400/11/14 130/130000 (تمام شده) 80 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 72