اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان مرکزی
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسافتي اراک

کوتاه زنجان
1400/12/26 300/0 (تمام شده) 25 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اراک

کوتاه زنجان
1400/12/26 300/0 (تمام شده) 25 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 51