اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان اردبیل
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)

اصلی جوجه های ۲۰۲۲
1401/7/2 240/335 (تمام شده) 67 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)

جوجه های ۲۰۲۲
1401/6/28 160/0 (تمام شده) 66 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 69