اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان اردبیل
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ

کوتاه سرعتی
1402/8/23 280/0 (تمام شده) 120 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ

کوتاه سرعتی
1402/8/18 220/0 (تمام شده) 123 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)

اصلی (سرعتی)220هوای جوجه های باشگاه
1402/08/15 220/35000 (تمام شده) 117 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ

کوتاه
1402/8/11 170/0 (تمام شده) 124 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل

مسابقه جوجه
1402/8/1 220/0 (تمام شده) 62 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)

جوجه های باشگاه ساولان مرکزی(اردبیل)
1402/8/9 180/0 (تمام شده) 116 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل

مسافت بلند
1402/2/27 850/0 (تمام شده) 582 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)

🕊اصلی سرعتی مسافتی (۷۰۰)هوای🕊
1402/2/15 ❤❤(700)❤❤/ (تمام شده) 115 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل

متوسط
1402/2/9 600/0 (تمام شده) 582 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل

۷۰۰ کیلو متر هوایی
1402/2/15 700/0 (تمام شده) 195 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)

اصلی (500)
1402/2/2 500/0 (تمام شده) 165 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل

۵۰۰ هوایی
1402/2/2 500/0 (تمام شده) 311 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل

اصلی
1402/1/26 440/0 (تمام شده) 582 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)

اصلی
1402/1/26 350/0 (تمام شده) 194 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل

سرعت ۳۵۰
1402/1/26 350/0 (تمام شده) 482 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل

مسابقه کوتاه سرعتی
1402/1/15 330/0 (تمام شده) 583 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ

مسافت بلند
1402/1/16 700/0 (تمام شده) 73 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ

متوسط
1402/1/4 440/0 (تمام شده) 85 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ

کوتاه
1401/12/27 330/0 (تمام شده) 99 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ

کوتاه قیدار
1401/12/19 245/0 (تمام شده) 129 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)

اصلی جوجه های ۲۰۲۲
1401/7/2 240/335 (تمام شده) 67 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)

جوجه های ۲۰۲۲
1401/6/28 160/0 (تمام شده) 66 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 75

طراح شده توسط شرکت پارس اسپاد زاگرس