اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان اردبیل
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل

مسابقه چهارم 830کیلومتر هوای اصلی
1401/3/12 830 هوای/0 (تمام شده) 90 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل

مسابقه سوم۶۰۰ هوای اصلی
1401/2/18 600/0 (تمام شده) 276 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي روستاي نوشهر و حومه

اصلی
1401/2/9 540/540000 (تمام شده) 66 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)

اصلی
1401/2/11 560هوای/900کیلومتر (تمام شده) 198 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل

دوم اصلی
1401/2/2 440/0 (تمام شده) 446 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)

اصلی
1401/1/29 450/0 (تمام شده) 249 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل

اول
1401/1/25 330/0 (تمام شده) 626 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي روستاي نوشهر و حومه

کمیجان به اردبیل روستای نوشهر
1401/1/29 390/ (تمام شده) 104 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل

اول
1401/1/24 ۳۳۰/0 (تمام شده) 485 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)

اصلی
1401/1/21 350/460 (تمام شده) 249 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)

آزمایشی
1401/1/17 240/400 (تمام شده) 200 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل

کبوتران مسابقه ای
1400/2/17 700/700000 (تمام شده) 89 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)

اصلی
1400/1/29 450/450000 (تمام شده) 196 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل

کبوتران مسابقه ای
1400/1/30 550/550000 (تمام شده) 212 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)

اصلی
1400/1/23 355/35000 (تمام شده) 202 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)

آزمایشی
1400/1/16 ۲۴۵/۲۴۵۰۰۰۰ (تمام شده) 197 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)

آزمایشی
1400/1/9 ۱۶۵/165000 (تمام شده) 196 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل

کبوتران مسابقه ای
1400/1/20 ۴۴۰/۴۴۰۰۰۰ (تمام شده) 364 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 70