اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان اردبیل
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل

کبوتران مسابقه ای
1400/2/17 700/700000 (تمام شده) 89 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)

اصلی
1400/1/29 450/450000 (تمام شده) 196 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل

کبوتران مسابقه ای
1400/1/30 550/550000 (تمام شده) 212 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)

اصلی
1400/1/23 355/35000 (تمام شده) 202 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)

آزمایشی
1400/1/16 ۲۴۵/۲۴۵۰۰۰۰ (تمام شده) 197 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)

آزمایشی
1400/1/9 ۱۶۵/165000 (تمام شده) 196 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل

کبوتران مسابقه ای
1400/1/20 ۴۴۰/۴۴۰۰۰۰ (تمام شده) 364 نمایش نقشه

آمارگیر وبلاگ