اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان همدان
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسافتي کبودرآهنگ

رکورد
1401/2/13 920/920000 (تمام شده) 5 نمایش نقشه

باشگاه مسابقه اي همدان

،سرعت،کوتاه
1401/2/4 200/0 (تمام شده) 14 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي کبودرآهنگ

متوسط حدفاصل داورزن و میامی
1401/1/22 740/0 (تمام شده) 224 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي کبودرآهنگ

سمنان
1401/1/12 420/0 (تمام شده) 229 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي کبودرآهنگ

کوتاه ورامین
1401/1/3 270/0 (تمام شده) 246 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي گنج نامه همدان‌

سرعت
1400/12/23 200/0 (تمام شده) 113 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 72