اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان یزد
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي بافق

تست‌سامانه
1400/1/12 7/7000 (تمام شده) 63 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي يزد

کوتاه
1399/12/4 320/320000 (تمام شده) 47 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان ميبد يزد

اصلی
1399/11/25 300/325 (تمام شده) 23 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي يزد

سرعت
1399/11/27 230/230000 (تمام شده) 177 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان ميبد يزد

پیش مسابقه
1399/11/15 ۲۰۰/۲۰۰ (تمام شده) 30 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي يزد

سرعت
1399/11/13 100/100000 (تمام شده) 39 نمایش نقشه

آمارگیر وبلاگ