اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان اصفهان
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان

مسافت بلند
1401/2/2 760/0 (تمام شده) 115 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان شاهين شهر

مسابقه
1401/1/25 530/0 (تمام شده) 9 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان استان اصفهان

مسابقات دم گیر
1401/1/26 120/0 (تمام شده) 5 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان

بیجار
1401/1/21 480/0 (تمام شده) 291 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان استان اصفهان

رمضان
1401/1/17 500/0 (تمام شده) 220 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان

کمیجان
1401/1/9 310/0 (تمام شده) 513 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان استان اصفهان

سرعت
1401/1/7 400/0 (تمام شده) 235 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان

کامشگران
1400/12/28 470/0 (تمام شده) 218 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان شاهين شهر

پیش مسابقه
1400/12/27 370/0 (تمام شده) 38 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان

امان آباد اراک
1400/12/27 220/0 (تمام شده) 585 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان استان اصفهان

ازمایشی
1400/12/28 300/0 (تمام شده) 240 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان

آزمایشی
1400/12/25 20/20 (تمام شده) 538 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي قلب اصفهان

مسابقه خوش مقام
1400/12/27 570/00 (تمام شده) 266 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم

مسابقه مجمع خوش مقام
1400/12/27 670/0 (تمام شده) 47 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد شرق اصفهان

متوسط
1400/12/22 450/0 (تمام شده) 169 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم

مسابقه خنداب
1400/12/17 400/00 (تمام شده) 165 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد شرق اصفهان

کوتاه
1400/12/14 320/00 (تمام شده) 344 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي قلب اصفهان

300
1400/12/17 330/00 (تمام شده) 274 نمایش نقشه

باشگاه اتحاد شرق اصفهان

سرعت
1400/12/8 200/00 (تمام شده) 364 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان

کوتاه.ملایر ۳۰۰
1400/12/4 300/300000 (تمام شده) 252 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهررضا

مسابقه سرعت
1400/12/3 200/00 (تمام شده) 37 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي قلب اصفهان

امان آباد
1400/12/8 220/00 (تمام شده) 275 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم

مسابقه سرعت
1400/12/8 270/00 (تمام شده) 186 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي قلب اصفهان

مجمع اصفهان،آواجیق ،بازرگان1000
1400/2/19 1000/1000000 (تمام شده) 4 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان

مجمع اصفهان،آواجیق ،بازرگان1000
1400/2/19 1000/1000000 (تمام شده) 27 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان

صفاحان،مجمع.مباندواب 700هوایی
1400/1/28 700/700000 (تمام شده) 129 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم

سمیرم،مجمع،میاندواب 700هوایی
1400/1/28 800/800000 (تمام شده) 9 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي قلب اصفهان

قلب اصفهان،مجمع،میاندواب700هوایی
1400/1/28 700/700000 (تمام شده) 7 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان استان اصفهان

مسابقه 620 شاهین دژ
1400/1/23 620/620000 (تمام شده) 30 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان

صفاهان.مسابقه دوم.مجمع اصفهان
1400/1/15 550/550000 (تمام شده) 1259 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم

باشگاه هزار چشمه مسابقه دوم مجمع
1400/1/15 570/5700 (تمام شده) 21 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي قلب اصفهان

باشگاه قلب اصفهان مسابقه دوم مجمع
1400/1/15 480/4800 (تمام شده) 23 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي قلب اصفهان

باشگاه قلب اصفهان.مجمع .
1399/12/30 300/300000 (تمام شده) 155 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان استان اصفهان

متوسط
1399/12/30 520/52000 (تمام شده) 272 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان استان اصفهان

مسافت کوتاه
1399/12/21 260/26000 (تمام شده) 209 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم

سمیرم مسابقه اول.مجمع اصفهان
1399/12/30 430/430000 (تمام شده) 86 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان استان اصفهان

بلند
1399/2/14 1005/1005000 (تمام شده) 20 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مبارکه اصفهان

همدلی مردمی پیروزاست
1399/2/12 950/58 (تمام شده) 53 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان استان اصفهان

متوسط
1399/2/2 630/20 (تمام شده) 41 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان

صفاهان.مسابقه اول.مجمع
1399/12/30 320/320000 (تمام شده) 1321 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مبارکه اصفهان

یاد بود شهید سلیمانی
1399/1/27 571/81 (تمام شده) 162 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مبارکه اصفهان

سردار سلیمانی
1399/1/5 280/28000 (تمام شده) 335 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان استان اصفهان

دومین دوره
1399/1/17 430/20 (تمام شده) 79 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان استان اصفهان

اولین مسابقه سال 98 99
1398/12/27 303.6/360 (تمام شده) 141 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان شاهين شهر

تست سامانه
1398-12-18 150/150000 (تمام شده) 7 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مبارکه اصفهان

ویست به مبارکه
1398/12/26 170/1700 (تمام شده) 488 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي قلب اصفهان

مسابقه تست
1399/12/1 50/100کیلومتر (تمام شده) 201 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي قلب اصفهان

مسابقه اراک
1398/12/16 220کیلومتر/2200 (تمام شده) 29 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 69