اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان اصفهان
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه ايي قلب اصفهان

مجمع اصفهان،آواجیق ،بازرگان1000
1400/2/19 1000/1000000 (تمام شده) 4 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان

مجمع اصفهان،آواجیق ،بازرگان1000
1400/2/19 1000/1000000 (تمام شده) 27 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان

صفاحان،مجمع.مباندواب 700هوایی
1400/1/28 700/700000 (تمام شده) 129 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم

سمیرم،مجمع،میاندواب 700هوایی
1400/1/28 800/800000 (تمام شده) 9 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي قلب اصفهان

قلب اصفهان،مجمع،میاندواب700هوایی
1400/1/28 700/700000 (تمام شده) 7 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان استان اصفهان

مسابقه 620 شاهین دژ
1400/1/23 620/620000 (تمام شده) 30 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان

صفاهان.مسابقه دوم.مجمع اصفهان
1400/1/15 550/550000 (تمام شده) 1259 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم

باشگاه هزار چشمه مسابقه دوم مجمع
1400/1/15 570/5700 (تمام شده) 21 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي قلب اصفهان

باشگاه قلب اصفهان مسابقه دوم مجمع
1400/1/15 480/4800 (تمام شده) 23 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي قلب اصفهان

باشگاه قلب اصفهان.مجمع .
1399/12/30 300/300000 (تمام شده) 155 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان استان اصفهان

متوسط
1399/12/30 520/52000 (تمام شده) 272 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان استان اصفهان

مسافت کوتاه
1399/12/21 260/26000 (تمام شده) 209 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم

سمیرم مسابقه اول.مجمع اصفهان
1399/12/30 430/430000 (تمام شده) 86 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان استان اصفهان

بلند
1399/2/14 1005/1005000 (تمام شده) 20 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مبارکه اصفهان

همدلی مردمی پیروزاست
1399/2/12 950/58 (تمام شده) 53 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان استان اصفهان

متوسط
1399/2/2 630/20 (تمام شده) 43 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان

صفاهان.مسابقه اول.مجمع
1399/12/30 320/320000 (تمام شده) 1321 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مبارکه اصفهان

یاد بود شهید سلیمانی
1399/1/27 571/81 (تمام شده) 162 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مبارکه اصفهان

سردار سلیمانی
1399/1/5 280/28000 (تمام شده) 335 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان استان اصفهان

دومین دوره
1399/1/17 430/20 (تمام شده) 79 نمایش نقشه

باشگاه ستارگان استان اصفهان

اولین مسابقه سال 98 99
1398/12/27 303.6/360 (تمام شده) 141 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي مبارکه اصفهان

ویست به مبارکه
1398/12/26 170/1700 (تمام شده) 488 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي قلب اصفهان

مسابقه تست
1399/12/1 50/100کیلومتر (تمام شده) 201 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه ايي قلب اصفهان

مسابقه اراک
1398/12/16 220کیلومتر/2200 (تمام شده) 29 نمایش نقشه

آمارگیر وبلاگ