اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان البرز
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه - اتحاد

مسابقه360هوایی
1399/12/2 360/36000 (تمام شده) 59 نمایش نقشه

باشگاه - اتحاد

مسابقه 240هوایی
1399/11/24 240/240000 (تمام شده) 60 نمایش نقشه

باشگاه - اتحاد

پیش مسابقه باسامانه پیامکی ازمایشی
1399/11/16 160/160000 (تمام شده) 59 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 54