اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان ایلام
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

اشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرکزي استان ايلام

اصلی
1401/2/24 670/0 (تمام شده) 44 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس ايلام

رفاقت و دوستی
1401/1/26 700/0 (تمام شده) 25 نمایش نقشه

اشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرکزي استان ايلام

متوسط
1401/1/16 500/0 (تمام شده) 411 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس ايلام

متوسط
1401/1/8 470/0 (تمام شده) 47 نمایش نقشه

اشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرکزي استان ايلام

جنگجویان کوهستان
1401/1/3 310/0 (تمام شده) 490 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي دهلران

بلند
1400/11/20 920/9200000 (تمام شده) 636 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي دهلران

متوسط
1400/11/6 510/510000 (تمام شده) 694 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي دهلران

سرعت
1400/10/29 380/38000 (تمام شده) 690 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس ايلام

مرحله اول
1399/12/24 390/390000 (تمام شده) 32 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس ايلام

مسابقه اول 225هوایی باشماق
1399/12/11 225/225000 (تمام شده) 116 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 71