اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان بوشهر
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد تنگستان

خسروی به اهرم
1400/12/8 820/8200 (تمام شده) 1566 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد تنگستان

بیشه دراز اهرم
1400/11/18 600/6000 (تمام شده) 1601 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد تنگستان

عبدالخان اهرم
1400/11/8 420/420000 (تمام شده) 1594 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد تنگستان

تست ...
1400/11/3 50/0 (تمام شده) 47 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد تنگستان

اهرم با امیدیه
1400/10/29 250/250000 (تمام شده) 47 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد تنگستان

گناوه به اهرم
1400/10/19 100/100000 (تمام شده) 166 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد تنگستان

اهرم به صالح اباد
1399/11/24 700/0 (تمام شده) 720 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد تنگستان

شوش به اهرم
1399/11/12 480/480000 (تمام شده) 886 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد تنگستان

اهواز
1399/10/27 400/400000 (تمام شده) 62 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد تنگستان

زلقی به اهرم
1399/10/25 180/180000 (تمام شده) 31 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد تنگستان

اهرم به زلقی
1399/10/22 180/1800 (تمام شده) 53 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 67