اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان چهارمحال و بختیاری
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان فلارد

متوسط
1399/12/9 500/50000 (تمام شده) 39 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان فلارد

کوتاه
1399/11/24 350/350 (تمام شده) 94 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان فلارد

مسابقه سرعت
1398/12/13 250/250000 (تمام شده) 110 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان فلارد

پیش مسابقه
1398/12/9 120/120000 (تمام شده) 109 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 71