اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
( باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) )
نام مسابقه :
رهاسازی :
تاریخ رهاسازی :
تعداد مربی :
نفر
مدیر باشگاه :
تعداد پرنده از پرنده تا کنون بازگشته
زمـان طـی شـده

نام مربی
جنسیت
رنگ کبوتر
شماره پلاک
رنگ پلاک
ساعت بازگشت
زمان پرواز
سرعت (m/m)
سرعت (km)
مسافت (km)
امتیاز
رتبه
بازگشت به صفحه قبل

در حال مشاهده: 480