اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
بهترین کبوتر
نام مربیپلاک کبوترتعداد مسابقهجمع امتیازباشگاه
کورش زیلایی 1205553 2 200.00 باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر
جعفر خانساری 1058665 2 200.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز
فرهاد فتحی 2397712 2 200.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه
حسن بیرانوند 1020304 2 200.00 باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد خرم آباد
مصطفی لطیفی زاده 138775 2 200.00 باشگاه کبوتران مسافتي قلعه لور
حسین سرخه 0278757 2 200.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي غالب ( شوش دانيال )
یوسف محمدی 119862 2 200.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر
سیروس مهدوی 2151526 2 199.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم
علی فولادی 2274818 2 199.00 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه )
سعید نوتی زهی 1519735 2 199.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي پيشتازان شرق زاهدان
لافت طلایی آذربایجان فتح 1062757 2 199.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز
حمید غلامی 2326293 2 199.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي
مجاهد لویمی 0082053 2 198.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز
لافت وطنخواه 2282343 2 198.00 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان جم
یاسین ترشابی 0008137 2 198.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خاش
علی محمدعباس نیا 1281882 2 198.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه
هادی خرمی اصل۰۹۳۶۷۶۳۹۰۴۶ 1330865 2 198.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين
لافت حاجی حقی🕊سه راه فردوسی 2234159 2 198.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي تبادکان مشهد
رضا قاسمی 1034649 2 198.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز
محمد شمس الدینی 1514890 2 198.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق
آیدین نورعبادیان 1044104 2 198.00 باشگاه کبوتران مسافتي قوشاچاي آذربايجان 2
سعید دریساوی 2334617 2 198.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده
محمودروشندل 2210883 2 198.00 باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي سيستان
علی عموری 1508576 2 198.00 باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد مشراگه
محمد رفیع عبدالهی 2006985 3 296.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي خور
محمد رضا توکلی 2338517 3 296.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان رضوي
حسین اکبری 1110309 2 197.00 باشگاه کبوتران مسافتي تختي شهرستان بوئين زهرا
وحید صالحی 2248883 2 197.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي غالب ( شوش دانيال )
حسین خورشیدوند 1322270 2 197.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي پرواز خرم آباد
💕💞عباس عباسی 💞💕 2405830 2 197.00 باشگاه کبوتران مسافتي بهار نارنج بروات
منوچهر برایی نژاد 1181740 2 197.00 باشگاه کبوتران مسافتي بهار نارنج بروات
مهدی امیرآبادیزاده 24304 2 197.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند
بهزاد عباسی 1413322 2 197.00 باشگاه کبوتران مسافتي گنج نامه همدان‌
امین عسلی 1506910 3 295.00 باشگاه‌ کبوتران مسافتي عامريه و گنبکي
خالد علی زاده 1234943 3 295.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز
حکیم دورقی 2339119 2 196.00 باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد شادگان
تقی نعمتی 4117395 2 196.00 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل
مجید منوچهر ابادی 1082175 2 196.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مرتضی مهدی زاده 145303 2 196.00 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند
سعیدپاشایی 2380458 2 196.00 باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه
لافت یعقوب و امیر رضا 1098602 2 196.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز
محمد رفیع عبدالهی 1507132 2 196.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي خور
آقای علی اژدری 143479 2 196.00 باشگاه کبوتران مسابقه ايي بيشابور
مسعود پاکزاد 117326 2 196.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان گچساران
SKY WARRIORS LOFT 2043825 3 294.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي شيران آز
امیر حسین پیراسته 0184213 2 196.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي شيران آز
هادی خرمی اصل۰۹۳۶۷۶۳۹۰۴۶ 1449459 2 196.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين
صادق بهرام زاده 4189009 2 196.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد
محمود سلیمانی 0136179 2 196.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز
مسلم بندری 2127211 2 196.00 باشگاه کبوتران مسافتي بهار نارنج بروات
بهترین مربی
چاپ این صفحه
نام باشگاهنامتعداد کبوترامتیازمیانگین رتبهمیانگین مقامسرعت
باشگاه کبوتران مسابقه اي پيشتازان شرق زاهدان سعید نوتی زهی 2 99.50 2
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر هادی زلقی 3 97.67 5 3.33 629.968
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان کوير شهرستان خواف جواد غلامپور 3 97.67 5 1.00 1275.120
باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز امید افشان زاده 2 96.50 6 3.00 742.033
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد مريوان تیمور پابرجا 2 96.00 6 4.00 606.298
باشگاه کبوتران مسافتي قهرمانان کنگان اکبرسهولی 2 95.00 8 2.00 623.620
باشگاه کبوتران مسافتي هرسين رضا بیژن وندی 4 95.00 13 1.00 972.691
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خاش یاسین ترشابی 11 94.91 16 1.00 782.037
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد محمدندایی 3 94.33 10 3.00 1231.600
باشگاه کبوتران مسافتي بهار نارنج بروات احسان موسوی 4 94.25 9 4.50 1036.070
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين محمد زورابادی 2 94.00 7 3.00 968.805
باشگاه کبوتران مسابقه اي مشيز بردسير صالح مظفری 3 94.00 12 2.00 1140.140
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان شمال جم لافت هاشم بهزادی فر 6 93.83 13 3.00 566.196
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر اسحاق پیروند 3 93.67 10 4.00 658.887
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين سید رضا زورآبادی 14 93.64 13 1.50 1068.240
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي کوير يزد سید محمد حسین رضوی 4 92.75 14 2.00 872.503
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان شمال جم لافت عیسی ختیال 2 92.00 12 4.00 544.484
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خاش یوسف ریگی 5 90.80 17 2.00 717.016
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان شمال جم لافت هاشمی نسب 3 90.67 22 1.00 615.176
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي کوير يزد جعفر دشتی 2 90.50 13
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر حسین پیروند 2 90.50 14 7.00 591.555
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش میلاد حیدری 6 90.50 47
باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز امیر حسین زاده 23 90.26 26 1.75 1205.800
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان حلمالوفت فری کاشانی👨‍👧 3 90.00 12 6.00 1002.170
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) علی فولادی 17 89.71 32 2.00 1173.180
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند بهیاد حسین پور 5 89.40 28 3.00 806.004
باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز بهنام آدینه زاده 13 89.31 29 2.00 1169.500
باشگاه کبوتران مسابقه اي اميديه یعقوب علوانی 28 89.11 30 1.00 1059.360
باشگاه کبوتران مسابقه اي پرواز خرم آباد مصطفی خورشیدوند 4 89.00 20 6.00 622.135
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان شمال جم لافت ابراهیم ختیال 4 89.00 20 2.00 595.098
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه جوادخوجه 27 88.96 40 1.33 1170.800
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند مرتضی مهدی زاده 60 88.07 31 1.50 987.389
باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز محمد بیانی 22 87.86 33 2.50 1218.800
باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر یوسف محمدی 5 87.80 40
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند حسین غفوری 14 87.79 30 1.50 999.707
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي کوير يزد جعفر غیاثی ، 2 87.50 24
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان لوفت هامون کنار (کریمی) 8 87.50 36 5.00 1092.530
باشگاه کبوتران مسابقه اي مشيز بردسير اسماعیل خسروی 14 87.07 63 2.50 1142.910
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان میکائیل درویشی 3 86.67 21 2.00 1105.340
باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي احمد خضرلو،خوی 2 86.50 22 6.00 1259.460
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد پلدختر علیرضا حسینزاده 50 86.30 55 1.33 1281.910
باشگاه کبوتران مسابقه اي بافق عباس دهستانی 3 86.00 22 5.00 932.335
باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ محمد جوادی 18 86.00 88 3.00 1221.950
باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز سیاوش قلی برفی 9 85.56 50
باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز نوید رجبی 3 84.67 31 5.00 700.012
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند علی بهداروند 2 84.50 27 8.00 461.181
باشگاه کبوتران مسابقه اي اميديه صالح علوانی 10 84.30 38 2.00 840.421
باشگاه کبوتران مسابقه اي اميديه تقی آلبوغبیش 58 84.02 41 4.00 825.596
باشگاه کبوتران مسابقه اي دهلران یونس میرزایی فرید 2 84.00 18
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان شمال جم کبوتر خانه اعتصامی 2 84.00 19 7.00 444.368
باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم جواد نادری 14 83.50 46
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد علی نجفی 3 83.33 20
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش ایوب ارغند 17 82.59 45
باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر گودرز خدری 2 82.50 25
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) بهنام صمدی 17 82.41 37 4.50 1028.870
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد سعید خاوریان 16 82.38 57
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش علی.دشتیاری 12 82.00 62
باشگاه کبوتران مسافتي هرسين لافت زرین(یزدان) 8 81.88 14 2.00 971.355
باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز مهدی رجایی 15 81.67 35 4.00 1095.110
اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور علی حسینی لافت قلعه الموت 2 81.50 27 9.00 1030.520
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند مجید وحدتی 2 81.50 31 6.00 945.129
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي کوير يزد سید حسین جامی 4 81.50 44
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) فرامرز رضایی 50 81.48 52 1.67 1152.110
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) محمد عطا 19 81.47 57 1.50 1136.220
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش نعیم وطن دوست 25 81.00 56
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي کوير يزد ایرج امیر خلیلی 13 80.85 38 1.00 970.018
باشگاه کبوتران مسابقه اي دهلران سعید بیش بهار 4 80.25 45 6.00 1077.070
باشگاه کبوتران مسافتي تختي شهرستان بوئين زهرا احمد زینلی 16 79.81 58 1.50 1514.440
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان غرب حامدحمیدی 10 79.70 71 4.33 1044.960
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان غرب داود حمیدی 18 79.56 58 1.33 1056.770
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند مرتضی مهدی زاده 5 79.20 36 2.00 1082.680
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) علی معزز 2 79.00 36 3.00 1043.650
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) سعید علی پور 11 78.73 53 2.67 1143.950
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان لوفت غدیر (بهادری) 8 78.63 64 6.50 1078.690
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش بهمن. علیزاده. 17 78.29 45
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش اکبررستمی 4 78.00 57
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد فرامرزبراهویی 5 78.00 8 1.00 1250.520
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) علی احمدی 5 77.80 36 3.00 1195.960
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد پلدختر مرتضی شرفی 15 77.67 56 1.67 1090.270
باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ علی نقی پور 2 77.50 46 7.00 1287.100
باشگاه کبوتران مسابقه اي اميديه جانی براهویی 11 77.36 40 3.00 839.651
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان جمشید حسن زاده 7 76.86 68 5.00 1085.640
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد پلدختر میلادچراغی 4 76.75 41 3.67 712.631
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرکزي شادگان ابراهیم امیر خنافره 5 76.60 39 16.50 1447.220
باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي مهدی نیکمرام،خوی 65 76.28 98 1.00 1471.310
باشگاه کبوتران مسابقه اي اميديه حسین سیمری 6 76.17 36 5.00 475.283
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان 💪لوفت ماراتون💪 4 76.00 43 7.00 307.738
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد محمد سیه فام 13 75.54 51
باشگاه کبوتران مسابقه اي مشيز بردسير 🧿مجید رحیمی زاده🧿 38 75.32 81 2.75 1153.950
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان زاهدان لافت(جواد جهانتیغ) 7 75.29 42 1.00 960.490
باشگاه کبوتران مسابقه اي بافق احمدپوراسماعیلی 12 74.58 61 3.00 944.162
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند سعید اسماعیل زاده 20 74.35 65 2.33 1247.130
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش محمد رحمتی 7 74.29 43
باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر شهاب فولادی کلیبر 24 74.17 84
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه سعید پاشایی 4 74.00 49 4.00 1301.320
باشگاه کبوتران مسافتي رامشير مسعود عموری 43 73.86 86 2.75 1395.920
باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر حبیب اسماعیلی 4 73.75 40
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند محمد ایسوند 6 73.50 75 6.00 1072.000
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي کوير يزد محمد رحمتی زاده 3 73.33 41
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) طاهررستمی اقچه کندی 7 73.00 60 10.00 1420.780
باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان شاهين شهر روح الله خسروی 4 73.00 90 4.00 1293.740
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش طاهر میزانگر 18 72.94 74
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش محسن دینسایی 3 72.67 54
باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر مسلم نصیری 10 72.60 59
باشگاه کبوتران مسابقه اي پرواز خرم آباد محمد یوسفی 10 72.60 52 2.00 839.845
باشگاه کبوتران مسابقه اي انابد شاهرخ دهقان 9 72.44 23 1.00 1085.550
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند رضا الیاسی 3 72.33 32 3.50 631.998
اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور مهدی بذرگری 5 72.20 50 7.50 1006.700
باشگاه کبوتران مسابقه اي دهلران محسن کاظمیان 12 72.17 95 2.00 1106.580
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد شریف رخشانی 10 72.10 29 4.33 6565.430
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) امین محمد زاده 3 72.00 38 5.00 1153.700
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد حسین لکزیان 2 71.50 41 9.50 1187.560
باشگاه کبوتران مسابقه اي انابد رسول ذاکری 2 71.50 31 7.00 256.501
باشگاه کبوتران مسابقه اي پرواز خرم آباد حامد عطایی 4 71.50 57
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) ولی حسن زاده 2 71.50 38 6.50 633.170
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) جلیل امدادی 4 71.25 46 4.00 989.182
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين هادی خرمی اصل۰۹۳۶۷۶۳۹۰۴۶ 11 70.73 10 1.33 1086.170
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد مهدی حسن زاده 6 70.67 24 2.00 1248.530
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد علیرضا خدادوست 6 70.50 58
باشگاه کبوتران مسابقه ايي مرزنشينان اروندرود سعیددریساوی 25 70.40 56 7.33 1321.280
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان ...بهزاد ریگی 10 70.10 66 2.50 783.388
باشگاه‌ کبوتران مسافتي عامريه و گنبکي حمیدکهورک 55 70.02 136 7.00 1450.920

در حال مشاهده: 244

طراحی شده توسط شرکت پارس اسپاد زاگرس