اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
بهترین کبوتر
نام مربیپلاک کبوترتعداد مسابقهجمع امتیازباشگاه
کورش زیلایی 1205553 2 200.00 باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر
جعفر خانساری 1058665 2 200.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز
فرهاد فتحی 2397712 2 200.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه
مصطفی لطیفی زاده 138775 2 200.00 باشگاه کبوتران مسافتي قلعه لور
حسین سرخه 0278757 2 200.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي غالب ( شوش دانيال )
یوسف محمدی 119862 2 200.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر
سیروس مهدوی 2151526 2 199.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم
لافت طلایی آذربایجان فتح 1062757 2 199.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز
علی مهدوی 0027589 2 199.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل
نورالله اموخته 0021346 2 199.00 باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد شهر سنگان
علی فولادی 2274818 2 199.00 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه )
سعید نوتی زهی 1519735 2 199.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي پيشتازان شرق زاهدان
حمید غلامی 2326293 2 199.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي
عباس شریف‌زاده 2484639 2 199.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد
یاسین ترشابی 0008137 2 198.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خاش
لافت وطنخواه 2282343 2 198.00 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان جم
مجاهد لویمی 0082053 2 198.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز
علی محمدعباس نیا 1281882 2 198.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه
رضا قاسمی 1034649 2 198.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز
سعید دریساوی 2334617 2 198.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده
هادی خرمی اصل۰۹۳۶۷۶۳۹۰۴۶ 1330865 2 198.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين
محمد شمس الدینی 1514890 2 198.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق
آیدین نورعبادیان 1044104 2 198.00 باشگاه کبوتران مسافتي قوشاچاي آذربايجان 2
لافت حاجی حقی🕊سه راه فردوسی 2234159 2 198.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي تبادکان مشهد
محمودروشندل 2210883 2 198.00 باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي سيستان
علی عموری 1508576 2 198.00 باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد مشراگه
محمد رفیع عبدالهی 2006985 3 296.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي خور
محمد رضا توکلی 2338517 3 296.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان رضوي
بهزاد عباسی 1413322 2 197.00 باشگاه کبوتران مسافتي گنج نامه همدان‌
مجید کریمی 1180007 2 197.00 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان البرز
حسین خورشیدوند 1322270 2 197.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي پرواز خرم آباد
اسماعیل زورابادی 63203 2 197.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين
حسین اکبری 1110309 2 197.00 باشگاه کبوتران مسافتي تختي شهرستان بوئين زهرا
وحید صالحی 2248883 2 197.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي غالب ( شوش دانيال )
ابولفضل رضایی 233448 2 197.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان ميبد يزد
لافت قهرمان قادری 1509746 2 197.00 اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور 2
احسان وسمی زاده 3333631 2 197.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي کبير کوه آبدانان
مهدی امیرآبادیزاده 24304 2 197.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند
امین عسلی 1506910 3 295.00 باشگاه‌ کبوتران مسافتي عامريه و گنبکي
خالد علی زاده 1234943 3 295.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز
احسان وسمی زاده 3333624 4 393.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي کبير کوه آبدانان
نورالله اموخته 2282067 2 196.00 باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد شهر سنگان
هلایجان لافت 2286849 2 196.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي ( اتحاد ايذه )
محمود سلیمانی 0136179 2 196.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز
آقای علی اژدری 143479 2 196.00 باشگاه کبوتران مسابقه ايي بيشابور
سعیدپاشایی 2380458 2 196.00 باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه
احسان وسمی زاده 3333627 2 196.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي کبير کوه آبدانان
محمد رفیع عبدالهی 1507132 2 196.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي خور
مرتضی مهدی زاده 145303 2 196.00 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند
حکیم دورقی 2339119 2 196.00 باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد شادگان
بهترین مربی
چاپ این صفحه
نام باشگاهنامتعداد کبوترامتیازمیانگین رتبهمیانگین مقامسرعت
باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز صیاد کریم زاده 2 99.50 2 1.00 1104.080
باشگاه کبوتران مسابقه اي پيشتازان شرق زاهدان سعید نوتی زهی 2 99.50 2
اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور 2 لافت قهرمان قادری 7 98.00 6 1.00 1090.390
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد فرامرزبراهویی 5 97.80 8 1.33 1366.260
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان کوير شهرستان خواف جواد غلامپور 3 97.67 5 1.00 1275.120
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر هادی زلقی 3 97.67 5 3.33 629.968
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين هادی خرمی اصل۰۹۳۶۷۶۳۹۰۴۶ 11 97.00 10 2.00 1092.640
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين اسماعیل زورابادی 4 96.75 7 3.00 1093.180
باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز امید افشان زاده 2 96.50 6 3.00 742.033
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد مريوان تیمور پابرجا 2 96.00 6 4.00 606.298
اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور 2 جوادرستمی 2 96.00 7 2.00 808.936
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد مريوان حامد مولانی 7 95.14 10 5.00 1399.430
باشگاه کبوتران مسافتي قهرمانان کنگان اکبرسهولی 2 95.00 8 2.00 623.620
باشگاه کبوتران مسافتي هرسين رضا بیژن وندی 4 95.00 13 1.00 972.691
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خاش یاسین ترشابی 11 94.91 16 1.00 782.037
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد محمدندایی 3 94.33 10 3.00 1231.600
باشگاه کبوتران مسافتي بهار نارنج بروات احسان موسوی 4 94.25 9 4.50 1036.070
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين محمد زورابادی 2 94.00 7 3.00 968.805
باشگاه کبوتران مسابقه اي مشيز بردسير صالح مظفری 3 94.00 12 2.00 1140.140
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان شمال جم لافت هاشم بهزادی فر 6 93.83 13 3.00 566.196
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر اسحاق پیروند 3 93.67 10 4.00 658.887
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين سید رضا زورآبادی 14 93.64 13 1.50 1068.240
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين جواد بیدخوری 2 93.00 10 5.00 1023.210
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي کوير يزد سید محمد حسین رضوی 4 92.75 14 2.00 872.503
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد احمد نظری 10 92.60 18 3.25 5910.070
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر نعیم شفیعی 17 92.12 40 3.00 1058.620
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان شمال جم لافت عیسی ختیال 2 92.00 12 4.00 544.484
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد Ali Andarbay_Sarani 20 91.55 21 2.50 6677.470
باشگاه کبوتران مسافتي اراک علی هانی 4 91.50 15 3.00 1207.590
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد مريوان لافت خاوری 4 91.25 14 1.50 1250.100
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خاش یوسف ریگی 5 90.80 17 2.00 717.016
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان شمال جم لافت هاشمی نسب 3 90.67 22 1.00 615.176
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي کوير يزد جعفر دشتی 2 90.50 13
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش میلاد حیدری 6 90.50 47
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر حسین پیروند 2 90.50 14 7.00 591.555
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر رمضان محمدی 7 90.43 30 2.25 1135.240
باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز امیر حسین زاده 23 90.26 26 1.75 1205.800
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد شریف رخشانی 10 90.00 29 4.25 6565.430
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان حلمالوفت فری کاشانی👨‍👧 3 90.00 12 6.00 1002.170
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) علی فولادی 17 89.71 32 2.00 1173.180
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند بهیاد حسین پور 5 89.40 28 3.00 806.004
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد احسان سمندری 5 89.40 22 3.00 6348.970
باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز بهنام آدینه زاده 13 89.31 29 2.00 1169.500
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين رضا فاتحی نیا 4 89.25 16 3.00 1095.790
باشگاه کبوتران مسابقه اي اميديه یعقوب علوانی 28 89.11 30 1.00 1059.360
باشگاه کبوتران مسابقه اي پرواز خرم آباد مصطفی خورشیدوند 4 89.00 20 6.00 622.135
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان شمال جم لافت ابراهیم ختیال 4 89.00 20 2.00 595.098
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه جوادخوجه 27 88.96 40 1.33 1170.800
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد شهر سنگان رضا یوسفی 20 88.40 47 2.33 1082.330
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند مرتضی مهدی زاده 60 88.07 31 1.50 987.389
باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز محمد بیانی 22 87.86 33 2.50 1218.800
باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر یوسف محمدی 5 87.80 40
باشگاه کبوتران مسابقه اي شيران آز علیرضا مصلحیان 5 87.80 18 2.00 1164.210
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند حسین غفوری 14 87.79 30 1.50 999.707
باشگاه کبوتران مسافتي اراک حسین جعغری 34 87.65 33 1.67 1182.730
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان لوفت هامون کنار (کریمی) 8 87.50 36 5.00 1092.530
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي کوير يزد جعفر غیاثی ، 2 87.50 24
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد حسن علیزاده 12 87.17 27 4.67 1245.820
باشگاه کبوتران مسابقه اي مشيز بردسير اسماعیل خسروی 14 87.07 63 2.50 1142.910
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان میکائیل درویشی 3 86.67 21 2.00 1105.340
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد سراوان طاهر بارانزهی 2 86.50 22 5.00 1258.500
باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي احمد خضرلو،خوی 2 86.50 22 6.00 1259.460
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد مهدی حسن زاده 6 86.33 24 3.50 1248.530
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد پلدختر علیرضا حسینزاده 50 86.30 55 1.33 1281.910
باشگاه کبوتران مسابقه اي بافق عباس دهستانی 3 86.00 22 5.00 932.335
باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ محمد جوادی 18 86.00 88 3.00 1221.950
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد اکبررحمانی 09376815935 6 85.83 25 5.50 5697.080
باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز سیاوش قلی برفی 9 85.56 50
باشگاه کبوتران مسافتي بهار نارنج بروات مسلم بندری 19 85.11 53 3.80 1212.260
باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه محمد افتخاری 33 84.91 43 1.00 1399.350
باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز نوید رجبی 3 84.67 31 5.00 700.012
باشگاه کبوتران مسافتي اراک صادق طرفی 6 84.50 42 3.00 1129.310
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند علی بهداروند 2 84.50 27 8.00 461.181
باشگاه کبوتران مسابقه اي اميديه صالح علوانی 10 84.30 38 2.00 840.421
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد نوراحمدمحمدخانی 11 84.18 28 6.67 4115.870
باشگاه کبوتران مسابقه اي اميديه تقی آلبوغبیش 58 84.02 41 4.00 825.596
باشگاه کبوتران مسابقه اي دهلران یونس میرزایی فرید 2 84.00 18
باشگاه کبوتران مسافتي اراک محمود بویری 15 84.00 38 3.50 1136.710
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان شمال جم کبوتر خانه اعتصامی 2 84.00 19 7.00 444.368
باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم جواد نادری 14 83.50 46
باشگاه اتحاد کبوتران طلايي مشهد علی نجفی 3 83.33 20
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر شهرام موری 28 83.32 49 3.00 1116.770
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد شهر سنگان نورالله اموخته 18 83.11 67 1.00 1091.080
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش ایوب ارغند 17 82.59 45
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر فردین صباحی 16 82.56 46 3.00 1075.780
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر کورش زیلایی 16 82.56 48 3.14 1012.850
باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر گودرز خدری 2 82.50 25
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) بهنام صمدی 17 82.41 37 4.50 1028.870
باشگاه اتحاد کبوتران طلايي مشهد سعید خاوریان 16 82.38 57
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش علی.دشتیاری 12 82.00 62
باشگاه کبوتران مسافتي اراک علی قناتی 3 82.00 36 4.50 975.278
باشگاه کبوتران مسافتي هرسين لافت زرین(یزدان) 8 81.88 14 2.00 971.355
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد شهر سنگان ناصرجلالی 7 81.86 37 3.50 1080.030
باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز مهدی رجایی 15 81.67 35 4.00 1095.110
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند مجید وحدتی 2 81.50 31 6.00 945.129
اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور علی حسینی لافت قلعه الموت 2 81.50 27 9.00 1030.520
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي کوير يزد سید حسین جامی 4 81.50 44
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) فرامرز رضایی 50 81.48 52 1.67 1152.110
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) محمد عطا 19 81.47 57 1.50 1136.220
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر اشکان خسروی 8 81.13 50 4.33 964.851
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش نعیم وطن دوست 25 81.00 56
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي کوير يزد ایرج امیر خلیلی 13 80.85 38 1.00 970.018
باشگاه کبوتران مسابقه اي دهلران سعید بیش بهار 4 80.25 45 6.00 1077.070
باشگاه کبوتران مسافتي فاتحان آذربايجان شرقي لافت مرتضی ملک لی 23 79.87 53 4.00 1100.380
باشگاه کبوتران مسافتي تختي شهرستان بوئين زهرا احمد زینلی 16 79.81 58 1.50 1514.440
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان غرب حامدحمیدی 10 79.70 71 4.33 1044.960
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد شهر سنگان حسن فخرایی 17 79.59 35 3.50 1080.080
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان غرب داود حمیدی 18 79.56 58 1.33 1056.770
باشگاه کبوتران مسافتي اراک سجاد آقاجانی 10 79.50 32 4.67 985.340
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند مرتضی مهدی زاده 5 79.20 36 2.00 1082.680
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) علی معزز 2 79.00 36 3.00 1043.650
باشگاه کبوتران مسافتي فاتحان آذربايجان شرقي لافت طلائیeblis2021 40 78.83 63 3.00 1171.000
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) سعید علی پور 11 78.73 53 2.67 1143.950
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان لوفت غدیر (بهادری) 8 78.63 64 6.50 1078.690
باشگاه کبوتران مسافتي بهار نارنج بروات بهروزثمره 2 78.50 28 10.00 1138.590
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد سراوان جواد علیزاده 8 78.50 68 3.00 1293.060
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش بهمن. علیزاده. 17 78.29 45
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر افشین محمدی 16 78.13 44 6.00 738.684
باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز جعفر خانساری 137 78.08 94 1.20 1277.230
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش اکبررستمی 4 78.00 57
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) علی احمدی 5 77.80 36 3.00 1195.960
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد پلدختر مرتضی شرفی 15 77.67 56 1.67 1090.270
باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ علی نقی پور 2 77.50 46 7.00 1287.100
باشگاه کبوتران مسابقه اي اميديه جانی براهویی 11 77.36 40 3.00 839.651
اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور لافت قهرمان قادری 25 77.20 71 1.00 1110.360
باشگاه کبوتران مسافتي بهار نارنج بروات ابولفضل همتی 2 77.00 25 12.00 1088.350
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان البرز ابراهیم شاهسون 2 77.00 36 6.00 796.806
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان جمشید حسن زاده 7 76.86 68 5.00 1085.640
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد پلدختر میلادچراغی 4 76.75 41 3.67 712.631
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرکزي شادگان ابراهیم امیر خنافره 5 76.60 39 16.50 1447.220
باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي مهدی نیکمرام،خوی 65 76.28 98 1.00 1471.310
باشگاه کبوتران مسابقه اي اميديه حسین سیمری 6 76.17 36 5.00 475.283
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان 💪لوفت ماراتون💪 4 76.00 43 7.00 307.738
باشگاه کبوتران مسافتي اراک حمیدمیقانی 27 75.93 46 4.00 1015.460
اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور رمضانعلی محمدی 26 75.54 48 2.00 1003.260
باشگاه اتحاد کبوتران طلايي مشهد محمد سیه فام 13 75.54 51
باشگاه کبوتران مسابقه اي مشيز بردسير 🧿مجید رحیمی زاده🧿 38 75.32 81 2.75 1153.950
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان زاهدان لافت(جواد جهانتیغ) 7 75.29 42 1.00 960.490
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد سراوان احمد محمدی 4 75.00 58 4.00 1258.780
باشگاه کبوتران مسافتي فاتحان آذربايجان شرقي لافت حاج حبیب 44 74.64 68 1.00 1173.380
باشگاه کبوتران مسابقه اي بافق احمدپوراسماعیلی 12 74.58 61 3.00 944.162
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر هوشنگ صباحی 7 74.43 51 6.00 923.108
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند سعید اسماعیل زاده 20 74.35 65 2.33 1247.130
باشگاه مسابقه اي اتحاد مبارک شهر هادی احدی 3 74.33 54 3.20 1425.090
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش محمد رحمتی 7 74.29 43
باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر شهاب فولادی کلیبر 24 74.17 84
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه سعید پاشایی 4 74.00 49 4.00 1301.320
باشگاه کبوتران مسافتي فاتحان آذربايجان شرقي بهنام عبد سخا 5 74.00 45 5.50 995.562
باشگاه کبوتران مسافتي رامشير مسعود عموری 43 73.86 86 2.75 1395.920
باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه سعید جعفری 68 73.81 50 3.00 1140.400
باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر حبیب اسماعیلی 4 73.75 40
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند محمد ایسوند 6 73.50 75 6.00 1072.000
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي کوير يزد محمد رحمتی زاده 3 73.33 41
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد سراوان نورمحمد آژ 6 73.00 59 3.00 1282.280
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) طاهررستمی اقچه کندی 7 73.00 60 10.00 1420.780
باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان شاهين شهر روح الله خسروی 4 73.00 90 4.00 1293.740
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش طاهر میزانگر 18 72.94 74
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش محسن دینسایی 3 72.67 54
باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر مسلم نصیری 10 72.60 59
باشگاه کبوتران مسابقه اي پرواز خرم آباد محمد یوسفی 10 72.60 52 2.00 839.845
باشگاه کبوتران مسابقه اي انابد شاهرخ دهقان 9 72.44 23 1.00 1085.550
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند رضا الیاسی 3 72.33 32 3.50 631.998
اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور مهدی بذرگری 5 72.20 50 7.50 1006.700
باشگاه کبوتران مسابقه اي دهلران محسن کاظمیان 12 72.17 95 2.00 1106.580
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) امین محمد زاده 3 72.00 38 5.00 1153.700
باشگاه اتحاد کبوتران طلايي مشهد حسین لکزیان 2 71.50 41 9.50 1187.560
باشگاه کبوتران مسابقه اي انابد رسول ذاکری 2 71.50 31 7.00 256.501
باشگاه کبوتران مسابقه اي پرواز خرم آباد حامد عطایی 4 71.50 57
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) ولی حسن زاده 2 71.50 38 6.50 633.170
باشگاه کبوتران مسافتي اراک حامد بهمنی 2 71.50 39 8.00 402.261
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) جلیل امدادی 4 71.25 46 4.00 989.182
باشگاه کبوتران مسافتي بهار نارنج بروات ایلیا برایی نژاد 4 71.00 42 9.67 1068.290
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان رضوي رضا علیجانی 28 70.68 117 5.00 1040.570
باشگاه اتحاد کبوتران طلايي مشهد علیرضا خدادوست 6 70.50 58
باشگاه کبوتران مسابقه ايي مرزنشينان اروندرود سعیددریساوی 25 70.40 56 7.33 1321.280
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد سراوان یاسین گمشادزهی 7 70.29 89 1.50 1301.260
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان ...بهزاد ریگی 10 70.10 66 2.50 783.388
باشگاه‌ کبوتران مسافتي عامريه و گنبکي حمیدکهورک 55 70.02 136 7.00 1450.920

در حال مشاهده: 77

طراحی شده توسط شرکت پارس اسپاد زاگرس