اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
بهترین کبوتر
نام مربیپلاک کبوترتعداد مسابقهجمع امتیازباشگاه
حسین صمیری 0022619 2 200.00 باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه
حسین سرخه 0278757 2 200.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي غالب ( شوش دانيال )
یوسف محمدی 119862 2 200.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر
کورش زیلایی 1205553 2 200.00 باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر
مصطفی لطیفی زاده 138775 2 200.00 باشگاه کبوتران مسافتي قلعه لور
سعید نوتی زهی 1519735 2 199.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي پيشتازان شرق زاهدان
علی فولادی 2274818 2 199.00 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه )
امین عسلی 1506910 2 198.00 باشگاه‌ کبوتران مسافتي عامريه و گنبکي
علی محمدعباس نیا 1281882 2 198.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه
مجاهد لویمی 0082053 2 198.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز
یاسین ترشابی 0008137 2 198.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خاش
رضا قاسمی 1034649 2 198.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز
لافت وطنخواه 2282343 2 198.00 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان جم
محمد رفیع عبدالهی 2006985 3 296.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي خور
منصور حبی 0007211 2 197.00 باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد ستارگان بندر ماهشهر و حومه
حسین خورشیدوند 1322270 2 197.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي پرواز خرم آباد
لوفت علی اصغر بحرینی 1213494 2 197.00 باشگاه کبوتران مسافتي قهرمانان کنگان
بهزاد عباسی 1413322 2 197.00 باشگاه کبوتران مسافتي گنج نامه همدان‌
منوچهر برایی نژاد 1181740 2 197.00 باشگاه کبوتران مسافتي بهار نارنج بروات
عباس عباسی 2405830 2 197.00 باشگاه کبوتران مسافتي بهار نارنج بروات
مهدی امیرآبادیزاده 24304 2 197.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند
وحید صالحی 2248883 2 197.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي غالب ( شوش دانيال )
خالد علی زاده 1234943 3 295.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز
محمد رفیع عبدالهی 1507132 2 196.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي خور
آقای علی اژدری 143479 2 196.00 باشگاه کبوتران مسابقه ايي بيشابور
مرتضی مهدی زاده 145303 2 196.00 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند
مسعود پاکزاد 117326 2 196.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان گچساران
یعقوب متواضع 1098602 2 196.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز
امیر حسین پیراسته 0184213 2 196.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي شيران آز
محمود سلیمانی 0136179 2 196.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز
کوروش عباسی 2043825 3 294.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي شيران آز
مسلم بندری 2127211 2 196.00 باشگاه کبوتران مسافتي بهار نارنج بروات
تقی نعمتی 4117395 2 196.00 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل
هادی زلقی 2210615 3 293.00 باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر
مصطفی بهار خانه 1348703 2 195.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد بروجرد , درود و حومه
میلاد نوری 0087059 3 292.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي شاهرود
احمدعلی سنچولی مقدم 103829 2 194.00 باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي سيستان
امین عسلی 1051016 2 194.00 باشگاه‌ کبوتران مسافتي عامريه و گنبکي
یوسف اسماعیلیان 1280371 2 194.00 باشگاه ستارگان مياندواب
علی جباروند بارنجی 1143586 2 194.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز
🧿مهدی خسروی🧿 2127900 2 194.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي مشيز بردسير
عباس شریف‌زاده 4208129 3 291.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد
سجاد حق پناه 2241813 2 193.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي بم
یاسین ترشابی 1115707 2 193.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خاش
محمود نصاری 1116913 2 193.00 باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه
منوچهر برایی نژاد 1228731 2 193.00 باشگاه کبوتران مسافتي بهار نارنج بروات
فرهاددرشوریی 1036904 2 193.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان گچساران
مهدی مشکینی 1066102 2 193.00 باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه
مهدی نیکمرام 1069970 2 193.00 باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي
جوادخوجه 003651 2 193.00 باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه
بهترین مربی
چاپ این صفحه
نام باشگاهنامتعداد کبوترامتیازمیانگین رتبهمیانگین مقامسرعت
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر کورش زیلایی 3 99.67 2 1.33 884.669
باشگاه کبوتران مسابقه اي پيشتازان شرق زاهدان سعید نوتی زهی 2 99.50 2
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان کوير شهرستان خواف جواد غلامپور 3 97.67 5 1.00 1275.120
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر هادی زلقی 3 97.67 5 3.33 629.968
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر نعیم شفیعی 5 96.20 11 4.00 669.683
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد مريوان تیمور پابرجا 2 96.00 6
باشگاه کبوتران مسافتي هرسين رضا بیژن وندی 4 95.00 13 1.00 972.691
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خاش یاسین ترشابی 11 94.91 16 1.00 782.037
باشگاه کبوتران مسافتي بهار نارنج بروات احسان موسوی 4 94.25 9 4.50 1036.070
باشگاه کبوتران مسافتي بهار نارنج بروات عباس عباسی 4 94.00 13 2.50 1051.040
باشگاه کبوتران مسابقه اي مشيز بردسير صالح مظفری 3 94.00 12 2.00 1140.140
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان لوفت هامون کنار (کریمی) 4 94.00 9 3.00 1092.530
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان شمال جم لافت هاشم بهزادی فر 6 93.83 13 3.00 566.196
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر اسحاق پیروند 3 93.67 10 4.00 658.887
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر فردین صباحی 2 93.50 12 3.00 659.919
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان لوفت آفتاب☀️علی حیدری 4 92.50 16 1.00 1118.580
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان شمال جم لافت عیسی ختیال 2 92.00 12 4.00 544.484
اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور محمدبوژمهرانی 2 92.00 16 2.00 1091.700
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خاش خدابخش شهنوازی 3 91.67 11 3.00 713.206
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خاش یوسف ریگی 5 90.80 17 2.00 717.016
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان شمال جم لافت هاشمی نسب 3 90.67 22 1.00 615.176
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر حسین پیروند 2 90.50 14 7.00 591.555
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش میلاد حیدری 6 90.50 47
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان حلمالوفت فری کاشانی👨‍👧 3 90.00 12 6.00 1002.170
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) علی فولادی 17 89.71 32 2.00 1173.180
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند بهیاد حسین پور 5 89.40 28 3.00 806.004
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان شمال جم لافت ابراهیم ختیال 4 89.00 20 2.00 595.098
باشگاه کبوتران مسابقه اي پرواز خرم آباد مصطفی خورشیدوند 4 89.00 20 6.00 622.135
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه جوادخوجه 27 88.96 40 1.33 1170.800
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان جمشید حسن زاده 3 88.67 19 4.00 1085.640
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند مرتضی مهدی زاده 60 88.07 31 1.50 987.389
باشگاه کبوتران مسافتي بهار نارنج بروات مسلم بندری 9 88.00 23 2.50 1053.430
باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر یوسف محمدی 5 87.80 40
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند حسین غفوری 14 87.79 30 1.50 999.707
باشگاه کبوتران مسابقه اي مشيز بردسير اسماعیل خسروی 14 87.07 63 2.50 1142.910
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان میکائیل درویشی 3 86.67 21 2.00 1105.340
باشگاه کبوتران مسافتي بهار نارنج بروات منوچهر برایی نژاد 14 86.07 34 1.50 1052.380
باشگاه کبوتران مسافتي بهار نارنج بروات حسین برایی نژاد 2 86.00 20 6.00 832.262
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان لوفت غدیر (بهادری) 5 85.40 22 5.00 1078.690
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان شمال جم کبوتر خانه اعتصامی 2 84.00 19 7.00 444.368
باشگاه کبوتران مسابقه اي پرواز خرم آباد حمید قالبی 25 82.96 45 4.00 701.691
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش ایوب ارغند 17 82.59 45
باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر گودرز خدری 2 82.50 25
باشگاه کبوتران مسافتي بهار نارنج بروات فرزاد اشوری 9 82.22 32 4.00 985.981
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش علی.دشتیاری 12 82.00 62
باشگاه کبوتران مسافتي هرسين یزدان احمدی۶۶ 8 81.88 14 2.00 971.355
اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور علی حسینی لافت قلعه الموت 2 81.50 27 9.00 1030.520
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) فرامرز رضایی 50 81.48 52 1.67 1152.110
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش نعیم وطن دوست 25 81.00 56
اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور حسین مرشدلو 5 79.80 42 3.00 1068.670
باشگاه کبوتران مسافتي کبودرآهنگ حامدحمیدی 10 79.70 71 4.33 1044.960
باشگاه کبوتران مسافتي کبودرآهنگ داود حمیدی 18 79.56 58 1.33 1056.770
باشگاه کبوتران مسابقه اي پرواز خرم آباد حسین خورشیدوند 14 78.93 39 3.00 806.914
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) سعید علی پور 11 78.73 53 2.67 1143.950
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش بهمن. علیزاده. 17 78.29 45
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد شریف رخشانی 6 78.17 17 2.00 6565.430
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش اکبررستمی 4 78.00 57
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) علی احمدی 5 77.80 36 3.00 1195.960
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرکزي شادگان ابراهیم امیر خنافره 5 76.60 39 16.50 1447.220
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه مهندس داود رحمانی 3 75.67 35 7.00 813.416
باشگاه کبوتران مسابقه اي مشيز بردسير 🧿مجید رحیمی زاده🧿 38 75.32 81 2.75 1153.950
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش محمد رحمتی 7 74.29 43
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه سعید پاشایی 4 74.00 49 4.00 1301.320
باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر حبیب اسماعیلی 4 73.75 40
باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس خرم آباد محسن خدامرادی 12 73.17 76 2.00 1168.290
باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان شاهين شهر روح الله خسروی 4 73.00 90 4.00 1293.740
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) طاهررستمی 7 73.00 60 2.00 1222.460
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش طاهر میزانگر 18 72.94 74
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش محسن دینسایی 3 72.67 54
باشگاه کبوتران مسابقه اي پرواز خرم آباد محمد یوسفی 10 72.60 52 2.00 839.845
باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر مسلم نصیری 10 72.60 59
باشگاه کبوتران مسابقه اي انابد شاهرخ دهقان 9 72.44 23 1.00 1085.550
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند رضا الیاسی 3 72.33 32 3.50 631.998
اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور مهدی بذرگری لافت خورشید 5 72.20 50 7.50 1006.700
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) امین محمد زاده 3 72.00 38 5.00 1153.700
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) ولی حسن زاده 2 71.50 38 6.50 633.170
باشگاه کبوتران مسابقه اي انابد رسول ذاکری 2 71.50 31 7.00 256.501
باشگاه کبوتران مسابقه اي پرواز خرم آباد حامد عطایی 4 71.50 57
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) جلیل امدادی 4 71.25 46 4.00 989.182
باشگاه کبوتران مسابقه ايي مرزنشينان اروندرود سعیددریساوی 25 70.40 56 7.33 1321.280

در حال مشاهده: 138