اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
سیستم ترکیب و مقایسه مسابقات
اتحادیه کبوتران مسابقه ای ایران
باشگاه - اتحاد
مجمع
پیواس - تست
1401/10/15
مبدا - تست-مقصد - تست
10 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1261 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
آزمایشی
1401/6/26
سر کوره-کرمانشاه
5 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1262 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
آزمایشی ساعت پیوایس
1401/6/26
سرکوچه-خونه
2 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1263 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
آزمایش پیوایس
1401/6/26
سرخیابان-خونه
2 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1264 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
تست پیوایس و سامانه
1401/6/27
بیستون-کرمانشاه
20 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1265 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
ساعت و سامانه
1401/6/27
بیستون-کرمانشاه
10 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1267 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز
مجمع
کوتاه
1401/6/27
ازمایش-دوره بام
10 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1268 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
ساعت و سامانه
1401/6/28
پایانه-کرمانشاه
2 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1269 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
آزمایشی
1401/6/28
همدان-کرمانشاه
120 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1270 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز
مجمع
کوتاه
1401/6/28
ازمایشی-تست
10 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1271 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
آزمایشی
1401/6/29
پابانه-کرمانشاه
30 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1272 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
آزمایشی
1401/6/29
پایانه-کرمانشاه
4 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1273 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
آزمایشی
1401/6/29
بیستون-کرمانشاه
5 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1274 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
آزمایشی
1401/6/30
آزمایشی-آزمایشی
5 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1275 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)
مجمع
اصلی جوجه های ۲۰۲۲
1401/7/2
قیدار-اردبیل
240 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1276 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
آزمایشی
1401/7/17
همدان-کرمانشاه
23 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1277 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير
مجمع
ازمایشی
1401/7/7
قاسم اباد-رستم اباد
5کیلومتر KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1278 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه
مجمع
پیش مسابقه
1402/1/15
میانه-ارومیه
۲۲۰ KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1281 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
ازمایشی
1401/7/22
بیستون-کرمانشاه
30 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1282 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
تست
1401/7/22
بیستون-کرمانشاه
30 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1283 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
آزمایشی
1401/7/22
بیستون-کرمانشاه
30 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1284 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
ازمایشی
1401/7/22
بیستون-کرمانشاه
30 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1285 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
ازمایشی
1401/7/22
بیستون-کرمانشاه
25 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1286 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
تست ساعت
1401/7/22
رحیم اباد-کرمانشاه
23 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1287 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
ازمایش
1401/7/22
صحنه-کرمانشاه
45 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1288 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
ازمایشی
1401/7/22
پل چهر-کرمانشاه
43 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1289 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
همدان 200هوایی
1401/7/24
همدان-کرمانشاه
200هوایی KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1290 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
آزمایشی
1401/7/24
صحنه-کرمانشاه
45 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1291 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
سبات
1401/7/24
هعلب-هاببذ
345 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1292 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
تست
1401/7/24
کنگاور-کرمانشاه
56 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1293 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
ازمایشی
1401/7/25
سنقر-کرمانشاه
64 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1294 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
ازمایشی
1401/7/26
رحیم اباد-کرمانشاه
25 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1295 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
آزمون
1401/7/26
صحنه-کرمانشاه
43 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1296 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
تست
1401/7/26
کنگاور-کرمانشاه
65 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1297 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير
مجمع
عشقی
1401/8/4
ارگ جدید-نرماشیر
200000 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1299 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير
مجمع
ازمایشی
1401/10/17
ضیااباد-رستم اباد
5 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1302 )
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان
مجمع
پیش مسابقه
1401/10/27
دوراهی زابل -زاهدان
95 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1304 )
باشگاه كبوتران مسافتى بنك
مجمع
سرعت
1401/10/12
اهرم-بنک
130 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1309 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي بم
مجمع
سرعت
1401/10/14
راین-بم
100 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1310 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان بم
مجمع
سرعت
1401/10/14
بیاض-بم و روداب
350 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1313 )
باشگاه کبوتران مسافتي متحدين خرمشهر
مجمع
چذابه به خرمشهر
1401/10/17
چذابه-خرمشهر
150 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1317 )
باشگاه كبوتران مسافتى بنك
مجمع
سرعت
1401/10/17
بندر ریگ- بنک
200 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1318 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق
مجمع
ازمایشی
1401/10/18
راین-روداب شرق
150 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1320 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي فهرج
مجمع
سرعت
1401/10/18
گزک راین-شهرستان فهرج
180 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1322 )
باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان جم
مجمع
سرعت ۲۰۰ کیلومتر
1401/10/18
بوشهر -جم
200 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1323 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي بم
مجمع
سرعت2
1401/10/19
بهرامجرد-بم
170 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1324 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير
مجمع
ازمایشی
1401/10/18
وکیل اباد-نرماشبر
15 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1325 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خاش
مجمع
کوتاه
1401/10/23
بالاتر از کالی محمود اباد-خاش
160 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1326 )
باشگاه کبوتران مسافتي متحدين خرمشهر
مجمع
دهلران به خرمشهر
1401/10/22
دهلران-خرمشهر
250 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1327 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق
مجمع
پیش مسابقه
1401/10/23
بهرامجرد-روداب شرق
200 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1328 )
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي شهرستان کرمان
مجمع
اول
1401/11/8
انار-کرمان
200 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1329 )
باشگاه‌ کبوتران مسافتي عامريه و گنبکي
مجمع
اصلی
1401/10/24
بهرامجرد -عامریه وگنبکی
230 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1330 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي بم
مجمع
سرعت3
1401/10/24
هجیم بردسیر-بم
220 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1331 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير
مجمع
ازمایشی
1401/10/23
گزک راین-نرماشیر
150 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1332 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان بم
مجمع
متوسط
1401/10/23
مهریز یزد-بم مهدی اباد
490 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1333 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي فهرج
مجمع
کوتاه
1401/10/24
بردسیر -فهرج
280 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1334 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان شاهين شهر
مجمع
سرعت
1401/11/29
حوالی شهر گلپایگان-شاهین شهر
120 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1335 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
کوتاه درب گنبد
1401/10/24
درب گنبد-خرمشهر
300 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1337 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
درب گنبد کوتاه
1401/10/24
درب گنبد-خرمشهر
300 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1338 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
آزمایشی
1401/10/29
بیستون-کرمانشاه
65 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1340 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي پيشتازان شرق زاهدان
مجمع
سرعت
1401/10/29
سفیدآبه-زاهدان
160 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1342 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد تنگستان
مجمع
امیدیه به اهرم
1401/10/28
امیدیه -اهرم
250 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1343 )
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان
مجمع
سرعت
1401/10/29
سفید آبه-زاهدان
160 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1344 )
باشگاه کبوتران مسافتي قهرمانان کنگان
مجمع
سرعت بندر ریگ
1401/10/28
بندر ریگ -کنگان
200 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1345 )
باشگاه‌ کبوتران مسافتي عامريه و گنبکي
مجمع
مسابقه دوم
1401/11/2
بردسیر کرمان -عامریه وگنبکی
280 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1346 )
باشگاهکبوتران مسافتي قهرمانان شهر دوراهک
مجمع
سرعت بندر ریگ
1401/10/28
بندر ریگ -شهر دوراهک
200 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1347 )
باشگاه ستارگان مياندواب
مجمع
خسرو اباد
1401/10/28
خسرو اباد-میاندواب
213 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1348 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي دهلران
مجمع
اصلی
1401/10/30
بندر دیلم-دهلران
380 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1350 )
باشگاه كبوتران مسافتى بنك
مجمع
کوتاه2
1401/10/29
هندیجان- بنک
360 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1351 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه
مجمع
دشت عباس
1401/11/3
ایلام دشت عباس-خوزستان ابوحمیظه
110 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1353 )
باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان جم
مجمع
کوتاه 340
1401/10/29
دیلم -جم
348 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1354 )
باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق
مجمع
ازمایشی
1401/10/29
دارزین-بم
24 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1355 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق
مجمع
سرعت
1401/11/1
هجین-روداب شرق
250 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1356 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
اصلی
1401/12/20
کمیجان-کرمانشاه
220 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1357 )
باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق
مجمع
ازمایشی
1401/11/1
جوپار -بم و حومه
190 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1358 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي رفسنجان
مجمع
سرعت
1401/11/14
ابر‌کوه-رفسنجان
۲۵۰ KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1359 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي فهرج
مجمع
کوتاه
1401/11/1
رفسنجان -فهرج
360 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1361 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير
مجمع
یاعلی
1401/11/1
بهرامجرد-نرماشیر
210 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1362 )
باشگاه کبوتران مسافتي هما (عنبر آباد)
مجمع
متوسط
1401/11/1
شهربابک-عنبراباد جیرفت
360 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1363 )
باشگاه کبوتران مسافتي مرکزي کرمان
مجمع
پیش مسابقه ازمابشی
1401/11/1
کشکوییه-کرمان
150 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1364 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي سبزواران
مجمع
اصلی سرعت
1401/11/1
کهن شهر سیرجان-جیرفت
180 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1365 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ريگان
مجمع
سرعت
1401/11/1
گزک راین-ریگان
200 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1366 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ساري مازندران
مجمع
چلندر به ساری
1401/11/5
چلندر-ساری
140 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1367 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت
مجمع
آزمایشی
1401/11/1
علی اباد-جیرفت
20 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1368 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان بم
مجمع
متوسط
1401/11/3
نایین-بم ..مهدی اباد
670 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1370 )
باشگاه کبوتران مسافتي متحدين خرمشهر
مجمع
ایلام به خرمشهر
1401/11/14
ایلام-خرمشهر
400 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1372 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت
مجمع
سرعت 1
1401/11/3
بافت -جیرفت
160 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1373 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي بم
مجمع
کوتاه
1401/11/4
بیاض-بم
330 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1375 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه
مجمع
دشت عباس آزمایشی
1401/11/4
دشت عباس-ابوحمیظه
110 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1376 )
باشگاه کبوتران مسافتي قهرمانان کنگان
مجمع
کوتاه سرعت
1401/11/4
بوشهر-کنگان
200 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1377 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان خاش
مجمع
اصلی
1401/11/6
گراغه جلال آباد -خاش
2400000 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1378 )
باشگاه کبوتران مسابقه ايي مرزنشينان اروندرود
مجمع
ازموزشی
1401/11/6
ابادان -منیوحی
15 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1379 )
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر
مجمع
سرعت
1401/11/14
کرمانشاه-شوشتر
300 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1380 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي پل فهليان
مجمع
پیش مسابقه 250 کیلومتر هوایی
1401/11/20
20 کیلومتر بعد از رامهرمز-ممسنی و رستم و پل فهلیان
250 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1381 )
باشگاه کبوتران مسافتي قهرمانان کنگان
مجمع
کوتاه بندر دیلم
1401/11/7
بندر دیلم -کنگان
320 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1383 )
باشگاه كبوتران مسافتى بنك
مجمع
متوسط
1401/11/7
الهایی-بنک
560 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1384 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرکزي شادگان
مجمع
دهلران
1401/11/7
دهلران-شادگان
260 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1385 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ساري مازندران
مجمع
چابکسر به ساری
1401/11/10
چابکسر-ساری
240 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1386 )
باشگاهکبوتران مسافتي قهرمانان شهر دوراهک
مجمع
بندر دیلم کوتاه
1401/11/7
بندر دیلم- شهر دوراهک
320 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1387 )
باشگاه‌ کبوتران مسافتي عامريه و گنبکي
مجمع
سوم
1401/11/9
راویز رفسنجان -عامریه وگنبکی
380 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1389 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد تنگستان
مجمع
عبدالخان به اهرم
1401/11/8
عبدالخان-اهرم
430 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1391 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان کوير
مجمع
ازمایشی
1401/11/7
باغین-کرمان
10 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1392 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي غالب ( شوش دانيال )
مجمع
کوتاه درب گنبد
1401/11/8
درب گنبد-شوش
200 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1394 )
باشگاه ستارگان مياندواب
مجمع
کوتاه سوراب خان
1401/11/8
شوراب خان-میاندواب
235 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1395 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق
مجمع
متوسط
1401/11/9
محمداباد ساقی-روداب شرق
370 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1396 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير
مجمع
کوتاه
1401/11/9
هجین بردسیر-نرماشیر
255 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1397 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي فهرج
مجمع
متوسط
1401/11/9
مهریز -شهرستان فهرج
510 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1398 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ريگان
مجمع
کوتاه
1401/11/9
هجیم بردسیر-شهرستان ریگان
300 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1399 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت
مجمع
سرعت ۲
1401/11/9
بلورد سیرجان -جیرفت
220 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1400 )
باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق
مجمع
سرعت کبوترخان
1401/11/9
کبوترخان-بم و حومه
250 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1401 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان کوير
مجمع
مسابقه سرعت
1401/11/9
روستای دهج-شهرکرمان
220 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1402 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي سبزواران
مجمع
متوسط
1401/11/9
ابرکوه-جیرفت
550 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1403 )
باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان
مجمع
نهبندان
1401/11/10
نهبندان-زاهدان
220 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1404 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي پيشتازان شرق زاهدان
مجمع
نهبندان
1401/11/10
نهبندان-زاهدان
220 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1405 )
باشگاه کبوتران مسافتي مرکزي کرمان
مجمع
سرعت
1401/11/10
باقرابادانار-کرمان
220 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1406 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ساري مازندران
مجمع
کفترود رشت به ساری
1401/11/16
کفترود رشت-ساری
340 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1407 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش
مجمع
اصلی
1401/11/12
نور-مازندران-تالش
300 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1408 )
باشگاه کبوتران مسافتي ليدوما
مجمع
پیش مسابقه 250 کیلومتر هوایی
1401/11/20
20 کیلومتر بعد از رامهرمز-ممسنی و رستم و پل فهلیان
250 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1409 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي غالب ( شوش دانيال )
مجمع
روانسر کرمانشاه
1401/11/15
روانسر کرمانشاه-شوش
320 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1411 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده
مجمع
دهلران سرعت
1401/11/14
دهران-چوئبده اروندکنار
320 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1412 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي پرواز خرم آباد
مجمع
قم
1401/11/14
سلفچگان 250هوایی-خرم آباد
250 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1413 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي زابل - (مجيد طالب نژاد)
مجمع
مسابقه سرعت
1401/11/14
سربیشه استان خراسان -زابل ( سیستان )
235 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1414 )
باشگاه کبوتران مسابقه ايي مرزنشينان اروندرود
مجمع
دهلران
1401/11/14
دهران-منیوحی
320 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1415 )
باشگاهکبوتران مسافتي قهرمانان شهر دوراهک
مجمع
متوسط بندر رامشیر
1401/11/14
بندر رامشیر -شهر کنگان و شهر دوراهک
450 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1417 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز
مجمع
پیش مسابقه اول
1401/11/14
دشت عباس-اهواز
150 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1418 )
باشگاه کبوتران مسافتي قهرمانان کنگان
مجمع
متوسط بندر رامشیر
1401/11/14
رامشیر -دوراهک کنگان
420 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1420 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان گچساران
مجمع
اهواز( عرب اسد)
1401/11/14
عرب اسد-گچساران
250 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1421 )
باشگاه‌ کبوتران مسافتي عامريه و گنبکي
مجمع
متوسط
1401/11/16
مهریز یزد -عامریه وگنبکی
510 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1423 )
باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان جم
مجمع
سومین مسابقه 440 رامشیر
1401/11/14
رامشیر استان خوزستان -جم استان بوشهر
440 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1424 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي بافق
مجمع
سرعت
1401/11/14
حدفاصل ساغند و خرانق-بافق
105 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1425 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب
مجمع
دوستانه
1401/11/14
اسفندقه-رودبارجنوب
130 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1427 )
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي سيستان
مجمع
نازدشت سربیشه
1401/11/15
نازدشت سربیشه خراسان جنوب-زابل
230 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1429 )
باشگاه کبوتران مسافتي بهار نارنج بروات
مجمع
کبوتر خان
1401/11/15
کبوتر خان-بروات
250 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1430 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير
مجمع
کوتاه
1401/11/15
ده ساقی رفسنجان-نرماشیر
360 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1431 )
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد ستارگان بندر ماهشهر و حومه
مجمع
سرعت
1401/11/20
دهلران-بندر ماهشهر وحومه
250 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1433 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي بم
مجمع
متوسط
1401/11/15
علی اباد مهریز -بم
460 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1434 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان کوير
مجمع
اصلی
1401/11/15
روستای مروست- کرمان
300 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1435 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق
مجمع
متوسط
1401/11/16
مهریز-روداب شرق
500 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1436 )
باشگاه کبوتران مسافتي مرکزي شهرستان منوجان
مجمع
پیش مسابقه
1401/11/16
اسفندقه-شهرستان منوجان
170 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1437 )
باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق
مجمع
یادواره مرحوم امید قصری
1401/11/16
انار -بم و حومه
370 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1438 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت
مجمع
شهربابک ۳۷۰ کیلومتر
1401/11/16
شهربابک -جیرفت
370 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1439 )
باشگاه کبوتران مسافتي مرکزي کرمان
مجمع
کوتاه
1401/11/16
سریزدمهریزاستان یزد-کرمان
300 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1440 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب
مجمع
سرعت
1401/11/17
بافت-رودبارجنوب
200 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1441 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ريگان
مجمع
متوسط
1401/11/17
انار -ریگان
460 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1443 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ( دلند گلستان )
مجمع
سرعت
1401/11/18
ساری فرح اباد-دلند
200 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1444 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي فهرج
مجمع
اصفهان
1401/11/20
نائین اصفهان -شهرستان فهرج
700 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1445 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق
مجمع
متوسط
1401/11/20
نائین اصفهان-روداب شرق
700 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1446 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان رستم
مجمع
پیش مسابقه 250 کیلومتر هوایی
1401/11/20
20 کیلومتر بعد از رامهرمز-ممسنی و رستم و پل فهلیان
250 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1448 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد تنگستان
مجمع
دهلران به اهرم
1401/11/20
دهلران-اهرم
600 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1449 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز
مجمع
مسابقه سرعت
1401/11/30
درب گنبد-اهواز
310 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1450 )
اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور
مجمع
سرعت
1401/11/22
ابخوری سمنان-نیشابور وحومه
470 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1451 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه
مجمع
پیش مسابقه کوتاه درب گنبد
1401/11/21
درب گنبد-خوزستان ابوحمیظه
280 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1452 )
باشگاهکبوتران مسافتي قهرمانان شهر دوراهک
مجمع
متوسط شوش دانیال
1401/11/21
شوش دانیال -دوراهک
585 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1453 )
باشگاه کبوتران مسافتي قهرمانان کنگان
مجمع
متوسط شوش دانيال
1401/11/21
شوش دانيال-بندركنگان
٦٠٠ KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1454 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي بافق
مجمع
سرعت
1401/11/22
حاجی اباد زرین-بافق
171 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1455 )
باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان جم
مجمع
چهارمین مسابقه 620 کیلومتر
1401/11/21
شوش استان خوزستان -جم استان بوشهر
620 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1456 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي زابل - (مجيد طالب نژاد)
مجمع
دوم مسابقه
1401/11/23
قائن استان خراسان - زابل (سیستان)
360 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1457 )
باشگاه کبوتران مسابقه ايي مرزنشينان اروندرود
مجمع
ایلام کوتاه
1401/11/21
ایلام-منیوحی
450 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1458 )
باشگاه کبوتران مسافتي هما (عنبر آباد)
مجمع
مناسبت میلاد حضرت علی
1401/11/21
ابرکوه-عنبراباد جیرفت
560 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1459 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس خرم آباد
مجمع
کوتاه
1401/11/21
خرم اباد-قم
220 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1460 )
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي سيستان
مجمع
سومین
1401/11/23
حاجی آباد قاین-زابل
330 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1461 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند
مجمع
کوتاه گتوند
1401/11/22
سنندج-گتوند
400 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1462 )
باشگاه کبوتران مسافتي مرکزي شهرستان منوجان
مجمع
مسابقه سرعت
1401/11/23
بلورد سیرجان-منوجان
270 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1463 )
باشگاه ستارگان مياندواب
مجمع
کوتاه کشاورز
1401/11/21
کشاورز-میاندواب
30 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1464 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب
مجمع
کوتا
1401/11/22
بلورد -رودبارجنوب
250 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1465 )
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر
مجمع
کوتاه
1401/11/22
سنندج-شوشتر
450 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1466 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شيران آز
مجمع
پیش مسابقه اول
1401/11/22
داربهاره-خشت و کنارتخته
140 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1467 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان رستم
مجمع
350 کیلومتر هوایی
1401/11/29
هفت تپه شوش دانیال-نورآباد ممسنی و رستم
350 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1468 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي خور
مجمع
کوتاه شیراز
1401/11/29
شیراز شهرک صنعتی-خور. اوز. بید شهر
265 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1469 )
باشگاه کبوتران مسافتي متحدين خرمشهر
مجمع
جوانرود به خرمشهر
1401/11/28
جوانرود-خرمشهر
520 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1470 )
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد سرايان
مجمع
اصلی
1401/11/29
نهبندان-سرایان - آیسک
300 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1473 )
باشگاه كبوتران مسافتى بنك
مجمع
بلند
1401/11/28
سومار- بنک
910 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1475 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان ميبد يزد
مجمع
کوتاه سرعت زواره
1401/11/29
زواره-میبد
180 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1476 )
باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه
مجمع
سرخه
1401/11/29
سرخه-امیدیه
240 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1477 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهررضا
مجمع
مسابقه سرعت
1401/11/28
معروف آباد چادگان -شهرضا
150 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1478 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي پرواز خرم آباد
مجمع
گرمسار 400هوای
1401/11/28
گرمسار -خرم آباد
400 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1479 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي يزد
مجمع
پیش مسابقه
1401/11/29
سپیده -یزد
220 هوایی KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1480 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرکزي شادگان
مجمع
مسافت کوتاه
1401/11/28
ایلام-شادگان
400 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1481 )
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي سيستان
مجمع
رکوردگیری
1401/12/1
فریمان (خراسان رضوی)-زابل
540 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1482 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي غالب ( شوش دانيال )
مجمع
بانه
1401/11/29
بانه-شوش دانیال
490 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1483 )
باشگاه ستارگان مياندواب
مجمع
کوتاه یعقوب آباد
1401/11/28
یهقوب آباد تویسرکان-میاندوآب
350 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1484 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده
مجمع
ایلام کوتاه
1401/11/29
ایلام صالح اباد-چوئبده اروندکنار
450 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1485 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز
مجمع
سرعت
1401/11/29
کرمانشاه-اهواز
340 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1486 )
باشگاه کبوتران مسابقه ايي مرزنشينان اروندرود
مجمع
ایلام
1401/11/29
پاوه-منیوحی
540 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1487 )
باشگاه کبوتران مسابقه ايي بيشابور
مجمع
پیش مسابقه
1401/12/1
خوزستان قبل از رامهرمز-فارس کازرون
240 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1490 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي روداب شرق
مجمع
متوسط
1401/11/30
اصفهان-روداب شرق
700 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1491 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس خرم آباد
مجمع
کوتاه
1401/11/29
گرمسار-خرم اباد
400 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1492 )
باشگاه‌ کبوتران مسافتي عامريه و گنبکي
مجمع
اصفهان
1401/11/29
نایین -عامریه وگنبکی
720 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1493 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان کوير شهرستان خواف
مجمع
سبزوار
1401/11/29
نامن سبزوار-خواف
305 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1494 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي بافق
مجمع
اصلی
1401/11/29
چوپانان-بافق
246 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1496 )
باشگاه کبوتران مسافتي مرکزي کرمان
مجمع
متوسط
1401/11/29
استان اصفهان نایین-کرمان
430 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1497 )
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد ستارگان بندر ماهشهر و حومه
مجمع
کوتاه
1401/11/30
ایلام-بندر ماهشهر و حومه
430 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1498 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهر سده
مجمع
اولین عیدمبعث
1401/11/29
بیارجمند-سده
400 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1499 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ( دلند گلستان )
مجمع
سرعت
1401/11/30
عباس اباد چالوس-شهر دلند
350 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1500 )
باشگاه کبوتران مسافتي قلعه لور
مجمع
آزمایشی
1401/11/29
بلوران-اندیمشک
17000 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1501 )
اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور
مجمع
اصلی
1401/12/5
ورامین-نیشابور
۶۰۰ KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1502 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت
مجمع
متوسط 630 هوای رامشه اصفهان
1401/11/30
رامشه اصفهان -جیرفت
630 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1503 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ريگان
مجمع
اصلی
1401/11/30
شریف آباد یزد-ریگان
650 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1504 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير
مجمع
مهریز
1401/11/30
مهریز-نرماشیر
500 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1505 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه
مجمع
مسابقه مسافتی جوانرود
1401/11/30
کرمانشاه جوانرود-ابوحمیظه خوزستان
400 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1506 )
باشگاه کبوتران مسافتي بهار نارنج بروات
مجمع
انار
1401/11/30
انار-بروات
370 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1507 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي بم
مجمع
اصفهان
1401/11/30
نائین -شهرستان بم
670 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1508 )
باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق
مجمع
متوسط مهریز( مناسبت عید مبعث)🌼🌼
1401/11/30
مهریز-بم و حومه
460 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1509 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک
مجمع
کوتاه
1401/12/1
سقز-اندیمشک
420 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1510 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب
مجمع
کوتا🤝
1401/12/1
خاتون اباد-رودبارجنوب
350 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1511 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شيران آز
مجمع
مسابقه سرعت ، امیدیه
1401/12/1
امیدیه -خشت و کنارتخته
250 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1512 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر
مجمع
مسافت کوتاه
1401/12/1
دیواندره-شوشتر
450 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1513 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان شاهين شهر
مجمع
حسن آباد به شاهین شهر
1401/12/3
حسن آباد مرکزی -شاهین شهر
190 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1514 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان گچساران
مجمع
مسابقه عین خوش
1401/12/1
عین خوش-گچساران
380 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1515 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم
مجمع
سرعت
1401/12/2
ضیاآباد-قم
200 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1516 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي تبادکان مشهد
مجمع
سرعت تونل باباامان بجنورد
1401/12/3
تونل بابا امان بجنورد -مشهد مقدس
220 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1517 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي خور
مجمع
اردکان کوتاه ۳۷۰
1401/12/10
اردکان-بید شهر. اوز. خور.
370 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1518 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مشيز بردسير
مجمع
مسابقه سرعت
1401/12/3
انار -بردسیر
160 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1519 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي زابل - (مجيد طالب نژاد)
مجمع
سومین مسابقه
1401/12/3
فریمان خراسان رضوی -زابل (سیستان)
570 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1520 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد بروجرد , درود و حومه
مجمع
کوتاه .قمرود
1401/12/6
قمرود -بروجرد
240 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1521 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي کبير کوه آبدانان
مجمع
کوتاه
1401/12/4
پاوه-آبدانان
250 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1523 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي غالب ( شوش دانيال )
مجمع
متوسط ارومیه
1401/12/9
ارومیه-شوش
655 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1524 )
باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت
مجمع
شرایط سخت کوهستانی
1401/12/5
سمیرم اصفهان-مرودشت
230 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1525 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي
مجمع
سرعت
1401/12/5
آبدانان-شهرستان باوی
240 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1527 )
باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه
مجمع
سراباغ
1401/12/6
سراب باغ-امیدیه
310 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1528 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند
مجمع
متوسط
1401/12/8
میان دوآب-گتوند
600 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1529 )
باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر
مجمع
متوسط بناب
1401/12/8
میان دو آب-شوشتر
650 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1530 )
باشگاه کبوتران مسافتي زريبار مريوان
مجمع
مسابقه تهران
1401/12/6
تهران-مریوان
450 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1531 )
باشگاه کبوتران مسافتي متحدين خرمشهر
مجمع
بازرگان به خرمشهر
1402/1/13
بازرگان-خرمشهر
1057 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1532 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي تبادکان مشهد
مجمع
مراوه ثپه جنگل گلستان مسابقه دوم
1401/12/10
مراوه تپه جنگل گلستان-مشهدمقدس
345 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1533 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان غرب
مجمع
کوتاه
1401/12/12
وارمین-کبودراهنگ-فامنین
260 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1534 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي بجنورد (خراسان شمالي)
مجمع
متوسط
1401/12/7
قائمشهر-بجنورد
400 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1536 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان رستم
مجمع
550کیلومتر هوایی
1401/12/9
بیشه دراز دهلران-شهرستان‌های ممسنی و رستم
550 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1537 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد تنگستان
مجمع
خسروی به اهرم
1401/12/9
مرزخسروی-اهرم
820 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1538 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه
مجمع
مسابقه دوم احمد اباد
1401/12/8
احمد اباد -تربت حیدریه و حومه
270 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1539 )
باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان جم
مجمع
بلند 940km هوایی
1401/12/9
سومار استان کرمانشاه -جم استان بوشهر
940 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1540 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم
مجمع
کوتاه
1401/12/9
دره لیک -قم
350 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1541 )
باشگاه کبوتران مسافتي قهرمانان کنگان
مجمع
بلند سومار_كرمانشاه
1401/12/9
سومار-بندركنگان
٩١٥ KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1542 )
باشگاهکبوتران مسافتي قهرمانان شهر دوراهک
مجمع
بلند سومار کرمانشاه
1401/12/9
سومار-دوراهک
900 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1543 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان شمال جم
مجمع
بلند سومار کرمانشاه
1401/12/9
سومار-جم
915 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1544 )
باشگاه کبوتران مسافتي قلعه لور
مجمع
سرعت اصلی
1401/12/8
روانسر-اندیمشک قلعه
300 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1545 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان ميبد يزد
مجمع
متوسط قم
1401/12/9
قم -میبد
420 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1546 )
باشگاه کبوتران مسابقه ايي بيشابور
مجمع
مسابقه اول
1401/12/9
خوزستان الهایی-فارس کازرون
370km KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1547 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه
مجمع
بانه
1401/12/9
بانه کردستان-ابوحمیظه خوزستان
550 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1548 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي پرواز خرم آباد
مجمع
دامغان 600هوایی
1401/12/9
دامغان -خرم آباد
600 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1549 )
باشگاه کبوتران مسافتي فاتحان آسمان فراشبند
مجمع
متوسط اهواز
1401/12/9
اهواز-فراشبند
420 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1550 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي يزد
مجمع
مسابقه اصلی
1401/12/10
استان قم -استان یزد ، میبد و زارچ
420 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1551 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شيران آز
مجمع
مسابقه کوتاه
1401/12/9
اهواز -خشت و کنارتخته
350 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1552 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان شاهين شهر
مجمع
کوتاه
1401/12/10
فرمهین مرکزی -شاهین شهر
300 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1553 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان کوير شهرستان خواف
مجمع
چمن بید
1401/12/9
چمن بید-خواف
457 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1554 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي طبس
مجمع
کوتاه 115 کیلومتر
1401/12/10
مسجد شکر(جاده یزد)-طبس
120 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1555 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهررضا
مجمع
مسافت کوتاه
1401/12/10
مومن آباد ازنا-شهرضا
300 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1556 )
باشگاه ستارگان مياندواب
مجمع
متوسط محمد آباد الیگودرز
1401/12/10
محمد آباد -میاندوآب
510 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1557 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مشيز بردسير
مجمع
مسابقه دوم
1401/12/10
مهریز -بردسیر
260 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1558 )
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد پلدختر
مجمع
مسافت متوسط
1401/12/10
شهر سقز-پلدختر
360 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1559 )
باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت
مجمع
شرایط سخت وکاملا کوهستانی
1401/12/11
شهرکرد-مرودشت
320 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1560 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد بروجرد , درود و حومه
مجمع
کوتاه ده نمک استان سمنان
1401/12/12
ده نمک -بروجرد
400 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1561 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان رضوي
مجمع
مسابقه فاروچ
1401/12/12
فاروچ -مشهد شهرک رضوی وحومه
180 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1562 )
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد سرايان
مجمع
متوسط
1401/12/11
زاهدان- گراغه-سرایان_ ایسک
430 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1563 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد
مجمع
مسابقه اول
1401/12/12
شهرک‌رضوی_مشهد-صالح اباد
140 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1564 )
باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان بردسير
مجمع
مسابقه سرعت
1401/12/11
مهریز -بردسیر
260 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1565 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي کبير کوه آبدانان
مجمع
کوتاه
1401/12/11
بانه-آبدانان
370 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1566 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي نرماشير
مجمع
علیا نایین
1401/12/14
نایین... -نرماشیر
700 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1567 )
باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق
مجمع
670 نایین
1401/12/13
نایین -بم و حومه
670 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1568 )
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي شهرستان کرمان
مجمع
اول
1401/12/12
انار-کرمان
210 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1569 )
باشگاه کبوتران مسافتي هما (عنبر آباد)
مجمع
بلند
1401/12/13
اصفهان میمه-جیرفت عنبراباد
830 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1570 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي رودبار جنوب
مجمع
متوسط
1401/12/14
مروست -رودبار جنوب
500 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1571 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان گچساران
مجمع
نهایی
1401/12/14
صالح اباد ایلام-گچساران
570 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1573 )
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد ستارگان بندر ماهشهر و حومه
مجمع
پاوه
1401/12/20
پاوه-بندر ماهشهر و حومه
580 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1577 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد
مجمع
مسابقه دوم
1401/12/16
رضااباد -قوچان-صالح اباد_استان‌خراسان‌رض
250 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1579 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند
مجمع
اسفندیار طبس
1401/12/15
اسفندیار-بیرجند
160 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1580 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي طبس
مجمع
دومین مسابقه 185کیلومتر
1401/12/15
ساغند-طبس
185 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1581 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي غالب ( شوش دانيال )
مجمع
بلند بازرگان
1402/1/15
آواجیق-شوش
870 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1583 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي تبادکان مشهد
مجمع
استان گلستان مسابقه آخر شهرگرگان
1401/12/21
گلستان شهر آق قلا گرگان -مشهد مقدس
460 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1585 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم
مجمع
همدلی و اتحاد
1401/12/20
تبریز -قم
560 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1586 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز
مجمع
مسابقه سرعت2
1401/12/20
جوانرود-اهواز
450 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1587 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده
مجمع
پاوه وسط
1401/12/20
پاوه کرمانشاه-چوئبده اروندکنار
600 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1588 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز
مجمع
متوسط
1401/12/20
بانه-اهواز
600 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1591 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک
مجمع
متوسط
1401/12/20
ارومیه-اندیمشک
620 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1592 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان شاهين شهر
مجمع
شاهین شهر به خوش مقام
1401/12/20
خوش مقام-شاهین شهر
530 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1593 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر
مجمع
اصلی
1401/12/20
عجب شیر-شوشتر
670 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1594 )
باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه
مجمع
ماهیدشت تا امیدیه
1401/12/20
ماهیدشت-امیدیه
470 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1595 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرکزي شادگان
مجمع
مسافتمتوسط
1401/12/20
پاوه-شادگان
530 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1596 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان
مجمع
امان اباد
1401/12/20
امان آباد اراک-اصفهان
220 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1597 )
باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان
مجمع
امان آباد
1401/12/20
امان آباد اراک-اصفهان
220 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1598 )
باشگاه کبوتران مسافتي هرسين
مجمع
کوتاه
1401/12/20
ساوه-هرسین -کرمانشاه
270 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1599 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شاهرود
مجمع
مسابقه اول
1401/12/20
ايوانکي-شاهرود
300 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1600 )
باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان خفر ( مرکزي)
مجمع
مجمع بین مرودشت شیراز وخفر
1401/12/20
میاندشت-مرودشت شیراز وخفر
550 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1602 )
باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت
مجمع
مجمع مرودشت شیرازخفر
1401/12/20
میاندشت-مرودشت شیراز خفر
450تا550 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1603 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه
مجمع
آخرین مسابقه حدفاصل دامغان به طرود
1401/12/21
ارتفاعات طرود-تربت حیدریه و حومه
465 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1604 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي کبير کوه آبدانان
مجمع
متوسط
1401/12/20
ارومیه-آبدانان
550 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1605 )
باشگاه کبوتران مسافتي قلعه لور
مجمع
متوسط
1401/12/20
سردشت-اندیمشک قلعه
500 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1606 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان رضوي
مجمع
مراوه تپه جنگل گلستان مسابقه دوم اصلی
1401/12/23
مراوه تپه جنگل گلستان-مشهد شهرک رضوی وحومه
350 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1608 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي
مجمع
مسافت کوتاه
1401/12/20
ماهیدشت کرمانشاه-شهرستان باوی
370 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1609 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس خرم آباد
مجمع
بلند
1401/12/21
شاهرود-خرم اباد
700 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1610 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد
مجمع
سرعت
1401/12/21
کارخانه سیمان بجنورد -مشهد
۲۱۰ KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1611 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد
مجمع
مسابقه سوم
1401/12/21
اق‌قلا گرگان-صالح اباد استان خراسان رض
650 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1612 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي جاجرم
مجمع
اولین
1401/12/21
گرگان -جاجرم
170 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1613 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد بروجرد , درود و حومه
مجمع
متوسط شاهرود
1401/12/27
شاهرود -بروجرد .دورود
610 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1614 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ( دلند گلستان )
مجمع
متوسط
1401/12/22
رشت بندر انزلی-دلند
500 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1615 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي بجنورد (خراسان شمالي)
مجمع
متوسط
1401/12/21
لنگرود-بجنورد
620 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1617 )
باشگاه کبوتران مسابقه ايي اتحاد زرند کرمان
مجمع
اول
1401/12/21
خرانق یزد-زرند
270 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1618 )
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي شهرستان کرمان
مجمع
متوسط
1401/12/21
بنادکوه-کرمان
330 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1619 )
باشگاه ستارگان مياندواب
مجمع
بلند ،سمیرم
1401/12/21
سمیرم-میاندوآب
810 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1620 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان غرب
مجمع
متوسط
1401/12/22
سمنان-کبودراهنگ-فامنین وحومه
420 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1621 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين
مجمع
متوسط
1401/12/23
طاق-جوین
۲۷۳ KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1622 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد
مجمع
تونل بابا امان
1401/12/23
حصارگرمخان بجنورد -مشهد مقدس
260 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1623 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان رستم
مجمع
750 کیلومتر هوایی
1401/12/26
مرز خسروی-شهرستان‌های ممسنی و رستم
750 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1624 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهريار (آذربايجان)
مجمع
کوتاه شاهین دژ
1401/12/27
ایلخچی (روستای خاصبان) -شاهین دژ
140 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1625 )
باشگاه کبوتران مسافتي هرسين
مجمع
خدای رنگین کمان
1401/12/27
حدفاصل گرمسارسمنان-هرسین_کرمانشاه
480 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1626 )
باشگاه کبوتران مسابقه ايي بيشابور
مجمع
مجمع غرب فارس
1401/12/26
ایلام آبدانان-فارس کازرون
550 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1627 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شيران آز
مجمع
مجمع غرب فارس
1401/12/26
استان ایلام ، آبدانان -فارس ، خشت و کنارتخته
550 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1628 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم
مجمع
کوتاه
1401/12/25
الیگودرز-سمیرم
300 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1629 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي خور
مجمع
متوسط
1401/12/27
فارسان چهارمهال بختیاری-خور. اوز. بید. شهر
630 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1630 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي انابد
مجمع
کوتاه سرعت
1401/12/28
ارتفاعات طرود.استان سمنان-انابد.وحومه بردسکن
250 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1631 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش
مجمع
اصلی
1401/12/27
تاکستان-تالش وحومه(چوبر)
250 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1632 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مشيز بردسير
مجمع
متوسط
1401/12/26
نایین -بردسیر
450 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1633 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي طبس
مجمع
سومین مسابقه250 کیلومتر
1401/12/26
خرانق-طبس
250 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1635 )
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد پلدختر
مجمع
دومین مسابقه
1401/12/27
ارومیه -پلدختر
540 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1636 )
باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه
مجمع
مسابقه سرعت اول
1401/12/27
بابارشانی بیجار-میاندواب
210 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1637 )
باشگاه اتحاد شرق اصفهان
مجمع
اصلی
1401/12/27
خنداب-اصفهان
300 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1638 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ
مجمع
کوتاه
1401/12/27
کبودر آهنگ- اردبیل آقبلاغ
330 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1639 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شاهرود
مجمع
اصلی
1401/12/27
ساوه-شاهرود
450 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1640 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند
مجمع
رباط کلمرد بیرجند
1401/12/27
رباط کلمرد-بیرجند
285 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1641 )
باشگاه ستارگان استان اصفهان
مجمع
کوتاه
1401/12/27
توره-اصفهان
280 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1642 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
400کیلومتر چشمه شور قم
1401/12/27
چشمه شور-کرمانشاه
400 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1643 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان
مجمع
اصلی
1401/12/27
ملایر-اصفهان
300 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1644 )
باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان
مجمع
کمیجان ۳۰۰
1401/12/27
کمیجان-اصفهان
300 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1645 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي سيرجان
مجمع
۳۲۰
1401/12/27
آباده شیراز-سیرجان
320 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1646 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان ميبد يزد
مجمع
متوسط قزوین
1401/12/28
قزوین-میبدیزد
600 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1648 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس
مجمع
اشخانه اصلی
1401/12/28
آشخانه -مشهد مقدس
300 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1649 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي جاجرم
مجمع
دومین
1401/12/28
ساری-جاجرم
300 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1650 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي طبس
مجمع
رکوردگیری سال ۱۴۰۱
1401/12/28
یزد-طبس 285 کیلومتر
285 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1651 )
باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان
مجمع
کبودرآهنگ ۳۵۰
1402/1/9
کبودرآهنگ -اصفهان
350 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1653 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد تنگستان
مجمع
ارومیه به اهرم
1402/1/3
ارومیه-اهرم
1050 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1654 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند
مجمع
مسافت بلند
1402/1/3
ارمنستان-گتوند
900 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1655 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ
مجمع
متوسط
1402/1/4
ملایر-اردبیل آقبلاغ
440 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1656 )
باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه
مجمع
سرعت
1402/1/4
کمیجان(اراک)-کرمانشاه
230 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1657 )
باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه
مجمع
بلند
1402/1/4
میاندوآب -امیدیه
770 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1658 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان رضوي
مجمع
۵۲۰هوایی گرگان
1402/1/4
گرگان شهرکردکوی-مشهد مقدس شهرک رضوی
520 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1659 )
باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق
مجمع
ماراتن 950
1402/1/4
قنوات قم -بم و حومه
950 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1660 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان غرب
مجمع
اصلی
1402/1/4
میامی-کبودراهنگ-فامنین-حومه
650 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1662 )
باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه
مجمع
مسابقه سرعت
1402/1/4
علی صدر همدان -میاندواب
270 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1663 )
باشگاه کبوتران مسافتي زريبار مريوان
مجمع
مسابقه سمنان
1402/1/4
سمنان-مریوان
400 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1664 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش
مجمع
اصلی
1402/1/4
ساوه-تالش (حومه)چوبر
360 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1665 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد
مجمع
سرعت
1402/1/4
گرماب استان گلستان-مشهد مقدس
320 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1666 )
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي شهرستان کرمان
مجمع
دوم
1402/1/4
نیستانک-کرمان
520 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1667 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه )
مجمع
اصلی
1402/1/4
ستارگان مرند وحومه-زنجان
300 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1668 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين
مجمع
متوسط
1402/1/5
گردنه اهوان-شهرستان جوین
350 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1672 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند
مجمع
رکوردگیری از چوپانان اصفهان
1402/1/5
چوپانان اصفهان-بیرجند
500 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1673 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد
مجمع
گرماب اصلی
1402/1/5
گرماب استان گلستان-مشهد مقدس
360 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1674 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس
مجمع
اصلی
1402/1/6
دشت استان گلستان-مشهد مقدس
350 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1675 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز
مجمع
ماراتن بازرگان
1402/1/15
بازرگان _آواجیق -اهواز
980 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1679 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهريار (آذربايجان)
مجمع
بیجار _سرعت
1402/1/8
بیجار -ایلخچی (روستای خاصبان)
250000 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1681 )
باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت
مجمع
مجمع بین مرودشت وخفر
1402/1/9
بیجار-مرودشت وشیرازوخفر
850تا950 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1682 )
باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان خفر ( مرکزي)
مجمع
بلند
1402/1/9
بیجار -مرودشت وشیراز وخفر
840تا930 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1683 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين
مجمع
رکوردگیری
1402/1/14
بیست کیلومتری جواد آباد ق-شهرستان جوین
520 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1684 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي سيرجان
مجمع
۴۰۰
1402/1/9
رامشه-سیرجان
400 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1685 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم
مجمع
بیک کندی بعد از آواجیق به قم
1402/1/9
چالدران آواجیق -قم
800 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1686 )
باشگاه کبوتران مسافتي گنج نامه همدان‌
مجمع
مسابقه سرعت مائین بلاغ
1402/1/9
تکاب مائین بلاغ-همدان و حومه
240 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1688 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم
مجمع
متوسط
1402/1/9
گل تپه-سمیرم
500 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1689 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شاهرود
مجمع
مسافت متوسط
1402/1/9
لالجین همدان-شاهرود
620 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1690 )
باشگاه ستارگان استان اصفهان
مجمع
متوسط
1402/1/9
صالح ابادهمدان-اصفهان
400 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1691 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز
مجمع
بانه(متوسط رو به بلند)
1402/1/14
بانه-اهواز
600 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1692 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان
مجمع
کبودرآهنگ
1402/1/9
کبودرآهنگ -اصفهان
350 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1693 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ايور
مجمع
مسابقه اول
1402/1/9
گردنه اهوان-ایور
270 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1694 )
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد ستارگان بندر ماهشهر و حومه
مجمع
بازرگان آذربایجان غربی
1402/1/15
بازرگان-بندرماهشهر وحومه
1060 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1695 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند
مجمع
انارک اصفهان
1402/1/10
انارک اصفهان-بیرجند
520 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1696 )
باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان
مجمع
مسابقه سرعت
1402/1/10
دلبران -ملکان
280 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1697 )
باشگاه كبوتران مسافتى بنك
مجمع
ماراتن
1402/1/13
آواجیق -شهرستان بنک
1470 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1699 )
باشگاه اتحاد شرق اصفهان
مجمع
متوسط
1402/1/12
گل تپه-اصفهان
450 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1700 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده
مجمع
بازرگان فوق بلند
1402/1/15
بازرگان شوط-چوئبده اروندکنار
1080 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1701 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر
مجمع
بلند
1402/1/14
مرز ارمنستان-شوشتر صالحشهر سرداران
960 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1703 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي کبير کوه آبدانان
مجمع
پایانی
1402/1/13
بازرگان-آبدانان
750-790 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1704 )
باشگاه کبوتران مسابقه ايي مرزنشينان اروندرود
مجمع
بازرگان فوق بلند
1402/1/15
بازرگان-منیوحی
1080 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1705 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شهريار (آذربايجان)
مجمع
همدان به شهر ایلخچی (روستای خاصبان)
1402/1/15
همدان -ایلخچی (روستای خاصبان)
400 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1706 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه
مجمع
مسابقه اصلی بازرگان اواجیق
1402/1/13
آذربایجان شرقی بازرگان-خوزستان ابوحمیظه
945 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1707 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي
مجمع
مسافت متوسط
1402/1/14
بانه-شهرستان باوی
600 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1708 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه
مجمع
سرعت (بیجار ) 1402
1402/1/14
(بابارشانی) بیجار-مراغه
240 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1709 )
باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه
مجمع
آواجیق تا امیدیه
1402/1/15
آواجیق-امیدیه
1075 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1710 )
باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه
مجمع
کوتاه
1402/1/14
دورود-میاندواب
450 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1711 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک
مجمع
بلند
1402/1/15
آواجیق..بازرگان-اندیمشک
840 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1712 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه
مجمع
کوتاه
1402/1/14
نرسیده به شهر بوکان-ارومیه
155 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1713 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد
مجمع
متوسط
1402/1/15
استان گلستان شهر خان ببین-مشهد
420 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1714 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش
مجمع
اصلی
1402/1/14
گلپایگان-تالش و(چوبر)
۴۹۵ KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1715 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
گردنه آهوان
1402/1/16
سمنان-کرمانشاه
630 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1716 )
باشگاه کبوتران مسافتي قلعه لور
مجمع
قهرمان کندی(بازرگان)
1402/1/15
بازرگان-اندیمشک قلعه
840 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1717 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ
مجمع
مسافت بلند
1402/1/16
شهرکرد-اردبیل آقبلاغ
700 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1718 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرکزي شادگان
مجمع
نهائی مرز ترکیه(بازرگان)
1402/1/15
بازرگان-شادگان
1050 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1719 )
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد پلدختر
مجمع
سومین مسابقه
1402/1/15
بازرگان-پلدختر
750 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1720 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ( دلند گلستان )
مجمع
بلند
1402/1/15
تبریز-شهر دلند
800 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1721 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل
مجمع
مسابقه کوتاه سرعتی
1402/1/15
کبودر آهنگ -اردبیل
330 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1722 )
باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه
مجمع
100 هوایی حدفاصل نهاوند
1402/1/15
فیروزان-کرمانشاه
100 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1723 )
باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان
مجمع
کامشگران
1402/1/15
کامشگران کردستان-اصفهان
470 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1724 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير
مجمع
بیجار(سرعت)
1402/1/15
بیجار-بناب و عجبشیر
220 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1725 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان
مجمع
قهورد
1402/1/15
کامشگران-اصفهان
470 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1726 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه )
مجمع
اصلی
1402/1/15
سراه تاکستان-مرند
450 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1727 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس
مجمع
متوسط
1402/1/16
استان گلستان شهر خان ببین-مشهد مقدس
420 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1728 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز
مجمع
متوسط کوهستانی
1402/1/16
دوراهی کلاله-درگز
320 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1729 )
باشگاه کبوتران مسافتي متحدين محمديار (نقده)
مجمع
مسابقه سرعت
1402/1/31
استان زنجان روستای دادلو-آ ذربایجانغربی محمدیار
210 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1730 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه
مجمع
صاحب
1402/1/18
خروجی شهر سقز گردنه صاحب-ارومیه
215 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1731 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد
مجمع
اصلی
1402/1/16
مرز ترکمنستان اینچه برون-مشهد
470 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1732 )
باشگاه ستارگان استان اصفهان
مجمع
اصلی
1402/1/17
خوش مقام بیجار-اصفهان
460 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1733 )
باشگاه کبوتران مسابقه ايي بيشابور
مجمع
نهایی
1402/1/19
کرمانشاه مرز خسروی-فارس کازرون
800 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1734 )
باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان
مجمع
کوتاه
1402/1/18
جوکار همدان-ملکان
380 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1735 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد بروجرد , درود و حومه
مجمع
بلند اسفراین
1402/1/21
اسفراین -بروجرد. دورود
860 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1737 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ايور
مجمع
اصلی
1402/1/18
لاسجرد-ایور
335 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1738 )
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد سرايان
مجمع
آزمایشی
1402/1/19
شوسف_نهبندان-سرایان_آیسک
270 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1739 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه
مجمع
پیش مسابقه
1402/1/20
میانه-ارومیه
220 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1740 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز
مجمع
کوتاه سرعت
1402/1/20
شاهیندژ-تبریز
135 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1741 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل
مجمع
سرعت ۳۵۰
1402/1/26
کبودر اهنگ‌-اردبیل
350 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1742 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
سرعت 150اول
1402/1/21
چشمه پهن-کرمانشاه
150 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1743 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس خرم آباد
مجمع
ماراتون
1402/1/21
نیشابور-خرم اباد
1014 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1744 )
باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه
مجمع
حدفاصل قم و ساوه ۳۳۰ کیلومتر
1402/1/21
حدفاصل قم و ساوه-کرمانشاه
330 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1745 )
باشگاه کبوتران مسافتي گنج نامه همدان‌
مجمع
ارومیه
1402/1/21
رشکان ارومیه-همدان و حومه
400 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1746 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير
مجمع
گل تپه همدان
1402/1/21
گل تپه همدان-بناب و عجبشیر
320 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1747 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه
مجمع
کوتاه ( همدان ) 1402
1402/1/21
همدان ( سوباشی )-مراغه و حومه
310 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1748 )
باشگاه اتحاد شرق اصفهان
مجمع
متوسط
1402/1/21
شاهین دژ-اصفهان
600 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1749 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز
مجمع
بازرگان(ماراتون)
1402/1/27
مرز بازرگان-اهواز
960 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1750 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)
مجمع
اصلی
1402/1/26
کبودرآهنگ-استان اردبیل
350 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1751 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش
مجمع
اصلی سرعتی. (700)
1402/1/29
استان اصفهان شهر حسن آباد-تالش وحومه
700 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1752 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز
مجمع
متوسط قدرتی1402
1402/1/26
بندرگز -درگز
470 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1753 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز
مجمع
مسابقه کوتاه سرعت
1402/1/25
قره اغاج روستای مریم-تبریز
150 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1754 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک
مجمع
رکوردگیری
1402/1/26
بازرگان-اندیمشک
850 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1755 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم
مجمع
شرایت سخت کوهستانی
1402/1/26
بازرگان میاندواب-سمیرم اصفهان
800 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1757 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شاهرود
مجمع
مسابقه اخر
1402/1/26
اسلام اباد غرب کرمانشاه-شاهرود
810 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1758 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي
مجمع
مسافت بلند
1402/1/27
بازرگان-شهرستان باوی
980 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1759 )
باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان
مجمع
سقز
1402/1/26
سقز -اصفهان
650 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1760 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز
مجمع
کوتاه
1402/1/26
گل تپه از توابع همدان-الیگودرز لرستان
250 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1761 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه
مجمع
سرعت
1402/1/26
زنجان-ارومیه
320 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1762 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل
مجمع
اصلی
1402/1/26
ملایر-اردبیل
440 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1763 )
باشگاه کبوتران مسافتي زريبار مريوان
مجمع
سومین مسابقه
1402/1/27
ترود استان سمنان-مریوان
800 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1764 )
باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد مريوان
مجمع
ماراتون کردستان
1402/1/27
سبزوار-مریوان
1015 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1765 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان
مجمع
سقز
1402/1/26
بوکان-اصفهان
630 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1766 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه
مجمع
سنندج
1402/1/26
سنندج-ارومیه
300 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1768 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان غرب
مجمع
اصلی بلند
1402/1/26
فریمان (فرهاد گرد)-کبودر آهنگ فامنین و حومه
1000 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1769 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرکزي شادگان
مجمع
رکوردگیری بازرگان
1402/1/27
بازرگان-شادگان
1050 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1770 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز
مجمع
کوتاه
1402/1/27
خوشمقام از توابع بیجار-تبریز
230 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1771 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ايور
مجمع
متوسط
1402/1/27
پاکدشت تهران-شهر ایور
440 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1773 )
باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه
مجمع
اصلی
1402/1/29
شهرکرد-میاندواب
650 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1775 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
سرعت کوتاه
1402/1/28
عبدالرحیم-کرمانشاه
180 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1776 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه
مجمع
ملایر ( 1402 )
1402/1/29
ملایر ( افسریه )-مراغه و حومه
410 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1777 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير
مجمع
جوکار همدان
1402/1/29
جوکار همدان-بناب و عجبشیر
420 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1778 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه )
مجمع
اصلی
1402/1/29
جعفریه قم-مرند
600 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1779 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد
مجمع
700 کیلومتر
1402/1/30
چالوس-مشهد مقدس
700 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1780 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس
مجمع
اصلی
1402/1/30
چالوس-مشهد مقدس
700 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1781 )
باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر
مجمع
اصلی
1402/2/2
چپ چپ-اهر _کلیبر
180 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1782 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
جاجرم 910هوایی
1402/1/30
جاجرم-کرمانشاه
910 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1783 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل
مجمع
۵۰۰ هوایی
1402/2/2
الیگودرز-اردبیل
500 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1784 )
باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي
مجمع
سرعت_ میاندوآب
1402/1/31
میاندوآب-خوی و حومه
210 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1785 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز
مجمع
تکاب ( خوش مقام )
1402/1/30
تکاب-تبریز
230 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1786 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)
مجمع
اصلی (500)
1402/2/2
الیگودرز-استان اردبیل
500 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1787 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه
مجمع
متوسط
1402/2/5
سه راهی تا‌کستان-ارومیه
430 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1788 )
باشگاه اتحاد شرق اصفهان
مجمع
بلند
1402/2/7
آذر بایجان شرقی صوفیان-اصفهان
820 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1789 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز
مجمع
اصلی
1402/2/3
کیتو-تبریز
350 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1790 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي ( اتحاد ايذه )
مجمع
مسابقه ۶۰۰ کیلومتر
1402/2/4
مس سرچشمه استان کرمان-ایذه استان خوزستان
600 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1791 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
سرعت ،200کمیجان
1402/2/4
کمیجان-کرمانشاه
200 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1792 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز
مجمع
مسابقه سرعت
1402/2/6
کند بلاغی همدان-تبریز
350 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1793 )
باشگاه ستارگان استان اصفهان
مجمع
بلند
1402/2/7
اذربایجان شرقی صوفیان-اصفهان
820 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1794 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه
مجمع
۳۱۰
1402/2/6
نرسیده به سنندج-ارومیه
308 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1795 )
باشگاه کبوتران مسافتي متحدين محمديار (نقده)
مجمع
300 زنجان
1402/2/16
یوسف آ باد زنجان-محمدیار (نقده)
300 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1796 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه
مجمع
متوسط
1402/2/7
سه راهی تاکستان-ارومیه
430 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1797 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان آذربايجان کلانشهر تبريز
مجمع
سرعت
1402/2/7
توابع زنجان-تبریز
210 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1798 )
باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي
مجمع
سرعت _تکاب
1402/2/8
تکاب-خوی و حومه
320 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1799 )
باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر
مجمع
کوتاه
1402/2/9
زرین آباد زنجان -اهر وکلیبر
250 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1800 )
باشگاه کبوتران مسافتي گنج نامه همدان‌
مجمع
بازرگان_شوط
1402/2/7
شهر مرزی شوط-همدان
600 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1801 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل
مجمع
۷۰۰ کیلو متر هوایی
1402/2/15
شهر کرد -اردبیل
700 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1802 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز
مجمع
متوسط
1402/2/8
میاندوآب -الیگودرز لرستان
500 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1803 )
باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه
مجمع
گردنه آهوان620هوایی
1402/2/8
گردنه آهوان ،سمنان-کرمانشاه
620 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1804 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل
مجمع
متوسط
1402/2/9
بوئین میاندشت-اردبیل
600 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1805 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان آذربايجان کلانشهر تبريز
مجمع
سرعت
1402/2/15
ابهر _رازمجین-تبریز
340 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1806 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير
مجمع
الیگودرز
1402/2/11
ازنا الیگودرز-بناب و عجبشیر
550 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1807 )
باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان
مجمع
الیگودرز
1402/2/11
ازنا الیگودرز-ملکان
530 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1808 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه
مجمع
الیگودرز ( 1402 )
1402/2/11
ازنا الیگودرز-مراغه و حومه
540 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1809 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
سرعت،تلخاب
1402/2/14
تلخاب۵آ؟-کرمانشاه
250 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1810 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز
مجمع
اصلی
1402/2/13
جوکار-تبریز
450 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1811 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز
مجمع
چهارمین
1402/2/14
ملایر-تبریز
470 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1812 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)
مجمع
🕊اصلی سرعتی مسافتی (۷۰۰)هوای🕊
1402/2/15
شهرکرد اصفهان🌷-استان(🕊 اردبیل🕊)
❤❤(700)❤❤ KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1813 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان
مجمع
بلند
1402/2/15
اواجیق-اصفعان
1020 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1814 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز
مجمع
متوسط استقامتی 402
1402/2/16
فریدونکنار -درگز
590 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1815 )
باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر
مجمع
کوتاه توزلو_همدان
1402/2/16
توزلو _همدان -اهر_کلیبر
350 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1816 )
باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي
مجمع
کوتاه_ بابا رشانی
1402/2/17
بابارشانی کردستان-خوی و حومه
410 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1817 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه
مجمع
همدان
1402/2/15
کوهین-ارومیه
430 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1818 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه
مجمع
اصلی
1402/2/16
چرم شهر-ارومیه
620 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1819 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
330حدفاصل قم و ساوه
1402/2/22
انجیل آوند،ساوه-کرمانشاه
330 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1820 )
باشگاه کبوتران مسافتي متحدين محمديار (نقده)
مجمع
386تاکستان
1402/2/27
تاکستان-آ ذربایجانغربی محمدیار
386 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1821 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير
مجمع
مجمع شهرکرد به آذربایجان
1402/2/26
شهرکرد-بناب و عجبشیر
750 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1822 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه
مجمع
مجمع شهرکرد به آذربایجان
1402/2/26
شهرکرد-مراغه
740 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1823 )
باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان
مجمع
مجمع شهرکرد به آذربایجان
1402/2/26
شهرکرد-ملکان
720 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1824 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه
مجمع
متوسط
1402/2/26
جاورسیان اراک-ارومیه
550 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1825 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز
مجمع
600
1402/2/26
الیگودرز-تبریز
610کیلومتر KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1826 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل
مجمع
مسافت بلند
1402/2/27
سمیرم-اردبیل
850 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1828 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان آذربايجان کلانشهر تبريز
مجمع
مسیر مرگ
1402/2/26
ساوه-تبریز
470 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1829 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز
مجمع
اصلی
1402/2/27
الیگودرز. لرستان-تبریز
600 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1831 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز
مجمع
بلند
1402/2/28
بازرگان-الیگودرز
820 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1832 )
باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه
مجمع
مسابقه ماراتون
1402/2/29
مرودشت شیراز-میاندواب
1020 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1833 )
باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي
مجمع
متوسط _ زنگنه ملایر
1402/2/29
زنگنه ملایر-خوی و حومه
610 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1834 )
باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر
مجمع
شهید عباسعلی قلی زاده
1402/3/1
سردار آباد اراک-اهر_کلیبر
500 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1835 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه
مجمع
مسافت بلند
1402/03/04
شاهرود-ارومیه
950 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1836 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان آذربايجان کلانشهر تبريز
مجمع
خط شکنان آذربایجان
1402/3/7
میش مست _ قم-تبریز
600 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1837 )
باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل
مجمع
مسابقه جوجه
1402/8/1
زرزر -اردبیل
220 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1841 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل)
مجمع
اصلی (سرعتی)220هوای جوجه های باشگاه
1402/08/15
سلطانیه -استان اردبیل
220 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1843 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ
مجمع
کوتاه سرعتی
1402/8/18
زرزر-اردبیل آقبلاغ
220 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1846 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ
مجمع
کوتاه سرعتی
1402/8/23
زرین رود-اردبیل آقبلاغ
280 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1849 )
باشگاه کبوتران مسافتي فاتحان آذربايجان شرقي
مجمع
کوتاه سرعت
1402/8/22
اخوله-بارانلو
2 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1850 )

در حال مشاهده: 72

طراح شده توسط شرکت پارس اسپاد زاگرس