اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
سیستم ترکیب و مقایسه مسابقات
اتحادیه کبوتران مسابقه ای ایران
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
آزمایشی
1401/6/26
سر کوره-کرمانشاه
5 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1262 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
آزمایشی ساعت پیوایس
1401/6/26
سرکوچه-خونه
2 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1263 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
آزمایش پیوایس
1401/6/26
سرخیابان-خونه
2 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1264 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
تست پیوایس و سامانه
1401/6/27
بیستون-کرمانشاه
20 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1265 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
ساعت و سامانه
1401/6/27
بیستون-کرمانشاه
10 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1267 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز
مجمع
کوتاه
1401/6/27
ازمایش-دوره بام
10 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1268 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
ساعت و سامانه
1401/6/28
پایانه-کرمانشاه
2 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1269 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
آزمایشی
1401/6/28
همدان-کرمانشاه
120 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1270 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز
مجمع
کوتاه
1401/6/28
ازمایشی-تست
10 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1271 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
آزمایشی
1401/6/29
پابانه-کرمانشاه
30 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1272 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
آزمایشی
1401/6/29
پایانه-کرمانشاه
4 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1273 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
آزمایشی
1401/6/29
بیستون-کرمانشاه
5 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1274 )
باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه
مجمع
آزمایشی
1401/6/30
آزمایشی-آزمایشی
5 KM
( پایان یافته ) کد مسابقه : ( 1275 )

در حال مشاهده: 65