اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
(( لیست مسابقات گروهی ))
مجمع آذربایجان شرقی .شوراکند اذربایجان.عینالی تبریز.اتحاد شه

باشگاه کبوتران مسابقه اي شورا کند آذربايجان

تعداد باشگاه : 3

( شروع نشده )

نمایش
رکوردگیری مجمع غرب و شمال‌غرب ایران

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد مريوان

تعداد باشگاه : 2

( شروع نشده )

نمایش
مجمع نهائی بازرگان

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز

تعداد باشگاه : 2

( شروع نشده )

نمایش
مجمع باشگاه های مشهد مقدس

باشگاه کبوتران مسابقه اي تبادکان مشهد

تعداد باشگاه : 3

( پایان یافته )

نمایش
مجمع مسابقه بلندشیروان خراسان شمالی شهرستان خرم آباد

باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس خرم آباد

تعداد باشگاه : 3

( پایان یافته )

نمایش
مجمع شرق اهواز .. مسابقه بانه

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع مرزارمنستان به شوشتر و گتوند

باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع بزرگ خوزستان(خرمشهر_چوئبده و منیوحی _شادگان)

باشگاه کبوتران مسافتي متحدين خرمشهر

تعداد باشگاه : 3

( پایان یافته )

نمایش
مجمع مسابقه بلند شاهرود باشگاه های شهرستان خرم آباد

باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس خرم آباد

تعداد باشگاه : 4

( پایان یافته )

نمایش
مجمع مریوان

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز

تعداد باشگاه : 0

( پایان یافته )

نمایش
مجمع مسابقه متوسط گرمسار باشگاه های شهرستان خرم آباد

باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس خرم آباد

تعداد باشگاه : 4

( پایان یافته )

نمایش
مجمع سنندج بین باشگاه پرپرواز شوشتر وستارگان گتوند

باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع شرق خوزستان

باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع جنوب غرب خوزستان (امیدیه-مشراگه)

باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد مشراگه

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
اتحاد بنک و کنگان ماراتن

باشگاه كبوتران مسافتى بنك

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع مسابقه کوتاه قم باشگاه های شهرستان خرم آباد

باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس خرم آباد

تعداد باشگاه : 4

( پایان یافته )

نمایش
مجمع مسابقه سرعت گندم زار باشگاه های شهرستان خرم آباد

باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس خرم آباد

تعداد باشگاه : 4

( پایان یافته )

نمایش
اتحاد کنگان و بنک

باشگاه كبوتران مسافتى بنك

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
اتحاد کنگان و بنک

باشگاه كبوتران مسافتى بنك

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
اتحاد بنک و کنگان

باشگاه كبوتران مسافتى بنك

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
اتحاد جنوب ٣

باشگاه كبوتران مسافتى بنك

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع دوم از شهرکرد به جنوب آذربایجان 750 ک.م هوایی( 1402)

باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير

تعداد باشگاه : 3

( پایان یافته )

نمایش
مجمع جنوب آذربایجان 550km

باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير

تعداد باشگاه : 3

( پایان یافته )

نمایش
مجمع باشگاه های اردبیل ۷۰۰ کیلومتر هوایی فرهنگی .ساوالان

باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع بین باشگاه ستارگان مشهد و باشگاه مشهد مقدس

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع820کیلومترهوایی باشگاه اتحادشرق و باشگاه ستارگان اصفهان

باشگاه اتحاد شرق اصفهان

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع باشگاه های استان اردبیل. متحدان فرهنگی ورزشی و ساوالان

باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل

تعداد باشگاه : 0

( پایان یافته )

نمایش
مجمع باشگاه اسپادانا و صفاهان استان اصفهان N5

باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع باشگاه اسپادانا و صفاهان استان اصفهان N4

باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع باشگاه اسپادانا و صفاهان استان اصفهان _ 3

باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع باشگاه اسپادانا و صفاهان استان اصفهان

باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان

تعداد باشگاه : 0

( پایان یافته )

نمایش
مجمع غرب فارس

باشگاه کبوتران مسابقه ايي بيشابور

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مسابقه مجمع بین دوباشگاه مرودشت وخفر ازاستان فارس

باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع باشگاه اسپادانا و صفاهان استان اصفهان

باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان

تعداد باشگاه : 0

( پایان یافته )

نمایش
مجمع جنوب استان بوشهر.باشگاه کنگان،باشگاه دوراهک،جم،شمال جم

باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان جم

تعداد باشگاه : 4

( پایان یافته )

نمایش
مجمع بین باشگاه ستارگان گتوند و پر پرواز شوشتر

باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع بین شوشتر و گتوند

باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
پیش مسابقه اتحاد باشگاه های لیدوما و رستم و پل فهلیان

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان رستم

تعداد باشگاه : 3

( پایان یافته )

نمایش
باشگاهای متحدان و غرب کرمانشاه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

تعداد باشگاه : 1

( شروع نشده )

نمایش
اتحاد

باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان

تعداد باشگاه : 2

( شروع نشده )

نمایش

در حال مشاهده: 83

طراحی شده توسط شرکت پارس اسپاد زاگرس