اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
(( لیست مسابقات گروهی ))
مجمع دوم از شهرکرد به جنوب آذربایجان 750 ک.م هوایی( 1402)

باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير

تعداد باشگاه : 3

( پایان یافته )

نمایش
مجمع جنوب آذربایجان 550km

باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير

تعداد باشگاه : 3

( پایان یافته )

نمایش
مجمع باشگاه های اردبیل ۷۰۰ کیلومتر هوایی فرهنگی .ساوالان

باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع بین باشگاه ستارگان مشهد و باشگاه مشهد مقدس

باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع820کیلومترهوایی باشگاه اتحادشرق و باشگاه ستارگان اصفهان

باشگاه اتحاد شرق اصفهان

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع باشگاه های استان اردبیل. متحدان فرهنگی ورزشی و ساوالان

باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل

تعداد باشگاه : 0

( پایان یافته )

نمایش
مجمع باشگاه اسپادانا و صفاهان استان اصفهان N5

باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع باشگاه اسپادانا و صفاهان استان اصفهان N4

باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع باشگاه اسپادانا و صفاهان استان اصفهان _ 3

باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع باشگاه اسپادانا و صفاهان استان اصفهان

باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان

تعداد باشگاه : 0

( پایان یافته )

نمایش
مجمع غرب فارس

باشگاه کبوتران مسابقه ايي بيشابور

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مسابقه مجمع بین دوباشگاه مرودشت وخفر ازاستان فارس

باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع باشگاه اسپادانا و صفاهان استان اصفهان

باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان

تعداد باشگاه : 0

( پایان یافته )

نمایش
مجمع جنوب استان بوشهر.باشگاه کنگان،باشگاه دوراهک،جم،شمال جم

باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان جم

تعداد باشگاه : 4

( پایان یافته )

نمایش
مجمع بین باشگاه ستارگان گتوند و پر پرواز شوشتر

باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع بین شوشتر و گتوند

باشگاه کبوتران مسافتي پرپرواز شوشتر

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
پیش مسابقه اتحاد باشگاه های لیدوما و رستم و پل فهلیان

باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان رستم

تعداد باشگاه : 3

( پایان یافته )

نمایش
مجمع باشگاهای قهرمانان کنگان و دوراهک

باشگاه کبوتران مسافتي قهرمانان کنگان

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
مجمع بین کنگان و دوراهک

باشگاه کبوتران مسافتي قهرمانان کنگان

تعداد باشگاه : 2

( پایان یافته )

نمایش
باشگاهای متحدان و غرب کرمانشاه

باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه

تعداد باشگاه : 1

( شروع نشده )

نمایش
اتحاد

باشگاه کبوتران مسافتي کوير زاهدان

تعداد باشگاه : 2

( شروع نشده )

نمایش

در حال مشاهده: 74

طراح شده توسط شرکت پارس اسپاد زاگرس