اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
(( پایان مسابقه ))
1402/8/25
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/8/23-7:53:32
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/8/22
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي فاتحان آذربايجان شرقي پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/8/22-16:3:5
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي فاتحان آذربايجان شرقي شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/8/22
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي فاتحان آذربايجان شرقي پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/8/22-15:32:28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي فاتحان آذربايجان شرقي شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/8/19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/8/18-8:44:47
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/8/17
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/8/15-7:55:33
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/8/11
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/8/11-12:33:36
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/8/10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/8/9-7:13:9
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/8/1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/8/1-8:5:53
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/3/11
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/3/11
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان آذربايجان کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/3/7-5:40:54
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان آذربايجان کلانشهر تبريز شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/3/6
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/3/5
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/3/5
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/3/4
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/3/1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/3/1-5:39:48
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/31
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/31
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان آذربايجان کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/31
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/30
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/30
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي متحدين محمديار (نقده) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/30
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/29
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/29
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/29-6:26:44
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/29-5:50:19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/28-5:35:31
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/27-6:41:25
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/27-5:45:43
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي متحدين محمديار (نقده) شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/27-5:36:17
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/27
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/26-7:51:54
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/26-6:13:47
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/26-6:6:32
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان آذربايجان کلانشهر تبريز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/26-5:17:41
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/24
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/22-5:43:46
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/21
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/20
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي متحدين محمديار (نقده) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/18
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/17
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/17
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان آذربايجان کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/17
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/17-5:49:19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/16
یک مسابقه توسط باشگاه اتحاد شرق اصفهان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/16
یک مسابقه توسط باشگاه ستارگان استان اصفهان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/16-6:30:45
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/16-5:49:58
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي متحدين محمديار (نقده) شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/16-5:43:38
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/16-5:26:17
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/15
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/15-7:21:9
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان آذربايجان کلانشهر تبريز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/15-6:31:28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/15-5:58:38
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/15-5:28:46
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/14-6:48:0
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/14-5:54:43
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/13
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/13
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/13
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/13-6:16:6
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/12
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي گنج نامه همدان‌ پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/12
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/11
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/11
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/11-5:56:21
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ( اتحاد ايذه ) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/9-7:18:27
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/9-6:20:26
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/8
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/8
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان آذربايجان کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/8-6:30:44
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/8-6:1:51
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/8-5:58:40
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/7
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/7
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/7
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/7-8:3:6
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان آذربايجان کلانشهر تبريز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/7-6:20:23
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي گنج نامه همدان‌ شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/7-5:58:28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/7-5:48:4
یک مسابقه توسط باشگاه اتحاد شرق اصفهان شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/6
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/6-6:43:2
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/6-6:42:57
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/6
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/5
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/5
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/5-21:18:15
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/5
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/5
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/4
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/4
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/4
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرکزي شادگان پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/4-6:12:46
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/4-5:46:1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ( اتحاد ايذه ) شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/4
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان آذربايجان کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/3
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/3
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/3-6:46:4
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان آذربايجان کلانشهر تبريز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/3-6:40:11
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/3
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي متحدين محمديار (نقده) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/2
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/2
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/2
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/2-8:33:22
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/2-8:15:15
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/2/2-7:32:48
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي زريبار مريوان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد مريوان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/2/1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/31
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/31
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/31-7:9:21
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي متحدين محمديار (نقده) شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/31-6:22:17
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/31
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ايور پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/30
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/30
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي کبودرآهنگ پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/30-7:35:55
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/30-7:27:34
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/30-5:24:17
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/29
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شاهرود پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/29
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/29
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/29
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/29-7:5:41
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/29-7:5:40
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/29-6:45:0
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/29-6:39:28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/29-6:13:48
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/29-5:57:10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/29
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/28-6:36:59
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/27
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/27
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/27
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/27-7:29:35
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/27-6:48:14
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرکزي شادگان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/27-6:32:6
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي زريبار مريوان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/27-6:31:57
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/27-6:25:41
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/27-6:22:7
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ايور شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/27-5:50:8
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد مريوان شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/26
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/26
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/26
یک مسابقه توسط باشگاه اتحاد شرق اصفهان پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/26-8:14:43
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/26-7:20:11
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/26-7:0:48
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/26-6:56:17
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/26-6:37:3
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/26-6:18:30
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شاهرود شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/26-6:10:44
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/26-6:9:5
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/26-6:7:10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي کبودرآهنگ شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/26-5:53:33
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/26-5:34:34
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/25
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي گنج نامه همدان‌ پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/25-7:18:35
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/24
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس خرم آباد پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/24
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/23
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد بروجرد , درود و حومه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/23
یک مسابقه توسط باشگاه ستارگان استان اصفهان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/23
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/23
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/23
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/22
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه ايي بيشابور پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/22
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/22
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/22
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/21
یک مسابقه توسط باشگاه كبوتران مسافتى بنك پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/21
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/21
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرکزي شادگان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/21
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد سرايان پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/21-6:57:48
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/21-6:44:55
یک مسابقه توسط باشگاه اتحاد شرق اصفهان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/21-6:40:40
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي گنج نامه همدان‌ شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/21-6:34:55
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/21-6:27:9
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد بروجرد , درود و حومه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/21-6:23:5
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/21-6:20:39
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/21-6:17:45
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس خرم آباد شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/20
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ايور پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/20
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/20
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/20
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/20
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/20
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/20-7:37:17
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/20-7:16:20
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/20-6:49:40
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي قلعه لور پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد ستارگان بندر ماهشهر و حومه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ( دلند گلستان ) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي کبير کوه آبدانان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد پلدختر پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/19-7:3:3
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه ايي بيشابور شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/19-6:3:28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد سرايان شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/18
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي متحدين خرمشهر پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/18
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي غالب ( شوش دانيال ) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/18
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/18
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/18
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/18
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/18
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/18-7:30:43
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/18-6:14:38
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/18-6:8:1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ايور شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/17
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/17
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/17
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه ايي مرزنشينان اروندرود پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/17
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/17
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/17
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/17
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/17-6:33:42
یک مسابقه توسط باشگاه ستارگان استان اصفهان شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهريار (آذربايجان) پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/16-7:8:30
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/16-6:19:46
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/16-6:15:10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/16-6:13:35
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/16-5:57:4
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/15
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/15-14:42:6
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/15-8:0:5
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/15
یک مسابقه توسط باشگاه اتحاد شرق اصفهان پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/15-7:35:17
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/15-7:29:35
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/15-7:24:28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/15-7:11:33
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد پلدختر شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/15-7:7:16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/15-7:2:20
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهريار (آذربايجان) شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/15-6:57:32
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ( دلند گلستان ) شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/15-6:54:53
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/15-6:54:21
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/15-6:53:57
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه ايي مرزنشينان اروندرود شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/15-6:40:26
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/15-6:37:38
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرکزي شادگان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/15-6:34:5
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد ستارگان بندر ماهشهر و حومه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/15-6:32:1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي غالب ( شوش دانيال ) شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/15-6:25:14
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي قلعه لور شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/15-6:25:12
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/15-6:24:57
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/15-6:15:12
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/14
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/14
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/14
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/14
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/14
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/14
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/14
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/14
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/14
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/14
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/14
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان خفر ( مرکزي) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/14
یک مسابقه توسط باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/14
یک مسابقه توسط باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/14
یک مسابقه توسط باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/14
یک مسابقه توسط باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/14-8:18:36
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/14-7:50:35
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/14-7:40:42
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/14-7:10:24
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/14-7:2:47
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/14-6:44:3
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/14-6:34:42
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/14-6:7:21
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/13
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/13-10:30:57
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي پارسيان درگز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/13-7:37:30
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي متحدين خرمشهر شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/13-7:17:54
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي کبير کوه آبدانان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/13-6:56:14
یک مسابقه توسط باشگاه كبوتران مسافتى بنك شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/13-6:31:55
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي شهر ابوحميظه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/12-7:32:55
یک مسابقه توسط باشگاه اتحاد شرق اصفهان شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/12
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/11
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شاهرود پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/11
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/11
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/11
یک مسابقه توسط باشگاه ستارگان استان اصفهان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/11
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي سيرجان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/11
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ايور پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي گنج نامه همدان‌ پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهريار (آذربايجان) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/10-7:1:2
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/10-6:30:8
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/9
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/9-9:1:54
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/9-7:40:22
یک مسابقه توسط باشگاه ستارگان استان اصفهان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/9-7:36:7
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/9-7:27:35
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي گنج نامه همدان‌ شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/9-6:52:40
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/9-6:38:19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/9-6:37:14
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/9-6:35:14
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شاهرود شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/9-6:32:40
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/9-6:22:23
یک مسابقه توسط باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/9-6:17:6
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي سيرجان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/9-6:15:30
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ايور شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/8
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/8
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد تنگستان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/8
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/8
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/8
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان رضوي پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/8
یک مسابقه توسط باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/8-7:45:15
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/8-7:2:40
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهريار (آذربايجان) شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/7
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/7
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/7
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد پلدختر پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/7
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي زريبار مريوان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/7
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي کبودرآهنگ پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/7
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/6
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/6
یک مسابقه توسط باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي شهرستان کرمان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/6
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/6
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/6
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/6-6:24:15
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/5
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/5-7:33:16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/5
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/5-7:9:1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/5-6:54:40
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/4-8:51:20
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/4-7:36:49
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/4-7:31:22
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/4-7:21:16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/4-7:12:23
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/4-7:5:0
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه‌اي ملکان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/4-7:4:47
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان (مرندوحومه ) شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/4-7:2:51
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي زريبار مريوان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/4-7:0:38
یک مسابقه توسط باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/4-6:47:49
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/4-6:30:53
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي کبودرآهنگ شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/4-6:21:27
یک مسابقه توسط باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي شهرستان کرمان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/4-6:17:8
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان رضوي شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/3
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان ميبد يزد پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/3-7:10:45
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد تنگستان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1402/1/3-7:9:41
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان گتوند شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/2
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/2
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شاهرود پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي انابد پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي هرسين پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي طبس پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي خور پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي سيرجان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1402/1/1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مشيز بردسير پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/29
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي جاجرم پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/29
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان رستم پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/29
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد بروجرد , درود و حومه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/29
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/29
یک مسابقه توسط باشگاه اتحاد شرق اصفهان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/29
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/29
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/29
یک مسابقه توسط باشگاه ستارگان استان اصفهان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/29
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي گنج نامه همدان‌ پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شيران آز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه ايي بيشابور پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهريار (آذربايجان) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/28-9:25:15
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي جاجرم شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/28-7:10:17
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي انابد شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/28-7:4:55
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/28-6:59:55
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي طبس شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/28-6:58:11
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان ميبد يزد شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/27
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي طبس پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/27
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/27
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان رضوي پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/27-8:21:21
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي گنج نامه همدان‌ شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/27-8:13:26
یک مسابقه توسط باشگاه ستارگان استان اصفهان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/27-7:39:19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي کادوس تالش شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/27-7:20:2
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان بيرجند شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/27-7:19:19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهريار (آذربايجان) شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/27-7:12:36
یک مسابقه توسط باشگاه اتحاد شرق اصفهان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/27-7:7:56
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه ايي مياندو آب ( قوشاچاي ) و حومه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/27-7:3:52
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي هرسين شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/27-6:59:45
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/27-6:48:9
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد پلدختر شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/27-6:47:9
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي خور شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/27-6:45:19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شاهرود شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/27-6:42:31
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/27-6:34:39
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/27-6:28:53
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد بروجرد , درود و حومه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/27-6:27:7
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي سيرجان شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/26
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/26-7:3:28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان رستم شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/26-6:54:54
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه ايي بيشابور شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/26-6:47:13
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي طبس شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/26-6:28:57
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مشيز بردسير شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/25
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/25
یک مسابقه توسط باشگاه ستارگان مياندواب پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/25
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/25
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/25-7:30:14
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/25
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/24
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/24
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس خرم آباد پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/24
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي قلعه لور پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/24
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي تبادکان مشهد پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/24
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/24
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/24
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي کبودرآهنگ پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/24
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/24
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ( دلند گلستان ) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/24
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/24
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان خفر ( مرکزي) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/23
یک مسابقه توسط باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/23
یک مسابقه توسط باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي شهرستان کرمان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/23
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد ستارگان بندر ماهشهر و حومه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/23
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه ايي اتحاد زرند کرمان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/23
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/23
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي بجنورد (خراسان شمالي) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/23
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي کبير کوه آبدانان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/23
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/23
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرکزي شادگان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/23
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/23-7:25:8
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان رضوي شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/23-6:45:3
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مشهد شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/23-6:24:10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/23
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/22
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي هرسين پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/22
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/22
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان شاهين شهر پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/22
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي صفاهان اصفهان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/22
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/22
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي جاجرم پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/22-7:3:6
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي کبودرآهنگ شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/22-6:41:36
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ( دلند گلستان ) شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/22
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شاهرود پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/21
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/21
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي انابد پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/21-8:43:30
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/21-8:19:27
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي جاجرم شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/21-8:3:46
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه ايي اتحاد زرند کرمان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/21-7:24:4
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/21-7:22:8
یک مسابقه توسط باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه اي شهرستان کرمان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/21-7:11:56
یک مسابقه توسط باشگاه ستارگان مياندواب شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/21-6:51:51
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي بجنورد (خراسان شمالي) شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/21-6:34:40
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان صالح اباد شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/21-6:27:52
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/21-6:22:41
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي تبادکان مشهد شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/21-6:20:18
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس خرم آباد شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/20-20:49:47
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه ايي اتحاد زرند کرمان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/20-8:7:3
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/20-7:58:13
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي پاسارگاد استان قم شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/20-7:58:1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد ستارگان بندر ماهشهر و حومه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/20-7:41:24
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي کبير کوه آبدانان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/20-7:28:23
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي چوئبده شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/20-7:26:35
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي هرسين شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/20-7:26:12
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/20-7:23:47
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد مرکزي شادگان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/20-7:20:26
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اهواز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/20-7:15:50
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي قلعه لور شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/20-7:14:0
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/20-7:10:0
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اسپادانا اصفهان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/20-7:5:23
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان شاهين شهر شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/20-7:2:37
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي صالح شهر شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/20-7:0:30
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان خفر ( مرکزي) شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/20-6:57:44
یک مسابقه توسط باشگاه تخت جمشيد شهرستان مرودشت شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/20-6:57:16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اميديه و ميانکوه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/20-6:53:10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/20-6:39:40
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شاهرود شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان رضوي پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/19-8:39:23
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي انابد شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/19-7:59:54
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/18
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/18
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان گچساران پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1401/12/18
یک مسابقه توسط باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1401/12/17-23:32:40
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد