اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
(( پایان مسابقه ))
1403/3/18
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/3/13
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/3/11-5:24:32
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/3/10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/3/7-5:22:46
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/3/6
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد آذربايجان شهريار تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/3/5
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/3/5
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شورا کند آذربايجان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/3/5
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/3/5
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي فاتحان اروميه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/30
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/30-5:49:8
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي متحدين محمديار (نقده) پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/28-5:57:15
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شورا کند آذربايجان شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/27
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/27
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/26-5:42:33
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/26-5:31:31
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي فاتحان اروميه شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/25
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/25
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/25
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/22
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان ملاير پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/22-5:42:19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/21
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد جاده ابلق مشهد پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/21
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/21-10:26:47
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد جاده ابلق مشهد شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/21-6:7:18
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/21-6:2:45
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان ملاير شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/21-5:52:42
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/21-5:39:16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/21-5:32:15
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/21-5:9:30
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/20
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/20
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/20-6:49:41
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي متحدين محمديار (نقده) شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهريار (آذربايجان) پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/17-5:52:19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/16-5:39:23
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/14
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/14
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/13
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شورا کند آذربايجان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/13
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/12
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اراک پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/11
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي فاتحان اروميه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/11
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي قوشاچاي آذربايجان 2 پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي قوشاچاي آذربايجان 1 پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد آذربايجان شهريار تبريز پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/10-6:29:3
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/8
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/8-6:52:12
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/8-6:33:2
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي فاتحان اروميه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/8-6:12:41
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/8-6:9:6
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي قوشاچاي آذربايجان 2 شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/8-5:54:56
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/8-5:49:11
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/8-5:45:43
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/7
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي زريبار مريوان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/7
یک مسابقه توسط باشگاه مسابقه اي اتحاد مبارک شهر پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/7
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان ملاير پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/7-6:48:7
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/7-6:41:58
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/7-6:29:16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي قوشاچاي آذربايجان 1 شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/7-6:20:0
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/7-6:17:10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شورا کند آذربايجان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/7-5:59:55
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهريار (آذربايجان) شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/7
یک مسابقه توسط باشکاه کبوتران مسابقه اي شهرستان ميانه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/6
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/6
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد مريوان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/6
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ( قوچان ) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/6
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/6-6:1:56
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان ملاير شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/6-6:1:38
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اراک شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/6-5:42:21
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/5
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي فاتحان آذربايجان شرقي پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/5
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي متحدين محمديار (نقده) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/5
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/5-7:59:9
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد آذربايجان شهريار تبريز شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/4
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ( اتحاد ايذه ) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/4
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/3
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/3
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/3
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/3-6:10:26
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/2
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/2
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي قوشاچاي آذربايجان 2 پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/2
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي تبادکان مشهد پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/2
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان رضوي پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/2-6:20:59
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي متحدين محمديار (نقده) شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/2/1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اراک پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/1-6:57:59
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/1-6:42:3
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/1-6:30:21
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/1-6:10:19
یک مسابقه توسط باشگاه مسابقه اي اتحاد مبارک شهر شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/2/1-6:5:16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/31
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/31
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/31
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي تختي شهرستان بوئين زهرا پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/31
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان ملاير پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/31-6:37:51
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/31-5:42:26
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي فاتحان آذربايجان شرقي شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/31-5:41:58
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ( قوچان ) شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/31-5:36:35
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ( اتحاد ايذه ) شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/30
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان البرز پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/30-6:58:15
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان ملاير شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/30-6:1:4
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/30-5:50:41
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اراک شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/30-5:43:0
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي تبادکان مشهد شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/30
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه ايي گهر دورود پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/29
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/29
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي منتخب شهرستان باوي پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/29
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شورا کند آذربايجان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/29
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان غرب پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/28
یک مسابقه توسط باشگاه - اتحاد پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/28-7:1:43
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان البرز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/28-5:47:19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي زريبار مريوان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/28-5:44:9
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد مريوان شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/27
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/27
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/27
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اراک پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/27-6:41:39
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/27-6:25:1
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد جوين شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/27-5:36:21
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه ايي گهر دورود شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/27
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد آذربايجان شهريار تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/26
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/26
یک مسابقه توسط باشگاه مسابقه اي اتحاد مبارک شهر پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/26
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/26
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/26-7:29:28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/26-6:29:33
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/26-6:20:29
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي قهرمانان اروميه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/26-6:12:30
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي غرب کرمانشاه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/26-6:5:51
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/26
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/25
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/25-8:57:43
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/25-6:54:22
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/25-6:25:9
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/25-6:24:5
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شورا کند آذربايجان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/25-6:15:48
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/25-6:11:36
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/25-6:0:20
یک مسابقه توسط باشکاه کبوتران مسابقه اي شهرستان ميانه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/25-5:59:50
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي انديمشک شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/25-5:58:34
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اراک شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/25-5:28:28
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان غرب شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/25
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/24
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/24
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/24-6:51:18
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد آذربايجان شهريار تبريز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/24-6:10:10
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/23
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي فاتحان اروميه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/23
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي قوشاچاي آذربايجان 1 پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/23
یک مسابقه توسط اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/22
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/22
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي فاتحان آذربايجان شرقي پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/22-6:28:2
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/21
یک مسابقه توسط باشگاه ستارگان استان اصفهان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/21
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/21-6:56:46
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/21-6:48:42
یک مسابقه توسط اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/21-6:45:13
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي فاتحان آذربايجان شرقي شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/21-6:41:8
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي فاتحان اروميه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/21-6:23:44
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي متحدان کرمانشاه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/21-6:21:26
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي قوشاچاي آذربايجان 1 شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/21-6:20:54
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي بناب و عجبشير شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/21-6:16:37
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهرستان تربت حيدريه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/21-6:8:58
یک مسابقه توسط باشگاه مسابقه اي اتحاد مبارک شهر شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/20
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد خوراسگان اصفهان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/20
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/20
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ( اتحاد ايذه ) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهريار (آذربايجان) پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/19
یک مسابقه توسط اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شورا کند آذربايجان پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/19
یک مسابقه توسط اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور 2 پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/19
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مشهد مقدس پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/18
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي تبادکان مشهد پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/18
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/18
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/18
یک مسابقه توسط باشگاه كبوتران مسافتى بنك پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/18
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ستارگان مشهد پایان یافت ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/18-7:13:14
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شمال غرب ايران تبريز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/18-6:7:48
یک مسابقه توسط اعضاي باشگاه کبوتران مسابقه اي خيام نيشابور شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/17-7:1:29
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اليگودرز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/17-6:54:52
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي ( اتحاد ايذه ) شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/17-6:51:45
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي مراغه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/17-6:43:50
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/17-6:33:14
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شهريار (آذربايجان) شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/17-6:27:47
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد اروميه شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/17-6:20:20
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي شورا کند آذربايجان شروع شد ادامه
(( شروع مسابقه جدید ))
1403/1/17-6:14:11
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي سميرم شروع شد ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران مسابقه اي اتحاد شرق اهواز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16
یک مسابقه توسط باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز پایان یافت ادامه
(( پایان مسابقه ))
1403/1/16