اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
بازگشت
لیست آخرین پرنده های بازگشته
نام مربی شماره پلاک ساعت بازگشت زمان پرواز سرعت(M/M) مسافت ( KM ) باشگاه نوع مسابقه
بهزاد عیسی زاده
311
1025821 1402/8/23 / 11:29:53 1286.24 278.278 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
بهزاد عیسی زاده
311
2312013 1402/8/23 / 11:24:53 1316.67 278.278 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
بهزاد عیسی زاده
311
1025835 1402/8/23 / 11:41:33 1220.43 278.278 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
روح الله عبدالله
311
2345792 1402/8/23 / 11:26:26 1308.92 278.668 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
روح الله عبدالله
311
2345629 1402/8/23 / 11:36:7 1251.97 278.668 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
یوسف جوادی
311
2345504 1402/8/23 / 11:28:31 1294.42 278.278 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
یوسف جوادی
311
2345502 1402/8/23 / 11:31:49 1274.85 278.278 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
یوسف جوادی
311
2345507 1402/8/23 / 11:32:28 1271.06 278.278 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
یوسف جوادی
311
2433859 1402/8/23 / 11:33:14 1266.63 278.278 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
یوسف جوادی
311
2345505 1402/8/23 / 11:30:3 1285.25 278.278 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
یوسف جوادی
311
2311075 1402/8/23 / 11:16:30 1371.05 278.278 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
یوسف جوادی
311
2345506 1402/8/23 / 11:30:57 1279.93 278.278 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
یوسف جوادی
311
2345501 1402/8/23 / 13:47:30 786.17 278.278 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2311729 1402/8/23 / 11:28:59 1292.91 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2345642 1402/8/23 / 11:30:49 1282 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2345643 1402/8/23 / 11:36:49 1247.55 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2346104 1402/8/23 / 11:38:29 1238.31 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2346115 1402/8/23 / 11:37:58 1241.16 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2346101 1402/8/23 / 11:39:11 1234.47 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2366304 1402/8/23 / 11:48:35 1185.1 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2311732 1402/8/23 / 11:48:57 1183.26 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
رضا حسن زاده
311
2345110 1402/8/23 / 11:38:16 1241.22 278.944 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
رضا حسن زاده
311
2345107 1402/8/23 / 11:28:16 1299.03 278.944 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
رضا حسن زاده
311
2345108 1402/8/23 / 11:23:47 1326.73 278.944 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2345657 1402/8/23 / 11:36:25 1249.79 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2311727 1402/8/24 / 7:45:0 194.596 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2311730 1402/8/23 / 11:39:30 1232.74 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2366310 1402/8/23 / 11:39:57 1230.29 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2345636 1402/8/23 / 13:45:41 791.021 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2366307 1402/8/23 / 11:35:56 1252.51 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2311724 1402/8/23 / 11:31:18 1279.16 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2311723 1402/8/23 / 13:3:33 898.526 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
نجات حسن قلی زاده
311
2345405 1402/8/23 / 11:33:2 1269.41 278.635 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
نجات حسن قلی زاده
311
2345440 1402/8/23 / 11:26:33 1308.04 278.635 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
نجات حسن قلی زاده
311
2345438 1402/8/23 / 11:27:21 1303.15 278.635 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
نجات حسن قلی زاده
311
2345404 1402/8/23 / 11:25:47 1312.77 278.635 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
نجات حسن قلی زاده
311
2345427 1402/8/23 / 11:25:24 1315.14 278.635 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2311737 1402/8/23 / 11:45:41 1199.91 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2345650 1402/8/23 / 11:45:8 1202.75 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2311740 1402/8/23 / 16:21:1 548.901 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2366308 1402/8/23 / 11:17:51 1363.36 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2345639 1402/8/23 / 13:2:49 900.656 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2312410 1402/8/23 / 11:31:45 1276.52 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
هادی غفاری
311
2345652 1402/8/23 / 12:31:58 1000.45 278.558 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
فرهاد غفاری
311
2313526 1402/8/23 / 14:22:18 716.507 278.554 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
امین غفاری
311
1017828 1402/8/23 / 12:13:30 1071.92 278.664 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
فرهاد غفاری
311
1166074 1402/8/23 / 11:20:4 1348.71 278.554 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
امین غفاری
311
2409502 1402/8/23 / 11:31:24 1279.06 278.664 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
امین غفاری
311
2345709 1402/8/24 / 12:5:35 164.69 278.664 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی
امین غفاری
311
1041202 1402/8/23 / 14:18:13 724.398 278.664 باشگاه کبوتران مسابقه اي تيز پران آقبلاغ اصلی

در حال مشاهده: 75

طراح شده توسط شرکت پارس اسپاد زاگرس