اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
بازگشت
لیست آخرین پرنده های بازگشته
نام مربی شماره پلاک ساعت بازگشت زمان پرواز سرعت(M/M) مسافت ( KM ) باشگاه نوع مسابقه
پیمان اردبیلی
118
0078023 1403/3/18 / 19:55:10 80.7372 884.123 باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل اصلی
ارمین بیدار گرمی
118
1117613 1403/3/13 / 6:53:23 326.607 969.648 باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل اصلی
یعقوب بهروزی
118
1112804 1403/3/13 / 6:53:17 326.183 968.357 باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل اصلی
نقی داور پناه
118
2107345 1403/3/17 / 9:31:13 109.307 971.381 باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل اصلی
حسن دنیا
118
2439105 1403/3/14 / 9:31:7 188.679 861.619 باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل اصلی
حامد محمودی اراللو
118
2274847 1403/3/13 / 5:27:49 300.545 866.556 باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل اصلی
حامد محمودی اراللو
118
2274844 1403/3/14 / 7:10:58 195.768 866.556 باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل اصلی
حامد محمودی اراللو
118
2151675 1403/3/13 / 9:59:46 274.641 866.556 باشگاه کبوتران مسابقه اي اردبيل اصلی
لافت احسان کینگ
250
1234990 1403/3/2 / 8:41:20 188.836 848.291 باشگاه کبوتران  ستارگان آذربايجان  کلانشهر تبريز اصلی
لافت یعقوب و امیر رضا
304
0130584 1403/2/29 / 9:10:33 529.844 865.395 باشگاه کبوتران مسابقه اي عينالي تبريز اصلی
کلبه درویشی
339
2042914 1403/02/29 / 09:29:14 528.611 873.252 باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد آذربايجان شهريار تبريز اصلی
علیرضا قره جه ای
339
2202902 1403/3/3 / 10:17:59 98.3012 874.953 باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد آذربايجان شهريار تبريز اصلی
موسی امیری
339
1197466 1403/2/29 / 10:27:11 506.259 865.670 باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد آذربايجان شهريار تبريز اصلی
لافت مشترک علیزاده وخامی
339
1069197 1403/2/29 / 9:22:40 534.081 878.786 باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد آذربايجان شهريار تبريز اصلی
لافت مشترک علیزاده وخامی
339
2243268 1403/2/30 / 7:16:7 297.001 878.786 باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد آذربايجان شهريار تبريز اصلی
حسن یوسفی
339
0078238 1403/3/3 / 11:49:21 97.7434 878.918 باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد آذربايجان شهريار تبريز اصلی
لافت مشترک علیزاده وخامی
339
2243262 1403/2/29 / 9:32:25 530.935 878.786 باشگاه کبوتران مسافتي اتحاد آذربايجان شهريار تبريز اصلی
عادل نعمتی
292
2496810 1403/02/27 / 18:33:34 412.783 912.669 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
عادل نعمتی
292
0147879 1403/02/27 / 10:47:41 522.98 912.669 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
عادل نعمتی
292
2496809 1403/02/27 / 14:13:45 467.748 912.669 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
عادل نعمتی
292
2496817 1403/02/27 / 09:19:10 550.923 912.669 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
عادل نعمتی
292
1060130 1403/02/27 / 15:26:38 450.905 912.669 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
فرزاد خواجوی
292
1005875 1403/02/27 / 08:50:23 563.516 917.310 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
فرزاد خواجوی
292
1067775 1403/02/27 / 12:10:44 501.76 917.310 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
فرزاد خواجوی
292
1141296 1403/02/27 / 05:46:02 635.484 917.310 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
فرزاد خواجوی
292
1005635 1403/02/27 / 14:41:31 463.53 917.310 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
فرزاد خواجوی
292
1141266 1403/02/27 / 09:12:51 555.844 917.310 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
فرزاد خواجوی
292
1005638 1403/02/28 / 13:48:04 272.561 917.310 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
فرزاد خواجوی
292
2083382 1403/02/28 / 09:08:06 297.292 917.310 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
فرزاد خواجوی
292
1005621 1403/02/27 / 12:30:12 496.474 917.310 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
فرزاد خواجوی
292
1005672 1403/02/27 / 19:06:15 408.838 917.310 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
فرزاد خواجوی
292
1005859 1403/02/27 / 08:23:00 573.158 917.310 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
فرزاد خواجوی
292
1141334 1403/02/27 / 10:00:06 540.373 917.310 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
فرزاد خواجوی
292
1005695 1403/02/27 / 09:04:30 558.671 917.310 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
فرزاد خواجوی
292
1005705 1403/02/26 / 19:02:06 1147.28 917.310 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
فرزاد خواجوی
292
1005736 1403/02/27 / 09:06:34 557.969 917.310 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
فرزاد خواجوی
292
1141322 1403/02/27 / 06:56:12 606.025 917.310 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
فرزاد خواجوی
292
1005945 1403/02/30 / 17:33:12 917.310 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
فرزاد خواجوی
292
1005944 1403/02/26 / 19:01:49 1147.69 917.310 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
فرزاد خواجوی
292
1141329 1403/02/27 / 08:30:46 570.39 917.310 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
فرزاد خواجوی
292
1141311 1403/02/27 / 08:54:36 562.06 917.310 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
فرزاد خواجوی
292
1141280 1403/02/27 / 10:49:49 524.997 917.310 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
فرزاد خواجوی
292
1005860 1403/02/27 / 10:24:48 532.623 917.310 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
جلال امیرفتحی
292
2364744 1403/02/28 / 09:49:55 295.278 923.442 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
جلال امیرفتحی
292
1149666 1403/02/27 / 15:28:37 455.781 923.442 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
جلال امیرفتحی
292
2452869 1403/02/27 / 09:00:37 563.739 923.442 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
رسول حبیب زاده گرجان
292
1059584 1403/02/27 / 10:30:01 534.59 923.486 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
رجب نجفی
292
0085767 1403/02/27 / 14:58:02 457.221 912.377 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
رجب نجفی
292
0085766 1403/02/26 / 19:12:48 1126.04 912.377 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی
رجب نجفی
292
1276152 1403/02/28 / 13:12:38 273.98 912.377 باشگاه کبوتران مسافتي ستارگان اردبيل اصلی

در حال مشاهده: 83

طراحی شده توسط شرکت پارس اسپاد زاگرس