اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
بازگشت
لیست آخرین پرنده های بازگشته
نام مربی شماره پلاک ساعت بازگشت زمان پرواز سرعت(M/M) مسافت ( KM ) باشگاه نوع مسابقه
مهدی غلامین
223
1060795 1401/7/3 / 13:19:17 1:5:13:55 130.449 228.8 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) اصلی
مهران واحدی
223
1061379 1401/7/3 / 15:19:46 1:7:14:24 124.719 233.77 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) اصلی
مهران واحدی
223
1061362 1401/7/3 / 9:13:4 1:1:7:42 155.053 233.77 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) اصلی
علی احمدی
223
2229705 1401/6/28 / 10:12:51 2:17:36 1143.95 157.41 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
علی احمدی
223
1167850 1401/6/28 / 10:12:20 2:17:5 1148.27 157.41 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
علی احمدی
223
1167841 1401/6/28 / 10:15:25 2:20:10 1123.01 157.41 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
علی احمدی
223
1167856 1401/6/28 / 10:8:28 2:13:13 1181.59 157.41 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
علی احمدی
223
1167844 1401/6/28 / 10:6:52 2:11:37 1195.96 157.41 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
تقی فتحی مجد
223
2214856 1401/6/28 / 10:13:22 2:18:7 1140.31 157.5 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
تقی فتحی مجد
223
2214857 1401/6/28 / 10:15:29 2:20:14 1123.1 157.5 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
تقی فتحی مجد
223
2214845 1401/6/28 / 11:3:3 3:7:48 838.637 157.5 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهدی کاظمی
223
1049907 1401/6/28 / 10:35:9 2:39:54 983.089 157.2 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهدی کاظمی
223
2263487 1401/6/28 / 11:0:59 3:5:44 846.353 157.2 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهدی کاظمی
223
1049902 1401/6/28 / 10:33:58 2:38:43 990.419 157.2 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
طاهررستمی
223
2214801 1401/6/28 / 10:22:53 2:27:38 1133.45 167.33 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
طاهررستمی
223
2214813 1401/6/28 / 10:16:23 2:21:8 1185.65 167.33 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
طاهررستمی
223
2214819 1401/6/28 / 10:23:46 2:28:31 1126.71 167.33 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
طاهررستمی
223
1526521 1401/6/28 / 10:15:47 2:20:32 1190.71 167.33 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
طاهررستمی
223
1001137 1401/6/28 / 12:53:4 4:57:49 561.872 167.33 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
طاهررستمی
223
2214812 1401/6/28 / 10:12:8 2:16:53 1222.46 167.33 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
طاهررستمی
223
1061508 1401/6/28 / 10:28:40 2:33:25 1090.72 167.33 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهدی غلامین
223
1060795 1401/6/28 / 10:35:49 2:40:34 961.19 154.33 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
امین محمد زاده
223
2229311 1401/6/28 / 10:19:49 2:24:34 1105.41 159.81 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
امین محمد زاده
223
2214878 1401/6/28 / 10:13:46 2:18:31 1153.7 159.81 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
امین محمد زاده
223
2214864 1401/6/28 / 10:14:34 2:19:19 1147.07 159.81 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهدی غلامین
223
1060796 1401/6/28 / 10:33:4 2:37:49 977.939 154.33 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهدی غلامین
223
2279427 1401/6/28 / 10:17:30 2:22:15 1084.96 154.33 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهدی غلامین
223
1060793 1401/6/28 / 10:20:47 2:25:32 1060.48 154.33 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهدی غلامین
223
1060798 1401/6/28 / 10:12:15 2:17:0 1126.53 154.33 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهدی غلامین
223
2279423 1401/6/28 / 10:13:39 2:18:24 1115.14 154.33 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهدی غلامین
223
1060790 1401/6/28 / 10:10:15 2:15:0 1143.22 154.33 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهدی غلامین
223
1060783 1401/6/28 / 10:27:50 2:32:35 1011.48 154.33 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
پوریا کریم زاده
223
2214725 1401/6/28 / 12:4:50 4:9:35 669.091 166.99 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
پوریا کریم زاده
223
2214910 1401/6/28 / 10:31:37 2:36:22 1067.96 166.99 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
پوریا کریم زاده
223
120377 1401/6/28 / 10:28:22 2:33:7 1090.63 166.99 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
پوریا کریم زاده
223
2214723 1401/6/28 / 10:29:17 2:34:2 1084.14 166.99 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
پوریا کریم زاده
223
2214780 1401/6/28 / 10:33:46 2:38:31 1053.48 166.99 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
پوریا کریم زاده
223
2214701 1401/6/28 / 12:1:21 4:6:6 678.562 166.99 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
پوریا کریم زاده
223
1001123 1401/6/28 / 11:5:18 3:10:3 878.685 166.99 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهران واحدی
223
1061379 1401/6/28 / 10:15:10 2:19:55 1138.95 159.36 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهران واحدی
223
1061341 1401/6/28 / 10:5:46 2:10:31 1220.98 159.36 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهران واحدی
223
1061343 1401/6/28 / 10:10:53 2:15:38 1174.92 159.36 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهران واحدی
223
1061347 1401/6/28 / 10:13:33 2:18:18 1152.26 159.36 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهران واحدی
223
1061366 1401/6/28 / 10:8:20 2:13:5 1197.43 159.36 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهران واحدی
223
1061374 1401/6/28 / 12:41:48 4:46:33 556.126 159.36 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهران واحدی
223
1061352 1401/6/28 / 10:11:33 2:16:18 1169.17 159.36 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهران واحدی
223
1061350 1401/6/28 / 10:7:11 2:11:56 1207.87 159.36 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهران واحدی
223
1061378 1401/6/28 / 10:9:10 2:13:55 1189.98 159.36 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهران واحدی
223
1061351 1401/6/28 / 10:3:21 2:8:6 1244.01 159.36 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی
مهران واحدی
223
2214907 1401/6/28 / 10:12:51 2:17:36 1158.13 159.36 باشگاه کبوتران مسابقه اي مرکزي ساوالان ( اردبيل) آزمایشی

در حال مشاهده: 54