اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
بازگشت
لیست آخرین پرنده های بازگشته
نام مربی شماره پلاک ساعت بازگشت زمان پرواز سرعت(M/M) مسافت ( KM ) باشگاه نوع مسابقه
بهزاد دراجی
324
1522964 1402/3/1 / 15:9:43 811.122 462.272 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
بهزاد دراجی
324
1522966 1402/3/1 / 17:35:20 646.052 462.272 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
بهزاد دراجی
324
0172443 1402/3/2 / 12:59:25 245.94 462.272 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
حسن محمد زاده
324
0021596 1402/3/2 / 16:37:51 220.337 462.277 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
حسن محمد زاده
324
1163821 1402/3/2 / 7:36:31 296.956 462.277 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
حسن محمد زاده
324
1075950 1402/3/1 / 17:0:22 679.253 462.277 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
حسن محمد زاده
324
1147549 1402/3/1 / 12:14:24 1171.51 462.277 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
حسن محمد زاده
324
0013631 1402/3/1 / 17:18:37 661.514 462.277 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
حسن محمد زاده
324
1124767 1402/3/1 / 18:49:37 585.297 462.277 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
حسن محمد زاده
324
0021604 1402/3/1 / 19:48:1 544.999 462.277 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
حسن محمد زاده
324
1147546 1402/3/1 / 17:56:54 627.156 462.277 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
حسن محمد زاده
324
1163837 1402/3/1 / 14:59:36 825.79 462.277 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
حسن محمد زاده
324
1163838 1402/3/1 / 16:7:28 736.501 462.277 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
محمد مغانی
324
1097633 1402/3/1 / 12:16:53 1162.3 461.528 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
محمد مغانی
324
1522971 1402/3/1 / 15:3:41 818.481 461.528 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
محمد مغانی
324
1097624 1402/3/1 / 12:15:9 1167.39 461.528 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
محمد مغانی
324
1097625 1402/3/1 / 14:31:41 867.724 461.528 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
سهندزارعی کلیبر
324
1288133 1402/3/1 / 12:37:10 1207.87 504.123 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
سهندزارعی کلیبر
324
1161847 1402/3/1 / 12:36:26 1209.99 504.123 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
سهندزارعی کلیبر
324
1161860 1402/3/1 / 12:51:17 1168.35 504.123 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
سهندزارعی کلیبر
324
1288122 1402/3/1 / 17:7:59 732.542 504.123 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
سهندزارعی کلیبر
324
2200880 1402/3/2 / 12:9:25 275.535 504.123 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
سهندزارعی کلیبر
324
1161848 1402/3/1 / 15:39:49 840.182 504.123 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
سهندزارعی کلیبر
324
1148041 1402/3/1 / 12:37:29 1206.95 504.123 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
محمد خلیلی کلیبر
324
1048339 1402/3/1 / 15:12:42 879.733 503.999 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
محمد خلیلی کلیبر
324
1148057 1402/3/1 / 13:5:7 1131.78 503.999 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
محمد خلیلی کلیبر
324
1048331 1402/3/2 / 12:14:40 274.679 503.999 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
محمد خلیلی کلیبر
324
1148054 1402/3/1 / 12:41:58 1193.84 503.999 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
هادی صادق زاده
324
0012516 1402/3/1 / 20:11:28 513.53 447.627 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
هادی صادق زاده
324
1163823 1402/3/1 / 13:2:48 1010.44 447.627 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
هادی صادق زاده
324
2229504 1402/3/1 / 13:44:39 923.228 447.627 باشگاه کبوتران مسافتي شهرستان اهر اصلی
مهدی نیکمرام
329
2231087 1402/2/29 / 15:42:14 1011.24 598.567 باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي اصلی
مهدی نیکمرام
329
1069960 1402/2/29 / 14:55:54 1097.11 598.567 باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي اصلی
مهدی نیکمرام
329
1069951 1402/2/29 / 15:56:22 987.653 598.567 باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي اصلی
مهدی نیکمرام
329
1943275 1402/2/29 / 15:58:12 984.674 598.567 باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي اصلی
مهدی نیکمرام
329
2231091 1402/2/30 / 10:19:10 350.275 598.567 باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي اصلی
مهدی نیکمرام
329
0205592 1402/2/30 / 11:22:47 337.703 598.567 باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي اصلی
مجید ولیلو
329
1204055 1402/2/30 / 11:39:41 334.157 597.929 باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي اصلی
مجید ولیلو
329
1146301 1402/2/30 / 10:45:40 344.558 597.929 باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي اصلی
مجید ولیلو
329
2258519 1402/2/29 / 16:48:48 908.04 597.929 باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي اصلی
مجید ولیلو
329
1264177 1402/2/29 / 17:45:45 835.758 597.929 باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي اصلی
مجید ولیلو
329
0124833 1402/2/30 / 10:44:59 344.694 597.929 باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي اصلی
مجید ولیلو
329
1145032 1402/2/31 / 8:42:39 195.892 597.929 باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي اصلی
مجید ولیلو
329
110239 1402/2/30 / 11:42:8 333.7 597.929 باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي اصلی
مجید ولیلو
329
2070270 1402/2/29 / 17:59:29 820.017 597.929 باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي اصلی
میر حجت سید رضایی
329
1066695 1402/2/30 / 13:14:30 318.481 600.076 باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي اصلی
رحمانی
329
0256996 1402/2/30 / 14:52:20 303.75 602.037 باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي اصلی
علیرضا بختیاری
329
2050018 1402/2/30 / 11:27:46 335.483 596.305 باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي اصلی
علیرضا بختیاری
329
2129150 1402/2/30 / 10:50:9 342.737 596.305 باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي اصلی
علیرضا بختیاری
329
1250517 1402/2/30 / 14:3:6 308.521 596.305 باشگاه کبوتران مسافتي پورياي ولي اصلی

در حال مشاهده: 150